đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội


MỤC LỤC
CHƯƠNG I 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
I. VAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. 3
2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm. 3
II. THỊ TRƯỜNG 4
1. Các khái niệm: 4
2. Vai trò và chức năng của thị trường. 5
III. CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 6
1. Định nghĩa 6
2. Vai trò của chiến lược sản phẩm 6
3. Nội dung của chiến lược sản phẩm. 7
IV. CHÍNH SÁCH GIÁ. 7
1. Định nghĩa. 7
2. Vai trò của chiến lược giá cả. 7
3. Các mục tiêu giá cả. 8
4. Căn cứ để quyết định giá. 8
5. Một số chính sách giá. 9
V. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI 9
1. Chính sách phân phối mạnh (chính sách phân phối không hạn chế ) 9
2. Chính sách phân phối độc quyền . 9
3. Chính sách phân phối có chọn lọc : 10
4. Định nghĩa: 10
5. Chức năng của kênh phân phối : 10
Kênh ngắn: 11
Kênh dài: 11
6. Các kiểu kênh phân phối : 11
7. Lưu thông hàng hoá . 12
VI. ĐÁNH GÍA KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 12
VII. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TIÊU THỤ. 13
1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 15
2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 18
CHƯƠNG II 22
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM SƠN Ở CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI 22
I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 22
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 22
II. Phõn tớch tỡnh hỡnh cụng tỏc quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty Sơn tổng hợp Hà Nội 26
1. Đặc điểm sản phẩm và thị trường. 26
2. Đối thủ cạnh tranh 28
3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. 29
4. Phân tích công tác Makerting Mix 39
5. Đánh giá thực trạng công tác quản trị tiêu thụ sản phẩm từ 1997 - 2002 49
CHƯƠNGIV 57
MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI 57
I.THỰC TRẠNG NGÀNH SƠN VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI TRONG 5 NĂM 2001-2005 57
1. Thực trạng công nghiệp sơn việt nam. 57
2. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty từ 2001 đến 2005: 58
II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẦM Ở CÔNG TY. 62
1. Về chính sách sản phẩm. 62
2. Về chính sách phân phối. 64
3. Về Chính sách giá 66
4. Về Chính sách xúc tiến 67
KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73


Xem Thêm: đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.