nâng cao hiệu quả KD nhập khẩu hàng hóa tại cty sản xuất và thương mại Châu Á


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 01
CHƯƠNG I :
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI DOANH NGHIỆP
I – KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 03
1. Khái niệm và đặc điểm kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 03
1.1. Khái niệm kinh doanh nhập khẩu 03
1.2. Đặc điểm kinh doanh nhập khẩu 04
2. Các hình thức kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 05
3. Vai trò kinh doanh nhập khẩu hàng hóa trong nền kinh tế quốc dân 09
4. Nội dung hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 10
4.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường 10
4.2. Lập kế hoạch kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 14
4.3. Giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu 17
4.4. Tổ chức tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu 22
4.5. Đánh giá kết quả kinh doanh nhập khẩu 22
II – HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA Ở DOANH NGHIỆP 23
1. Quan niệm về hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 23
2. Phân loại hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 24
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 25
III – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 28
1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 28
2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 32


CHƯƠNG II :
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á 34
I – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á 34
1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 34
2. Bộ máy tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của công ty 36
2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 36
2.2. Bộ máy tổ chức công ty 36
3. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 40
3.1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty 40
3.2. Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh 42
3.3. Vốn và tình hình sử dụng vốn trong sản xuất – kinh doanh 43
3.4. Hệ thống mạng lưới kinh doanh 45
3.5. Lực lượng lao động của công ty 46
II – THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á 47
1. Vai trò hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa trong toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 47
2. Kết quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa của Công ty sản xuất và thương mại Châu á 49
2.1. Tổ chức kinh doanh nhập khẩu hàng hóa của công ty 49
2.1.1. Loại hình kinh doanh nhập khẩu 49
2.1.2. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh nhập khẩu 49
2.1.3. Qui trình kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 50
2.2. Kết quả hoạt động nhập khẩu 50
2.2.1. Kim nghạch nhập khẩu qua các năm 50
2.2.2. Thị trường nhập khẩu 52
2.2.3. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 54
2.2.4. Phương thức nhập khẩu 56
2.2.5. Tình hình thực hiện kế hoạch nhập khẩu 58
2.3. Kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu 59
2.3.1. Kết quả tiêu thụ chung về hàng nhập khẩu 59
2.3.2. Kết quả tiêu thụ theo cơ cấu hàng hóa 61
2.3.3. Cơ cấu thị trường tiêu thụ hàng hóa 63
2.3.4. Hệ thống kênh tiêu thụ và phương thức tiêu thụ sản phẩm
nhập khẩu của công ty 65
2.3.5. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh nhập khẩu hàng
hóa 66
3. Phân tích hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại công ty 67
2.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nhập khẩu 67
2.2. Lợi nhuận trong kinh doanh nhập khẩu 68
2.3. Tỷ suất lợi nhuận trong kinh doanh nhập khẩu 69
2.4. Tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu 70
4. Kết luận rút ra qua phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa ở công ty 71
4.1. Những kết quả đạt được 71
4.2. Những hạn chế 72
CHƯƠNG III :
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á 74
I - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 74
1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty 74
2. Phương hướng kinh doanh nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới 75
II – CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 76
1. Giải pháp về tạo nguồn hàng nhập khẩu 76
2. Giảm chi phí kinh doanh nhập khẩu. 78
3. Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch nhập khẩu hàng hóa 81
4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 83
5. Nâng cao nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa 84
6. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng nhập khẩu 86
7. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử 88
8. Tạo nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu thông qua thực hiện hoạt động xuất khẩu 90
9. Hoàn thiện hệ thống quản trị tổ chức và nhân sự 91
KẾT LUẬN 94
TÀI LIỆU THAM KHẢO 96


Xem Thêm: nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại công ty sản xuất và thương mại Châu Á
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại công ty sản xuất và thương mại Châu Á sẽ giúp ích cho bạn.