mở rộng thị trường xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam


MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1

Phần I. Cở sở lý luận chung về thị trường và việc phát triển thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế 3
I. Thị trường và vai trò của thị trường đối các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. 3
1. Khái niệm về thị trường. 3
2. Phân loại thị trường xuất khẩu. 4
3. Chức năng của thị trường. 7
4. Vai trò của thị trường. 9
5. Một số nét đặc trưng của thị trường xuất khẩu. 11
II. Nội dung và biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu. 12
1. Nội dung phát triển thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. 12
2. Các biện pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. 23
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường xuất khẩu. 32
1. Trên góc độ doanh nghiệp. 32
2. Trên góc độ sự tác động của các lĩnh vực. 33

Chương II. Thực trạng kinh doanh xuất khẩu ở Tổng công ty rau quả Việt Nam 36
I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tổng công ty 36
1. Quá trình hình thành và phát triển 36
1.1 Quá trình hình thành 36
1.2. Quá trình phát triển: 37
2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty 39
3. Chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty Rau quả Việt Nam. 40
II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty 44
1. Đặc điểm về địa điểm bố trí của Công ty 44
2. Đặc điểm về sản phẩm công ty 45
3. Đặc điểm về thị trường 46
3.1 Thị trường xuất khẩu 46
3.2 Thị trường trong nước 47
4. Đặc điểm về lao động Tổng công ty 48
5. Đặc điểm về tình hình tài chính của Công ty 49
II. Thực trạng thị trường xuất khẩu và các biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu nói chung và của mặt hàng rau quả nói riêng của Tổng công ty. 53
1. Một số đặc điểm của mặt hàng rau quả. 53
2. Khái quát chung về thị trường thế giới cvủa mặt hàng rau quả trong thời gian qua 56
3. Thực trạng thị trường xuất khẩu của tổng công ty rau quả Việt nam. 60
3. Sự tham gia xuất khẩu của các đơn vị. 72
4. Cơ cấu thị trường xuất khẩu. 74
4.1. Chìa khoá để thâm nhập thị trường. 76
4.2. Phát triển các thị trường mới. 77
4.3. Khối lượng rau quả của Mỹ 77
4.4. Yêu cầu mức độ dịch vụ của thực phẩm. 78
4.5. Phân phối sản phẩm. 78
4.6. Vấn đề nhập khẩu rau quả của Mỹ. 79
4.7. Lợi nhuận từ bán các sản phẩm rau quả tại cấc siêu thị. 79
4.8. Mức lợi nhuận và quy mô của các cửa hàng. 80
5. Các biện pháp phát triển thị trường mặt hàng rau quả mà công ty đã áp dụng. 80
5.1. Các biện pháp liên quan về hàng hoá . 81
5.2. Các biện pháp liên quan đến thị trường. 82
5.3. Các biện pháp về tiêu thụ sản phẩm (Hoạt động marketing của công ty) 83
5.4. Liên doanh liên kết . 83
III. Những vấn đề rút ra từ công tác xuất khẩu và phát triển thị trường xuất khẩu rau quả của tổng công ty rau quả Việt Nam. 84
1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu của tổng công ty rau quả Việt Nam. 84
2. Đánh giá về thị trường xuất khẩu và hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu của tổng công ty rau quả Việt Nam. 87

Phần III. Một số kiến nghi và giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng rau quả của tổng công ty rau quả Việt Nam < VEGETEXLO Việt Nam > trong thời gian tới. 90
I. Định hướng xuất khẩu mặt hàng rau quả ở Việt Nam . 90
1. Thực trạng của ngành sản xuất rau quả nước ta. 90
1.1. Về rau. 90
1.2. Về quả. 91
1.3. Hoa và cây cảnh: 91
2. Chế biến và bảo quản. 91
3. Tiêu thụ. 92
4. Đánh giá chung. 92
5. Phương hướng mục tiêu. 93
II. Phương hướng phát triển kinh doanh của tổng công ty trong những năm tới. 94
1. Tính cấp thiết phải đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại tổng công ty rau quả Việt Nam. 94
2. Phương hướng xuất khẩu trong thời gian tới. 95
2. Định hướng về sản phẩm chiến lược. 96
3. Định hướng về gía cả. 99
4. Định hướng về thị trường và thâm nhập. 99
III. Một số biện pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng rau quả của tổng công ty. 100
1. Ở tầm vi mô (Đối với doanh nghiệp ). 100
2. Tầm vĩ mô. 115
IV. Kiến nghị của bản thân về hoạt động thúc đẩy xuất khẩu. 119
1. Kiến nghị về cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu ở Việt Nam. 119
2. Kiến nghị về mặt hàng rau quả. 120
3. Kiến nghị với nhà nước và ban ngành liên quan. 120

Kết luận 121

Tài liệu tham khảo 123


Xem Thêm: mở rộng thị trường xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu mở rộng thị trường xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.