Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN nâng cao chất lượng và công tác quản lý chất lượng ở Công ty bánh kẹo Hải Hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. nâng cao chất lượng và công tác quản lý chất lượng ở Công ty bánh kẹo Hải Hà

  nâng cao chất lượng và công tác quản lý chất lượng ở Công ty bánh kẹo Hải Hà  MỤC LỤC

  Lời mở đầu

  CHƯƠNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở DN.

  I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM.

  1. Chất lượng là gì 1

  2. Các quan niệm khác nhau về CLSP 2

  3. Sự hình thành của CLSP 3

  4. Những đặc điểm cơ bản của CLSP 7

  5. Sự phân loại CLSP - Ý nghĩa và mục đích 8

  6. Các nhân tố ảnh hưởng tới CLSP 11

  7. Các chỉ tiêu phản ánh CLSP 15

  8. Vấn đề cơ bản của đảm bảo và cải tiến nâng cao CLSP 17

  9. Lợi ích của việc nâng cao CLSP 18

  II- VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP.

  1. Quản lý chất lượng là gì? Vì sao phải tiến hành

  QLCLSP? 19

  2. Đặc điểm của công tác QLCLSP 22

  3. Những yêu cầu chủ yế trong QLCLSP ở DN 26

  4. Các chức năng của công tác QLCLSP 27

  5. Những phương pháp được sử dụng trong QLCLSP 29

  6. Hiệu quả của công tác QLCLSP trong DN 31

  7. Những nội dung then chốt của TQMvà đưa TQM vào

  doanh nghiệp 32

  7.1 Khái niệm TQM và vai trò của nó trong HTQLCL ở

  doanh nghiệp ​ .32

  7.2 Những đặc điểm và yêu cầu của QLCL đồng bộ 34

  7.3 Đưa TQM vào doanh nghiệp và ưu thế của công tác QLCL

  tổng hợp 37

  ƯƠNG II-PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ.

  I- CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 42 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH.

  1. Sự ra đời của Công ty Bánh kẹo Hải Hà 43

  2. Những giai đoạn phát triển của Công ty Bánh kẹo Hải Hà 43

  3. Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Công ty Bánh kẹo

  Hải Hà 47

  4. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật có ảnh hưởng tới CLSP của

  Công ty Bánh kẹo Hải Hà 50

  4.1. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 50

  4.2. Đặc điểm của tình hình tài chính Công ty 62

  4.3. Đặc điểm về đội ngũ lao động của Công ty 65

  4.4. Đặc điểm máy móc trang thiết bị và quy trình công nghệ

  của Công ty 70

  4.5. Đặc điểm về NVL& công tác quản lý NVL ở Công ty 77

  II-THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ.

  1. Khái quát về tình hình CLSP của Công ty 79

  1.1. Các chỉ tiêu dùng để đánh giá CL bánh 79

  1.2. Các chỉ tiêu dùng để đánh giá CL kẹo 80

  1.3. Thực trạng CL bánh của Công ty 82

  1.4. Thực trạng chất lượng kẹo của Công ty 84

  2. Thực trạng công tác QLCLSP của Công ty bánh kẹo Hải Hà 87

  2.1. Thực trạng hoạt động QLCLSP ở Công ty bánh kẹo Hải Hà 87

  2.2. Đánh giá về chất lượng và công tác QLCLSP của Công ty 94

  3. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình SXKD

  nói chung và nâng cao CLSP nói riêng 95

  4. Những thành quả đạt được của công tác QLCL của Công ty 96

  5. Những tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng tới việc nâng cao

  chất lượng sản phẩm của Công ty 97

  5.1. Những tồn tại cần được khắc phục 97

  5.2. Những nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng tới chất lượng bánh

  kẹo 98

  5.3. Những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng tới chất lượng

  sản phẩm 99

  CHƯƠNG III- PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ.

  I- NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

  II- NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NHẰM DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CLSP Ở CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ.

  1. Phương hướng chung của ngành và Công ty trong giai đoạn

  từ nay tới năm 2005 102

  2. Các giải pháp cơ bản nhằm duy trì và nâng cao CLSP của

  Công ty bánh kẹo Hải Hà 103

  2.1. BIỆN PHÁP VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ . 104

  -Phải xem xét doanh nghiệp theo quan điểm hệ thống và đưa

  quả lý 104

  -Chất lượng đồng bộ sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp 108

  -Đưa các loại quy định liên quan tới CLSP và Công ty 113

  2.2. BIỆN PHÁP DUY TRÌ, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 115

  - Giáo dục tư tưởng cho người lao động 115

  - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty 116

  - Tăng cường các biện pháp trọng dụng nhân tài 120  2.3. TĂNG CƯỜNG KHAI THÁC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN

  CÓ VÀ ĐẦU TƯ NC&TK KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI. 121

  - Thay đổi nhận thức về vai trò và sự tác động qua lại giữa hiệu

  quả sản xuất kinh doanh và đầu tư cho KHCN 121

  - Nâng cao năng lực con người trong lĩnh vực sử dụng,

  NC&TK công nghệ 122

  - Các chiến lược tăng năng lực công nghệ của Công ty 123

  - Đầu tư cho công cuộc đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ

  một cách có trọng điểm 124

  2.4. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÓ

  HIỆU QUẢ NGUYÊN VẬT LIỆU. 126

  - Tổ chức tốt công tác thu mua, cung ứng NVL 126

  - Thực hành tiết kiệm NVL trong quá trính sử dụng 129

  - Tăng cường sử dụng NVL trong nước thay ngoại nhập 130

  2.5. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QLCL THEO TIÊU CHUẨN

  ISO-9002 .130

  2.5.1 Thực hiện tiếp cận hệ thống tiêu chuẩn về QLCL theo

  ISO-9000 130

  2.5.2Áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO cần tuân theo những nguyên

  lý cơ bản 132

  2.5.3 Các điều kiện mà Công ty cần đáp ứng để đưa ISO-9000

  vào QLCL 133

  - Yêu cầu về nguồn lực 134

  - Yêu cầu về trang thiết bị, máy móc công nghệ; kiểm soát

  quá trình và hoàn thiện hệ thống thông tin. 134

  - Hoạch định quá trình xây dựng và áp dụng ISO-9000 vào

  Công ty 135

  +Lựa chọn mô hình QLCL ISO-9002 135

  +Các giai đoạn triển khai áp dụng ISO 9002 135

  2.6. ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QLCL. 136

  - Điều tra ý thức về vấn đề chất lượng và QLCL của CNV

  và có biện pháp khắc phục 137

  - Cần phải hiểu chất lượng là trên hết 138

  - Chất lượng được khởi nguồn từ người tiêu dùng và cũng

  quay trở lại nó 138

  KHUYẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN VÀ NHÀ NƯỚC

  - Về quản lý chất lượng sản phẩm 140

  - Các cơ chế, chính sách khác 140

  Kết luận

  Nhận xét của cơ quan thực tập

  Danh mục tàI liệu tham khảo

  Mục lục

  Xem Thêm: nâng cao chất lượng và công tác quản lý chất lượng ở Công ty bánh kẹo Hải Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu nâng cao chất lượng và công tác quản lý chất lượng ở Công ty bánh kẹo Hải Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 22-04-2015 lúc 08:41.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status