hoạt động cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty khoá Minh Khai.


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3
I. VAI TRÒ VÀ LOẠI HÌNH CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 3
1. Khái niệm cạnh tranh của Doanh nghiệp 3
2. Vai trò của cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 4
3. Các loại hình cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường: 5
4. Mối quan hệ giữa cạnh tranh và hợp tác: 6
II. CÁC CÔNG CỤ CẠNH TRANH CHỦ YẾU: 6
1. Cạnh tranh bằng sự đa dạng hoá: 7
2. Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm: 8
3. Cạnh tranh bằng giá cả. 8
4. Cạnh tranh bằng nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm: 10
III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 12
1. Khả năng cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh
của doanh nghiệp. 12
2. Tính tất yếu của nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 13
PHẦN II: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI 15
I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI. 15
1. Quá trình hình thành và phát triển. 15
2. Bộ máy tổ chức và lao động. 18
3. Máy móc thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 23
4. Về nguyên vật liệu chính mà Công ty đã và đang sử dụng. 25
5. Sản phẩm và thị trường 26
6. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhũng năm gần đây: 28
II. KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI TRONG NHỮNG NĂM QUA. 31
1. Sản phẩm và chất lượng sản phẩm. 31
2. Giá bán. 33
3. Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm. 36
4. Các hoạt động quảng cáo-tiếp thị, yểm trợ bán hàng. 38
5. Các công cụ cạnh tranh khác. 39
III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI. 40
1. Các yếu tố bên ngoài. 40
2. Các yếu tố bên trong Công ty. 44
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 45
1. Những kết quả đạt được: 45
2. Giá bán và các chính sách hỗ trợ bán hàng: 46
3. Tồn tại. 47
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI 49
I. ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM. 50
1. Đa dạng hoá chủng loại sản phẩm. 50
2. Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh: 50
II. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG. 51
1. Sự cần thiết của công tác nâng cao chất lượng sản phẩm : 51
2. Nội dung của những biện pháp 51
III. TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 53
1. Sự cần thiết của giải pháp: 53
2. Nội dung của giải pháp: 53
IV. HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁN HÀNG 58
KẾT LUẬN 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60


Xem Thêm: hoạt động cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty khoá Minh Khai.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoạt động cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty khoá Minh Khai. sẽ giúp ích cho bạn.