Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU
  PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 : NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN VÀ CÁC LÝ THUYẾT QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1
  1.1. DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU
  TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN 1
  1.1.1. Danh mục đầu tư 1
  1.1.1.1. Khái niệm danh muc đầu tư . 1
  1.1.1.2. Các loại tài sản trong danh mục đầu tư 1
  1.1.2. Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư 2
  1.1.3. Những vấn đề cần lưu ý khi lập kế hoạch đầu tư đối với nhà đầu tư cá nhân . 3
  1.1.3.1. Chuẩn bị bước đầu. 3
  1.1.3.2. Giá trị tài sản theo vòng đời và các chiến lược đầu tư 4
  1.1.4. Quy trình xây dựng và quản lý danh mục đầu tư 6
  1.1.4.1. Mục tiêu đầu tư ( Investment Objectives 7
  1.1.4.2. Phân bổ tài sản ( Asset Allocation ) 9
  1.1.4.3. Lựa chọn chiến lược đầu tư ( Investment Strategies ) 10
  1.1.4.4. Lựa chọn chứng khoán ( Security Selection ) 11
  1.1.4.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư ( Porfolio Performance Measurement) 12
  1.2. LÝ THUYẾT MARKOWITZ 12
  1.2.1. Phương pháp đo lường lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của DMĐT 13
  1.2.1.1. Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của chứng khoán riêng lẻ 13
  1.2.1.2. Đo lường mối quan hệ giữa các chứng khoán 13
  1.2.1.3. Lợi suất kỳ vọng của danh mục đầu tư 14
  1.2.1.4. Phương pháp tính phương sai của danh mục đầu tư 14
  1.2.2. Lựa chọn danh mục đầu tư theo lý thuyết Markowitz . 19
  1.2.2.1. Các giả thiết của mô hình Markowitz 15
  1.2.2.2. Mức ngại rủi ro 16
  1.2.2.3. Mức hữu dụng và hàm hiệu dụng 16
  1.2.2.4. Danh mục đầu tư hiệu quả và đường biên hiệu quả16
  1.2.2.5. Truy tìm danh mục đầu tư hiệu quả 17
  1.2.2.6. Truy tìm danh mục đầu tư tối ưu 19
  1.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐA DẠNG HÓA DMĐT VÀ GIỚI THIỆU VỀ CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ SAU MARKOWITZ 20
  1.3.1. Phân tích hiệu quả đa dạng hóa DMĐT . 20
  1.3.1.1. Vai trò của đa dạng hóa danh mục tư và yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. 20
  1.3.1.3. Phân tích rủi ro tổng thể và mức đa dạng hóa hợp lý 20
  1.3.2. Giới thiệu các lý thuyết đầu tư hiện đại sau Markowitz 22
  1.3.2.1. Mô hình chỉ số đơn ( Single Index Model) 22
  1.3.2.2. Mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Model -CAPM) 22
  1.3.2.4. Lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch (Arbitrage Pricing Theory – APT) 23
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 24
  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI TTCK VIỆT NAM 25
  2.1. CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TẠI TTCK VIỆT NAM 25
  2.1.1.Đầu tư cổ phiếu và chứng chỉ qũy . 25
  2.1.1.1. Thị trường niêm yết.25
  2.1.1.2. Thị trường đấu giá phát hành cổ phiếu ra công chúng 27
  2.1.1.3 Thị trường cổ phiếu chưa niêm yết 28
  2.1.2. Đầu tư trái phiếu 30
  2.1.2.1. Thị trường phát hành trái phiếu 30
  2.1.2.2. Thị trường giao dịch trái phiếu. 32
  2.2. NHẬN DIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN TTCK VIỆT NAM 33
  2.2.1. Quy mô nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam 33
  2.2.2. Tình hình hoạt động của nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam 35
  2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DMĐT TẠI TTCK VIỆT NAM
  38
  2.3.1. Thực trạng và kinh nghiệm triển khai nghiệp vụ quản lý DMĐT giai đoạn trước khi Luật chứng khoán có hiệu lực thi hành 38
