đẩy mạnh hoạt động KD thực phẩm tại XN Khai thác và Cung ứng thực phẩm tổng hợp
​MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH DOANH THỰC PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 2
1. Khái niệm và vai trò của kinh doanh thực phẩm đối với quá trình sản xuất kinh doanh 2
1.2. Vai trò của kinh doanh thực phẩm 4
1.2.1. Vai trò của kinh doanh thực phẩm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 4
1.2.2. Vai trò của kinh doanh thực phẩm đối với sự phát triển của doanh nghiệp 5
2. Nội dung của kinh doanh thực phẩm 7
2.1. Hoạt động mua sắm vật tư cho sản xuất (tạo nguồn) 7
2.2. Quá trình sản xuất sản phẩm 13
2.3. Tiêu thụ sản phẩm 13
2.3.1. Nghiên cứu thị trường: 16
2.3.2. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 17
2.3.3. Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán 17
2.3.4. Lựa chọn các hình thức tiêu thụ sản phẩm 18
2.3.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng 19
2.3.5.1. Quảng cáo 20
2.3.5.2. Khuyến mại 21
2.3.5.3. Hội chợ, triển lãm 21
2.3.5.4. Bán hàng trực tiếp 22
3. Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp 24
3.1.1. Môi trường văn hóa xã hội 24
3.1.2. Môi trường chính trị pháp luật 25
3.1.3. Môi trường kinh tế và công nghệ 25
3.1.4. Môi trường cạnh tranh 26
3.1.5. Môi trường địa lý sinh thái 27
3.2.1. Tiềm lực tài chính 28
3.2.2. Tiềm lực con người 29
3.2.3. Tiềm lực vô hình của doanh nghiệp 29
3.2.4. Khả năng kiểm soát, chi phối, độ tin cậy của nguồn cung cấp hàng hoá và dự trữ hợp lý hàng hoá của doanh nghiệp 30
3.2.5. Trình độ tổ chức, quản lý 30
3.2.6. Trình độ tiên tiến của trang thiết bị, công nghệ, bí quyết công nghệ của doanh nghiệp 30
3.2.7. Vị trí địa lý, cơ sở vật chất - kỹ thuật của doanh nghiệp 30
3.2.8. Mục tiêu, khả năng theo đuổi mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp 31
4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh hàng thực phẩm ở doanh nghiệp 31
4.1.1. Chỉ tiêu doanh thu 31
4.1.2. Chi phí kinh doanh 32
4.1.3. Tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất mặt hàng 33
4.2. Hiệu quả 33
4.2.1. Chỉ tiêu khái quát 33
4.2.2. Những chỉ tiêu cụ thể 34
4.2.2.1. Tổng lợi nhuận thu được trong kỳ 34
Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỰC PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CUNG ỨNG THỰC PHẨM TỔNG HỢP 38
1. Khái quát về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Khai thác và cung ứng thực phẩm tổng hợp 38
1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển 38
1.2.1. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp 39
1.2.2. Đặc điểm chủ yếu về các mặt hàng sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 42
1.2.2.1. Sản phẩm tương ớt 42
1.2.2.2. Sản phẩm dấm gạo 44
1.2.2.3. Sản phẩm măng dầm dấm 47
1.2.2.4. Sản phẩm nước mắm 48
1.2.2.5. Sản phẩm dịch vụ 48
1.2.3. Đặc điểm về các yếu tố đầu vào cho sản xuất 49
1.2.3.1. Đặc điểm về nguyên vật liệu 49
1.2.3.2. Đặc điểm về thiết bị máy móc và cơ sở vật chất 49
1.2.3.3. Về vốn, tài sản, lao động 49
2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thực phẩm tại xí nghiệp Khai thác và Cung ứng thực phẩm tổng hợp 50
2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của xí nghiệp trong những năm gần đây 50
2.2.1. Công tác nghiên cứu thị trường 54
2.2.2. Chính sách sản phẩm 54
2.2.3.Chính sách giá 56
2.2.4. Đẩy mạnh công tác thu mua nguyên liệu đầu vào 56
2.2.5. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thiết bị sản xuất 56
2.2.6. Chính sách phân phối 57
2.2.7. Chính sách xúc tiến tiêu thụ 57
3. Phân tích, đánh giá về hoạt động kinh doanh hàng thực phẩm của xí nghiệp 58
3.1. Về môi trường kinh doanh của xí nghiệp 58
3.4. Hiệu quả của hoạt động kinh doanh qua một số chỉ tiêu 62
3.4.1. Chỉ tiêu chi phí 62
3.4.2. Chỉ tiêu lợi nhuận 65
3.4.3. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 66
3.5. Đánh giá chung về quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp 66
3.5.1. Những mặt đạt được 66
3.5.2. Những mặt tồn tại cần khắc phục trong hoạt động kinh doanh của xí nghiệp 68
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH KINH DOANH THỰC PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CUNG ỨNG THỰC PHẨM TỔNG HỢP 70
1. Mục tiêu và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của xí nghiệp trong những năm tới 70
1.1. Mục tiêu của xí nghiệp trong thời gian tới 70
1.2. Phương hướng của xí nghiệp trong thời gian tới 72
2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh kinh doanh thực phẩm tại xí nghiệp Khai thác và Cung ứng thực phẩm tổng hợp 72
2.1. Biện pháp nghiên cứu thị trường để giới thiệu, quảng bá thương hiệu và xây dựng phương án kinh doanh 72
2.1.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 72
2.1.2. Xây dựng Thương hiệu 74
2.2. Hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 77
2.2.1. Lựa chọn và thiết kế kênh phân phối 77
2.2.2. Tìm địa điểm thích hợp để làm điểm Kinh doanh 79
2.2.3. Đào tạo người bán hàng “Hay còn gọi là nhân viên tiêu thụ sản phẩm” 79
2.3. Áp dụng chính sách giá linh hoạt 80
2.4. Nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến 81
2.4.1. Giảm chi phí giảm giá thành sản xuất 81
2.4.2. Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh 82
2.4.3. Tạo nhãn hiệu cho sản phẩm( tem của sản phẩm, bao bì, nhãn mác) 82
2.5. Các hoạt động xúc tiến bán hàng 83
2.5.1. Tăng cường công tác quảng cáo 83
2.5.2. Tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng 84
2.6. Các phương pháp khác 84
3. Điều kiện tiền đề để thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh kinh doanh tại xí nghiệp 84
3.1. Tình hình kinh tế của đất nước 84
3.2.Về phía xí nghiệp 85
4. Một số kiến nghị 87
KẾT LUẬN 88


Xem Thêm: đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thực phẩm tại xí nghiệp Khai thác và Cung ứng thực phẩm tổng hợp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thực phẩm tại xí nghiệp Khai thác và Cung ứng thực phẩm tổng hợp sẽ giúp ích cho bạn.