từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội


Mục lục
Lời mở đầu 1
Chương I: Một số vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
I. Bản chất của quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
1. Khái niệm về chất lượng
2. Khái niệm về quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
a. Khái niệm
b. Bản chất
3. Đặc điểm và nguyên tắc cơ bản của TQM
a. Đặc điểm
b. Các nguyên tắc cơ bản của TQM
II. Các yêu cầu và lợi ích cơ bản của TQM
1. Các yêu cầu
2. Những lợi ích cơ bản của TQM đối với doanh nghiệp
III. Nội dung cơ bản của TQM
1. Sử dụng vòng tròn Demming (PDCA) để xây dựng chương trình quản lý chất lượng
a. Kaizen với sự mô tả bằng hệ thống và bằng Genba
b. Cách tiếp cận bằng hệ thống và bằng Genba
2.Thực thi quy tắc 5S – Sự khởi đầu của hệ thống
3. Nhóm quản lý chất lượng (QC) nền tảng của TQM
4. Xây dựng ngôi nhà chất lượng
5. Thực hiện nguyên tắc JIT- Đúng khớp thời gian
6. áp dụng kỹ thuật thống kê vào sản xuất đồng bộ
7. Tính toán chi phí chất lượng
IV. Các bước triền khai TQM trong doanh nghiệp
1. Am hiểu và cam kết chính sách
2. Chính sách chất lượng
3. Công tác tổ chức vì chất lượng và sự phân công trách nhiệm
4. Đo lường chất lượng và chi phí
5. Hoạch định chất lượng
6. Thiết kế chất lượng
7. Xây dựng hệ thống chất lượng
8. Kiểm soát quá trình bằng thống kê
9. Kiểm soát chất lượng
10. Nhóm chất lượng
11. Đào tạo
12. Thực thi TQM
Chương II: Thực trạng công tác quản lý chất lượng ở công ty Dệt 19.5 Hà Nội
I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1. Giới thiệu khái quát về công ty
2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của công ty
1. Cơ cấu sản xuất và đặc điểm về sản phẩm của công ty
2. Đặc điểm về vốn
3. Đặc điểm về nguyên vật liệu
4. Đặc điểm về quy trình công nghệ và máy móc thiết bị
5. Đặc điểm về lao động
6. Đặc điểm về bộ máy quản lý
7. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ
III. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian gần đây
2. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới
IV. Thực trạng chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng của công ty Dệt 19. 5 Hà Nội
1. thực trạng về chất lượng sản phẩm của công ty trong mấy năm gần đây
a. Sản phẩm vải
b. Sản phẩm sợi
2. Thực trạng về quản lý chất lượng của công ty
a. Mục tiêu phương hướng quản lý chất lượng
b. Chính sách chất lượng
c. Hệ thống quản lý chất lượng
d. Hệ thống tài liệu chất lượng
Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19.5 Hà Nội
I. Khả năng áp dụng TQM ở công ty Dệt 19.5 Hà Nội
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
II. Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty
1. Tổ chức đào tạo về chất lượng cho các cấp trong công ty
2. Xây dựng nhóm chất lượng (QC) trong công ty
3. Bước đầu triển khai và hoàn thiện công tác tính toán chi phí chất lượng
4. Nghiên cứu áp dụng các công cụ thống kê vào quản lý chất lượng của công ty
5. Thực thi quy tắc 5S tại các phân xưởng và toàn công ty
6. Xây dựng quá trình cải tiến liên tục


Xem Thêm: từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.