Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chiến lược phát triển thương mại của nước CHDCND Lào giai đoạn 2008 đến 2010

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chiến lược phát triển thương mại của nước CHDCND Lào giai đoạn 2008 đến 2010

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. SỰ CẦN THIẾT VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
  Hiện nay các nước trên thế giới nói chung và các nước láng giềng nói riêng đã và đang thực hiện quá trình hội nhập kinh tế, mở của kinh kinh với bên ngoài trên thế giới để nhằm tăng cường phát triển kinh tế trong nước. Nước CHDCND Lào cũng là một nước đang thực hiện việc hội nhập và mở cưa kinh tế (ước tính là cuối năm 2008 này Lào sẽ vào WTO ). Muốn được nhưng vậy cần phải phát triển thương mại trong nước cho thật tốt thay vì việc đuổi theo các nước đã phát triển, phải phát hiện những vấn đề còn tồn tại và và xây dựng biện pháp khác phục nhưng tồn tại đó, khai thác và phát triển những thế mạnh của mình để nâng cao hiệu quả việc hội nhập.
  Theo nghị định của Đại hội Đảng lần thứ VIII của nước CHDCND Lào đã quy định là nước CHDCND Lào sẽ tăng cường vấn đề xoá đói giảm nghèo, đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người phải đạt 800 USD/người, xây dựng đất nước để đạt được nước công nghiệp hoá hiện đại hoá trong năm 2020 . Vậy thương mại là rất quan trọng trong việc góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới. Cho nên việc thực hiện tốt chiến lược phát triển thương mại sẽ mang lại hiệu quả tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN
  * Làm rõ các cơ sở lý luận, phương pháp luận về thực hiện chiến lược phát triển thương mại của Lào trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
  * Phân tích , đánh giá thực trạng việc thực hiện chiến lược phát triển thương mại của Lào trong giai đoạn 2001 - 2007.
  * Kiến nghị các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2008-2010

