Tên đề tài
Hợp đồng nhập khẩu

Mở Bài

Sau 16 năm thực hiện tiến trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường Việt Nam đã có được những thành công rõ rệt. Nhờ có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng và từ năm 1986 hoạt động sản xuất kinh doanh không còn bị bó hẹp và có xu hướng mở rộng ra toàn cầu.
Việc xác lập và mở rộng quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho các đơn vị kinh tế trong lĩnh vực ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế là nội dung cơ bản của đổi mới cơ chế quản lý. Nhà nước tạo những điều kiện hết sức thuận lợi cho các thành phần kinh tế đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc tự nguyện bình đẳng không trái pháp luật và cùng có lợi.
Soạn thảo và nắm vững các điều khoản của hợp đồng kinh tế là yếu tố rất quan trọng trong việc giao dịch giữa các bên nhằm hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư được linh hoạt có hiệu quả cao. Góp phần xây dựng công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.


Mục lục

Mở bài
I. Khái niệm và Nội dung hợp đồng mua bán ngoại thương.
1. Khái niệm hợp đồng mua bán ngoại thương.
2. Nội dung hợp đồng hợp đồng mua bán ngoại thương.
II. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trước khi ký kết, thực hiện hợp đồng nhập khẩu.
1. Trong phương thức đàm phán trực tiếp để ký kết hợp đồng nhập khẩu.
2. Trong phương thức đàm phán gián tiếp thông qua thư từ, điện tín, telex, fax .
III. Những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong việc ký kết hợp đồng nhập khẩu.
Iv . Những giải pháp hạn chế rủi ro đối với việc thực hiện hợp đồng nhập khẩu
1. Những giải pháp đối với nghĩa vụ mà người nhập khẩu thực hiện theo hợp đồng nhập khẩu
2. Những giải pháp đối với việc thực hiện nghĩa vụ xuất khẩu của người xuất khẩu nước ngoài.

Kết luận.


Xem Thêm: Hợp đồng nhập khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hợp đồng nhập khẩu sẽ giúp ích cho bạn.