tăng cường quản lý Nhà nước đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

I KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại dịch vụ
1.1 Khái niệm dịch vụ
1.2 Những đặc điểm cơ bản của dịch vụ
2 Khái niệm và đặc điểm thương mại dịch vụ
2.1 Khái niệm thương mại dịch vụ
2.2 Đặc điểm thương mại dịch vụ
2.3 Phân loại thương mại dịch vụ
3 Vai trò của thương mại dịch vụ trong nền kinh tế
3.1 Vai trò của thương mại dịch vụ đối với vấn đề việc làm
3.2 Vai trò của thương mại dịch vụ trong vấn đề thúc đẩy và duy trì tăng trưởng của nền kinh tế
3.3 Đóng góp lớn vào GDP
3.4 Vai trò của thương mại dịch vụ trong việc thúc đẩy phân công lao động xã hội , chuyển dịch cơ cấu kinh tế
3.5 Vai trò của thương mại dịch vụ đối với vấn đề nâng cao chất lượng đời sống
II VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
1 Khái niệm và sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
1.1 Khái niệm quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
1.2 Sự cần thiết quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
2 Nội dung quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
2.1 Nội dung quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
2.2 Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
2.3 Quan điểm quản lý của nhà nước về thương mại dịch vụ
3 Công cụ quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
3.1 Kế hoạch hoá
3.2 Chính sách thương mại dịch vụ
3.3 Công cụ pháp luật
3.4 Thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆN NAY
I - TỔNG QUAN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA
1 Quá trình phát triển của thương mại dịch vụ
1.1 Trước thời kỳ đổi mới
1.2 Sau thời kỳ đổi mới
2 Vị trí vai trò của thương mại dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân
2.1 Đóng góp vào GDP
2.2 Thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
2.3 Nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư
3 Thực tiễn thương mại dịch vụ của Việt Nam
3.1 Thành tựu của thương mại dịch vụ
3.2 Những hạn chế trong thương mại dịch vụ
II – TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
1 Tổ chức bộ máy nhà nước về thương mại dịch vụ
1.1 Cấp trung ương
1.2 Cấp địa phương
1.3 Cơ chế quản lý
2 Các công cụ quản lý thương mại dịch vụ
2.1 Kế hoạch hoá thương mại dịch vụ
2.2 Chính sách thương mại dịch vụ
2.3 Khuôn khổ pháp lý cho thương mại dịch vụ
2.4 Thanh tra, kiểm tra và quản lý thị trường
III - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỚC TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
1. Cam kết về tự do hoá thương mại dịch vụ
1.1 Trong khuôn khổ Hiệp định khung về thương mại dịch vụ
1.2 Trong khuôn khổ gia nhập WTO
2. Thực tiễn quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ của Việt Nam
2.1. Những kết quả đạt được về quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
2.2. Một số tồn tại của quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ hiện nay
CHƯƠNG III GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
I CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH DỊCH VỤ Ở VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP
II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Đổi mới cơ chế quản lý thương mại dịch vụ
2. Kế hoạch hoá thương mại dịch vụ
3. Chính sách thương mại dịch vụ
3.1. Hoàn thiện chính sách phát triển thương mại dịch vụ
3.2. Điều chỉnh chính sách bảo hộ trong các ngành dịch vụ
4. Hoàn thiện môi trường pháp lý
4.1. Bổ sung, sửa đổi Luật thương mại
4.2. Tự do hoá và bảo hộ thương mại dịch vụ trong tiến trình hội nhập
5. Thanh tra kiểm tra, quản lý thị trường
KẾT LUẬN


Xem Thêm: tăng cường quản lý Nhà nước đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tăng cường quản lý Nhà nước đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.