thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ

MỤC LỤC
phần mở đầu 1
Chương một: 3
Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng 3
thuỷ sản vào thị trường Mỹ. 3
1.1. Khái quát chung về xuất khẩu hàng hoá 3
1.1.1 Khái niệm xuất khẩu. 3
1.1.2 Lợi ích của xuất khẩu. 3
1.2. hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam. 5
1.2.1 Ngành thuỷ sản trong hệ thống các Ngành của nền kinh tế Quốc dân 5
1.2.1.1 Hệ thống bộ máy tổ chức của ngành thuỷ sản: 5
1.2.1.2.Tiềm năng phát triển của ngành thuỷ sản Việt nam 6
1.2.1.3 Sản xuất của ngành 11
1.2.1.4 Những đóng góp của ngành thuỷ sản đối với nền kinh tế Quốc dân 13
1.2.2. Nội dung hoạt động xuất khẩu thuỷ sản 14
1.2.3.Tổ chức, quản lý hoạt động xuất khẩu thuỷ sản 14
1.3. Thị trường mỹ và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường mỹ. 14
1.3.1. Thị trường Mỹ 14
1.3.1.1. Đặc điểm về kinh tế 14
1.3.1.2. Đặc điểm về chính trị 15
1.3.1.3. Đặc điểm về luật pháp. 17
1.3.1.4. Đặc điểm về văn hoá và con người. 17
1.3.2. Thị trường thuỷ sản Mỹ. 18
1.3.2.1. Tình hình khai thác và nuôi trồng thuỷ sản của Mỹ 19
1.3.2.3. Chế biến thuỷ sản 23
1.3.2.4. Xuất nhập khẩu thuỷ sản 24
1.3.2.5. Nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng thuỷ sản của thị trường Mỹ 31
1.3.2.5 Hệ thống phân phối thuỷ sản của Mỹ 32
1.3.2.6. Quy chế quản lý nhập khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ 32
1.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ 33
1.3.3.1 Những nhân tố tác động thuận lợi 33
1.3.3.2 Những nhân tố tác động không thuận lợi 34
Chương hai: 36
Thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản của 36
ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ. 36
2.1. Hàng thuỷ sản trong hệ thống các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 36
2.1.1 Thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam 36
2.1.1.1 Thị trường Mỹ 36
2.1.1.2 Thị trường Nhật Bản 37
2.1.1.3 Thị trường EU 37
2.1.1.4 Thị trường Trung Quốc 38
2.1.1.5 Thị trường các nước châu Á khác 39
2.1.2 Kim ngạch xuất khẩu hàng thuỷ sản của Việt nam 40
2.1.3 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 41
2.1.4.Giá xuất khẩu hàng thuỷ sản 44
2.2 Thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ trong thời gian vừa qua. 45
2.2.1. Kim ngạch xuất khẩu. 45
2.2.2.Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 47
2.2.4. Phương thức xuất khẩu 49
2.2.5. Khả năng cạnh tranh. 49
2.2.6. Hoạt động của ngành thuỷ sản Việt nam trong việc thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 51
2.3 những kết luận rút ra qua việc nghiên cứu thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản của việt nam vào thị trường Mỹ 51
2.3.1 Những ưu điểm 51
2.3.2 Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân 52
Chương ba: 56
Phương hướng và giải pháp chủ yếu thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ. 56
3.1 Định hướng phát triển của ngành thuỷ sản giai đoạn 2000-2010 56
3.1.1 Các quan điểm về đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam 56
3.1.2 Những phương hướng phát triển xuất khẩu thuỷ sản của ngành trong những năm tới. 56
3.1.3 Mục tiêu phát triển xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam đến năm 2010. 57
3.2 Phương hướng xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ 58
3.3 Giải pháp pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ. 59
3.3.1 Giải pháp tăng cường nghiên cứu thị trường Mỹ 59
3.3.2 Giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 60
3.3.3 Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của mặt hàng thuỷ sản . 61
3.3.3.1 Nâng cao tính cạnh tranh về chất lượng: 61
3.3.3.2 Nâng cao tính cạnh tranh về giá của hàng thuỷ sản xuất khẩu. 63
3.3.4 Giải pháp ổn định kinh doanh xuất khẩu thuỷ sản 63
3.3.5 Giải pháp hoàn thiện phương thức xuất khẩu hàng thuỷ sản 66
3.3.6 Giải pháp hỗ trợ từ phía Nhà nước đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản. 66
Kết luận 68
Tài liệu tham khảo 69


Xem Thêm: thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ sẽ giúp ích cho bạn.