phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TESECO


MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I 4
duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là nhân tố 4
cần thiết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. 4
I. một số quan điểm cơ bản về thị trường : 4
1. Khái niệm về thị trường. 4
2. Phân loại và phân đoạn thị trường. 5
2.1. Phân loại thị trường : 5
2.2 Phân đoạn thị trường: 7
3. Vai trò và chức năng của thị trường: 9
3.1. Vai trò của thị trường 9
3.2. Chức năng của thị trường: 10
II. vai trò của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp. 12
1. Thế nào là duy trì và mở rộng thị trường sản phẩm. 12
2. Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là một tất yếu khách quan đối với doanh nghiệp. 12
III. các nhân tố ảnh hưởng đến duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 14
1. Quan hệ cung cầu - giá cả trên thị trường: 14
2. Nhịp độ phát triển của các ngành kinh tế quốc dân: 15
3. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 15
4. Trình độ quản lý doanh nghiệp 16
7. Nhân tố kỹ thuật công nghệ . 17
Phần II 18
Thực trạng và các giải pháp đang được thực hiện nhằm duy trì 18
và mở rộng thị trường của công ty teseco 18
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 18
II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty 19
1.Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp 19
2. Chức năng và nhiệm vụ 20
3.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty : 20
Sơ đồ2: Bộ máy quản lý của Công ty TESECO. 21
4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty . 22
5. Nguồn lao động 23
6. Nguồn cung ứng hàng hoá của Công ty 23
8. Cơ cấu mặt hàng chủ yếu 25
III. Tình hình chiếm lĩnh thị trường của Công ty TESECO. 26
1.Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trên từng thị trường của Công ty. 26
2. Phân tích tình hình duy trì và mở rộng thị trường sản phẩm của Công ty TESECO trong những năm qua. 28
3. Một số giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường mà Công ty TESECO đã thực hiện trong những năm qua. 33
3.1 Hạ gía thành sản phẩm. 33
3.2 Nghiên cứu để tìm nguồn hàng hóa, sản phẩm mới: 34
3.3 Xác định vị trí chiến lược của mặt hàng qua công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty. 34
IV. Đánh giá chung tình hình thực hiện công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TESECO. 35
1. Những ưu điểm về thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 35
2. Những tồn tại trong việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty . 36
3. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến những tồn tại trong việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. 37
3.1.Các nguyên nhân về phía công ty. 37
Phần III 39
Những biện pháp cơ bản góp phần duy trì và mở rộng thị trường 39
tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH TESECO. 39
I. Biện pháp 1: Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị truờng . 40
II. Biện pháp 2: Tăng cường các biện pháp huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. 45
III.Biện pháp 3: Coi trọng công tác quản trị nhân sự của công ty. 46
IV.Biện pháp 4: Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa duy trì và phát triển các mặt hàng truyền thống. 48
V.Biện pháp 5: Tăng cường thông tin quảng cáo và các hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng. 51
VI.Một số kiến nghị cấp trên. 54
Kết luận 56
Danh mục tài liệu tham khảo 57


Xem Thêm: phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TESECO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TESECO sẽ giúp ích cho bạn.