Một số ý kiến hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm phẩm tại Công ty Kim khí HN


MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Chương 1 . ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM YẾU TỐ SỐNG
CÒN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 3
I. Thị trường và tiêu thụ sản phẩm . 3 1. Quan niệm về thị trường 3
a. Những khái niệm truyền thống .​ 3
b. Khái niệm thị trường theo quan điểm Marketing .3
2. Bản chất của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 4
3. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 7
II . Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm 7
1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường 7
2. Xây dưng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 8
3. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm 10
a. Tổ chức kênh phân phối 10
b. Xác định giá sản phẩm 13
c. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 15
d. Các hoạt động hỗ trợ 16
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm 17
1. Các nhân tố ngoài doanh nghiệp 17
2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 18
3. Sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong
các doanh nghiệp hiện nay .​ 19 19
Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI 21
I . Quá trình hình thành và phát triển 21
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 21
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Kim khí Hà Nội 22
II. Đánh giá quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong
thời gian gần đây 26
1. Tình hình tiêu thụ thực hiện so với kế hoạch sản xuất 26
2. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty Kim khí 27
3. Nhận xét về phân tích 28
III. Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm của
Công ty Kim khí Hà Nội 29
1. Kênh phân phối 29
2. Tổ chức bán hàng tiêu thụ sản phẩm 29
3. Quảng cáo khuyến mại .​ . 30
4. Xác định gía .​ .31
V. Những ưu nhược điểm trong tiêu thụ sản phẩm
của Công ty Kim khí Hà Nội 31
1. Những ưu điểm 31
2. Những tồn tại trong công tác tiêu thụ sản phẩm 32
3. Nguyên nhân 33
Chương III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ
SẢN PHẨM TRONG THỜI GIAN TỚI . 35
I. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty 35
Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm 38
1. Tổ chức tốt hơn nữa công tác điều tra nghiên cứu thị trường 38
2. Đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm .39
3. Xây dựng mức giá khung giá hợp lý và phấn đấu hạ giá thành 43
4. Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm ​ .44
5. Tổ chức phát triển hệ thống đại lý, cửa hàng giới thiệu sản phẩm .46
6. Coi trọng đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên 47
7. Tăng cường hoạt động quảng cáo và các hoạt động xúc tiến bán hàng.48
8. Tăng cường quản lý chiến lược ​ .48
III. Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý
nhà nước trực thuộc 50
Kết luận . 52


Xem Thêm: Một số ý kiến hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm phẩm tại Công ty Kim khí HN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm phẩm tại Công ty Kim khí HN sẽ giúp ích cho bạn.