  2.3.2. Thực trang nghiệp vụ quản lý DMĐT giai đoạn sau khi luật chứng khoán có hiệu lực thi hành 40
  2.3.2.1. Cơ sở pháp lý 40
  2.3.2.2. Hoạt động của các công ty quản lý qũy 40
  2.3.2.3. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai nghiệp vụ QLDMĐT của các công ty QLQ 41
  2.4. THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKOWITZ VÀ CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI TẠI TTCK VIỆT NAM 43
  2.4.1. Tình hình ứng dụng các phương pháp đầu tư tại TTCK Việt Nam 43
  2.4.2. Nguồn dữ liệu và khả năng ứng dụng mô hình Markowitz và các lý thuyết đầu tư hiện đại vào hoạt động QLDMĐT tại TTCK Việt Nam 44
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 46
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 47
  3.1. CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ QLMĐT 47
  3.1.1. xây dựng quy trình triển khai nghiệp vụ QLDMĐT thống nhất 47
  3.1.2. Phương pháp thu thập thông tin và xác định mức ngại rủi ro của nhà đầu tư 49
  3.1.3. xây dựng mục tiêu đầu tư – chính sách phân bổ tài sản – hạn chế đầu tư 51
  3.1.3.1. xây dựng mục tiêu đầu tư 51
  3.1.3.2. Chính sách phân bổ tài sản 52
  3.1.3.3. Hạn chế đầu tư 53
  3.1.4. Lựa chọn chiến lược đầu tư 53
  3.1.4.1. Lựa chọn chiến lược thụ động – chủ động – hỗn hợp 53
  3.1.4.2. Lựa chọn chiến lược theo quy mô công ty, chiến lược theo mức độ tăng trưởng và sự kết hợp của 2 chiến lược 55
  3.1.4.3. Chiến lược đầu tư theo mô hình chỉ số đơn và hệ số Beta 57
  3.1.4.4. Chiến lược đầu tư theo chỉ số 59
  3.1.4.5.Đề xuất chiến lược đầu tư cho các sản phẩm QLDMĐT 62
  3.1.5. Lựa chọn chứng khoán 62
  3.1.5.1. Quy trình phân tích và lựa chọn cổ phiếu 62
  3.1.5.2. Quy trình phân tích và lựa chọn trái phiếu 63
  3.1.6. Xác định tỷ lệ phân bổ chứng khoán trong DMĐT 64
  3.1.6.1. Thu thập dữ liệu 64
  3.1.6.2. Tính toán tỷ suất sinh lời quá khứ của các cổ phiếu 64
  3.1.6.3. Tính toán lợi nhuận kỳ vọng, rủi ro của các cổ phiếu và tỷ suất sinh lời của DMĐT 65
  3.1.6.4. Tính ma trận hệ số hiệp phương sai và ma trận hệ số tương quan65
  3.1.6.5. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của DMĐT 66
  3.1.6.6. Lập mô hình toán truy tìm tỷ trọng phân bổ cổ phiếu trong DMĐT 66
  3.1.6.7. Giải bài toán tìm tỷ trọng phân bổ tối ưu trong DMĐT 68
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ QŨY 70
  3.2.1. Các giải pháp marketing và phát triển thị trường .70
  3.2.1.1. Xác định thị trường mục tiêu và phân loại khách hàng 70
  3.2.1.2.Tăng cường hình thức quảng bá dịch vụ 71
  3.2.1.3.Liên kết với công ty chứng khoán nhằm tạo ra chuỗi giá trị cung ứng 72
  3.2.1.4.Xây dựng đội ngũ phát triển kinh doanh chuyên nghiệp 73
  3.2.2. Hoàn thiện nội dung hợp đồng QLDMĐT – Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng – Phương pháp xác định các loại phí liên quan 74
  3.2.2.1. Hoàn thiện nội dung hợp đồng QLDMĐT 74
  3.2.2.2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng 74
  3.2.2.3. Xác định các khoản phí phải trả 75
  3.2.3. xây dựng bộ đạo đức nghề nghiệp dành cho Ban giám đốc, người quản lý và nhân viên công ty QLQ 76
  3.3. CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ 77
  3.3.1. phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp 77
  3.3.2. phát triển thị trường chứng khoán hóa các khoản vay được thế chấp bằng bất động sản 78
  3.3.3. phát triển quỹ đầu tư trái phiếu và qũy thị trường tiền tệ đại chúng79
  KẾT LUẬN CHƯƠNG III . 81
  KẾT LUẬN 82
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ .
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status