  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  * Đối tượng: Nghiên cứu tình hình thực hiện chiến lược thương mại của nước CHDCND Lào
  * Phạm vi
  - Theo thời gian : Nghiên cứu thương mại của nước CHDCND Lào từ năm 2001 đến nay và nghiên cứu chiến lược thương mại từ nay đến năm 2010
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Đề tài sẽ được nghiên cứu theo phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp thống kê, phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp chuyên gia, điều tra phân tích thông tin
  5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI
  - Về mặt lý luận: Tiếp cận khảo cứu và trình bày những vấn đề lý luận về phát triển thương mại trong nền kinh tế quốc dân.
  - Về mặt thực tiễn: Phân tích và đưa ra những đánh giá tổng hợp về hiện trạng của hoạt động thương mại của CHDCND Lào.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển thương mại của Lào từ nay đến 2010.
  6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
  Gồm có 3 chương
  Chương I: Chiến lược phát triển thương mại trong nền kinh tế quốc dân và sự cần thiết phân tích tình hình thực hiện chiến lược.
  Chương II: Phân tích thực trạng thực hiện chiến lược phát triển thương mại của nước CHDCND Lào 2001 - 2007
  Chương III: Giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chiến lược phát triển thương mại của nước CHDCND Lào giai đoạn 2008 đến 2010  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I:CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 3
  1.1 Khái quát về chiến lược phát triển thương mại trong nền kinh tế quốc dân. 3
  1.1.1 Quan niệm về chiến lược phát triển thương mại. 3
  1.1.2 Hệ thống chiến lược phát triển thương mại trong nền kinh tế quốc dân. 6
  1.1.3 Vai trò và những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển thương mại trong nền kinh tế quốc dân. 8
  1.1.3.1 Vai trò của chiến lược phát triển thương mại. 8
  1.1.3.2 Nội dung cơ bản của chiến lược phát triển thương mại. 14
  1.1.3.2.1. Hệ thống quan điểm trong chiến lược thương mại: 14
  1.1.3.2.2. Các mục tiêu chiến lược phát triển thương mại: 14
  1.1.3.2.3 Các phương án chiến lược phát triển thương mại. 16
  1.1.3.2.4 Các kế hoạch hỗ trợ để thực hiện chiến lược phát triển thương mại. 17
  1.1.3.2.5 Các giải pháp nhằm thực hiện chiến lược. 19
  1.2 Phương pháp phân tích tình hình thực hiện chiến lược phát triển thương mại. 19
  1.2.1 Phân tích chi tiết. 20
  1.2.2 Phân tích so sánh. 20
  1.2.3 Phân tích tổng hợp. 20
  1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển thương mại. 21
  1.3.1 Các yếu tố thuộc về môi trường quốc tế. 21
  1.3.2Các yếu tố trong nước: 23
  1.3.2.1 Các yếu tố tự nhiên: 23
  1.3.2.2 Các yếu tố kinh tế 25
  1.3.2.3 Các yếu tố về văn hoá – xã hội. 26
  1.3.2.4 Các yếu tố thuộc về công nghệ và kỹ thuật sản xuất. 27
  1.3.3 Các yếu tố trong phạm vi ngành thương mại 28
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦA NƯỚC CHDCND LÀO 31
  2.1 Đặc điểm và yêu cầu phát triển thương mại của nước CHDCND Lào 31
  2.1.1 Vị trí và vai trò tiềm năng của nước CHDCND Lào 31
  2.1.2 quan hệ quốc tế 32
  2.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của CHDCND Lào. 33
  2.1.4 Yêu cầu phát triển thương mại của nước CHDCND Lào. 36
  2.2 Tổng quan về thực hiện chiến lược phát triển thương mại của nướcc CHDCND Lào 2001-2010. 37
  2.2.1 Chiến lược phát triển thương mại nước CHDCND Lào2001-2010. 37
  2.2.1.1 Mục tiêu chiến lược và dự đoán của ngành thương mại 38
  2.2.1.2 Chiến lược chủ yếu phát triển thương mại: 40
  2.2.2 Thực trạng việc thực hiện chiến lược phát triển thương mại của nước CHDCND Lào. 44
  2.2.2.1 Tổng mức nhu cầu lưu chuyển hàng hoá trong nước. 44
  2.2.2.2Những kênh hàng hoá lưu thông chủ yếu của nước CHDCND Lào. 45
  2.2.3 Tổng kim ngạch và cơ cấu xuât khẩu. 46
  2.2.4 Tổng kim ngạch và cơ cấu nhập khẩu. 51
  2.3 Đánh giá về tình hình thực hiện chiến lược phát triển thương mại của nước CHDCND Lào 2001-2007 54
  2.3.1 Những mặt đã làm được. 54
  2.3.2 Những mặt yếu kém, tồn tại. 57
  2.3.3 Nguyên nhân của những yếu kém, tồn tại. 58
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CỦA NƯỚC CHDCND LÀO GIAI ĐOẠN 2008-2010 59
  3.1 Mục tiêu chiến lược phat triển kinh tế - xã hội của nước CHDCND Lào từ 2008 đến 2010. 59
  3.2 Những mục tiêu và định hướng phát triển thương mại của nước CHDCND LÀO giai đoạn 2008- 2010. 61
  3.3 Những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chiến lược phát triển thương mại của nước CHDCND LÀO giai đoạn 2008-2010 64
  3.3.1 Hoàn thiện môi trường kinh doanh trên cả nước nhằm tạo điều kiện cho hoạt động thương mại. 65
  3.3.2 Đổi mới cơ chế chính sách thương mại theo yêu cầu của công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhận kinh tế quốc tế. 66
  3.3.3 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thương mại trên trên phạm vi cả nước. 67
  3.3.4 Đẩy mạnh quá trình cải cách các doanh nghiệp thương mại Nhà nước trên toàn quốc. 69
  3.3.5 Tổ chức tốt công tác dự báo thị trường và mạng lưới thong tin thương mại. 70
  3.3.6 Thực hiện quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá trong lĩnh vực thương mại. 71
  3.3.7 phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực thương mại. 75
  3.3.8 Giải pháp cơ bản từ phía doanh nghiệp. 76
  3.3.8 Các giải pháp khác để phát triển thương mại. 77
  KẾT LUẬN 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

  Xem Thêm: Giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chiến lược phát triển thương mại của nước CHDCND Lào giai đoạn 2008 đến 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chiến lược phát triển thương mại của nước CHDCND Lào giai đoạn 2008 đến 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status