Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại CTY Cổ phần Thiết bị thương mạiMỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I : VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
I - Vốn lưu động và vai trò của vốn lưu động
I.1/ Khái niệm vốn lưu động
I.2/ Thành phần vốn lưu động
I.3/ Vai trò của vốn lưu động
II - Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
II.1/ Quản lý và bẩo toàn vốn lưu động
II.2/ Những vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
a> Khái niệm và ý nghĩa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
b> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
c> Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI
I - Một số nét khái quát về Công ty
I.1/ Quá trình hình thành và phát triển
I.2/ Chức năng và nhiệm vụ
I.3/ Bộ máy tổ chức của Công ty
I.4/ Bộ máy kế toán của Công ty
II - Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty CPTBTM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty trong hai năm 1999,2000
II.1/ Nguồn hình thành vốn lưu động của Công ty
a> Nguồn vốn lưu động thường xuyên
b> Nguồn vốn lưu động tạm thời
II.2/ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
a> Khái quát cơ cấuTSLĐ
b> Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của Công ty
c> Sức sinh lời của vốn lưu động, hệ số thanh toán hiện thời và hệ số thanh toán nhanh
III - Một số vấn đề tồn tại trong việc sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại.
CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại CTY Cổ phần Thiết bị thươngmại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại CTY Cổ phần Thiết bị thươngmại sẽ giúp ích cho bạn.