hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở công ty Centrimex


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU Trang
Chương I. Cơ sở lý luận về phương thức thanh toán quốc tế 1
I. Vai trò của các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh XNK 1
1. Khái niệm về phương thức thanh toán quốc tế 1
2. Vai trò của các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 1
II. Các phương thức thanh toán quốc tế hiện nay 2
1. Phương thức chuyển tiền (Remittance) 3
2. Phương thức ghi sổ (Open account) 5
3. Phương thức nhờ thu (Collection of payment) 6
4. Phương thức thư uỷ thác mua (Authority to Purchase) 8
5. Phương thức bảo đảm trả tiền (Letter of Guaran tee - L/G) 9
6. Phương thức tín dụng chứng từ (Documentary Credits) 10
Chương II. Thực trạng phương thức thanh toán quốc tế ở công ty Centrimex - chi nhánh Hà Nội 25
1. Khái quát chung về cơ cấu tổ chức bộ máy của chi nhánh 25
2. Hoạt động kinh doanh XNK ở chi nhánh 29
II.Thực trạng phương thức thanh toán quốc tế ở Công ty Centrimex - chi nhánh Hà Nội 34
1. Công ty với tư cách là nhà xuất khẩu 34
2. Công ty với tư cách là nhà nhập khẩu 45
Chương III. Những biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế tại Công ty Centrimex 49
1. Biện pháp rút ngắn đến mức tối đa thời gian thanh toán đối với mỗi bộ chứng từ xuất khẩu 49
2.Biện pháp giảm tối thiểu các chi phí trong thanh toán 50
3. Biện pháp đảm bảo giữ vững được giá trị tiền tệ thanh toán 54
4. Biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên làm công tác thanh toán 59
5. Biện pháp giữ vững uy tín trong kinh doanh là điều kiện thúc đẩy tích cực hoạt động thanh toán 61
KẾT LUẬN 63


Xem Thêm: hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở công ty Centrimex
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở công ty Centrimex sẽ giúp ích cho bạn.