Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội


MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất đai 3
1. Vai trò và ý nghĩa của sử dụng đất đai 3
2. Khái nịêm và đặc điểm của qui hoạch sử dụng đất đai 5
2.1. Khái niện về qui hoạch và sử dụng đất đai 5
2.2. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất đai. 7
a. Tính lịch sử - xã hội. 7
b. Tính tổng hợp 8
c. Tính dài hạn 9
d. Tính chiến lược và chỉ đạo vĩ mô. 9
e. Tính chính sách 10
f. Tính khả biến 10
3. Những căn cứ quy hoạch sử dụng đất đai. 11
3.1. Căn cứ vào qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội. 11
3.2. Căn cứ pháp lý của qui hoạch sử dụng đất đai 12
a. Sự cần thiết về mặt pháp lý phải lập kế hoạch sử dụng đất đai 12
b. Trách nhiệm lập qui hoạch sử dụng đất đai 13
c. Nội dung lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. 13
d. Thẩm quyền xét duyệt qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. 14
3.3. Căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất đai và tiểm năng đất đai. 15
4. Nội dung của qui hoạch sử dụng đất đai. 15
4.1. Tổ chức điều tra thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ. 15
4.2. Đánh giá thực trạng sử dụng đất và kinh tế xã hội 16
4.3. Dự báo các nhu cầu sử dụng đất đai 17
4.4. Xây dựng phương án qui hoạch sử dụng đất đai 18
4.5. Tổng hợp các phương án qui hoạch sử dụng từng loại đất đai. 18
4.6. Kế hoạch thực hiện sử dụng đất đai. 19
5. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với các qui hoạch khác 19
5.1. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. 19
5.2. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch phát triển nông nghiệp. 20
5.3. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch đô thị. 20
5.4. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai cả nước với qui hoạch sử dụng đất đai của địa phương. 21
5.5. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch các ngành 21
6. Những phương pháp chính xây dựng qui hoạch. 21
6.1. Phương pháp cân đối. 21
6.2. Các phương pháp toán kinh tế và ứng dụng công nghệ tin học trong qui hoạch sử dụng đất đai. 24
7. Vài nét tổng quát về qui hoạch sử dụng đất đai của một số nước. 25
7.1. Philippin 25
7.2. Braxin 25
7.3. Đức 26
7.4. Bê-nanh 26
7.5. Hung-ga-ri 26
7.6. Pháp 27
Phần II: Phương hướng quy hoạch sử dụng đất đai xã Tam Hiệp- Thanh trì - Hà Nội. 28
I. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội. 28
1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường. 28
1.1. Vị trí địa lý. 28
1.2. Địa hình, địa mạo. 28
1.3. Khí hậu. 29
1.4. Thuỷ văn, nguồn nước. 30
1.5. Các nguồn tài nguyên. 30
1.5.1. Tài nguyên đất. 30
1.5.2. Tài nguyên nước. 30
1.5.3. Tài nguyên nhân văn. 31
1.6. Cảnh quan và môi trường. 31
1.7. Đánh giá chung về đặc điểm điều kiện tự nhiên. 32
2. Điều kiện kinh tế xã hội. 32
2.1. Tổng quan về thực trạng phát triển kinh tế xã hội. 32
2.1.1. Sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, thả cá. 33
2.1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. 34
2.1.3. Thu nhập và đời sống. 35
2.2. Dân số, lao động và việc làm. 36
2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng. 37
2.3.1. Giao thông, phương tiện vận tải thông tin liên lạc. 37
2.3.2. Thuỷ lợi. 37
2.3.3. Hệ thống điện sinh hoạt và điện sản xuất 38
2.3.4. Hệ thống nước sạch cho sinh hoạt. 38
2.3.5. Hệ thống sử lý nước thải và vệ sinh môi trường. 39
2.3.6. Các vấn đề phúc lợi xã hội 39
2.4. Nhận xét chung về thực trạng phát triển kinh tế- xã hội. 41
II. Thực trạng quỹ đất và sử dụng quỹ đất xã Tam Hiệp. 42
1. Đất nông nghiệp. 43
2. Đất khu dân cư. 46
3. Đất chuyên dùng. 47
4. Đất chưa sử dụng. 49
5. Tiềm năng đất đai của xã. 51
5.1. Tiềm năng đất cho phát triển sản xuất nông nghiệp. 52
5.2. Tiềm năng đất cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. 53
5.3. Tiềm năng phát triển du lịch - dịch vụ. 53
III. Phương hướng quy hoạch sử dụng đất đai xã Tam Hiệp. 54
1. Định hướng triển kinh tế - xã hội. 54
1.1. Các quan điểm khai thác sử dụng đất. 54
1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. 54
2. Các căn cứ thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất. 56
3. Phương án quy hoạch sử dụng đất. 57
3.1. Quy hoạch đất khu dân cư. 57
3.1.1. Dự báo phát triển dân số và nhu cầu đất ở. 57
3.1.2. Phân bổ đất khu dân cư. 58
3.1.3. Quy hoạch kế hoạch mở rộng đất ở nông thôn. 59
3.2. Quy hoạch đất chuyên dùng. 59
3.2.1. Quy hệ thống giao thông. 59
3.2.2. Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi. 61
3.2.3. Quy hoạch đất xây dựng cơ bản. 62
3.2.4. Quy hoạch đất bãi giác. 63
3.2.5. Quy hoạch đất chuyên dùng khác. 63
3.2.6. Kế hoạch thực hiện quy hoạch đất chuyên dùng theo các giai đoạn. 64
3.3. Quy hoạch đất nông nghiệp. 65
a. Đất trồng cây hàng năm. 65
b. Đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. 66
c. Kế hoạch thực hiện quy hoạch đất nông nghiệp theo từng giai đoạn. 66
3.4. Quy hoạch sủ dụng đất chưa sử dụng. 68
4. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất. 68
Phần III: Một số giải pháp thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp giai đoạn 2000-2020. 73
1. Xác định tiến độ thực hiện và mức độ ưu tiên các công trình. 73
2. Hình thành phát triển quy hoạch chi tiết cho các lĩnh vực. 74
3. Hình thành các ban chỉ đạo và quy định rõ trách nhiệm cho từng ngành, lĩnh vực. 75
4. Giải pháp về thu hồi và chuyển đổi đất trong quy hoạch. 77
5. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ đất đai chặt chẽ. 78
6. Các giải pháp cụ thể cho từng loại đất. 80
6.1. Đối với đất nông nghiệp. 80
6.2. Đối với đất ở, đất chuyên dùng. 81
6.3. Đầu tư khai thác đất chưa sử dụng. 82
7. Biện pháp tuyên truyền giáo dục. 83
8. Giải pháp đầu tư. 83
9. Giải pháp về chính sách. 84
Kết luận 85


Xem Thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.