Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp 22


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 3
I. Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm. 3
1. Khái niêm về tiêu thụ sản phẩm. 3
2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm 3
3. Nhiệm vụ của công tác tiêu thụ sản phẩm. 5
II. Một số nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm . 6
1. Nhóm nhân tố khách quan. 6
1.1.Nhóm nhân tố thuộc về nhà nước . 6
1.2. Nhóm nhân tố về kỹ thuật công nghệ 7
1.3. Nhóm nhân tố mới môi trường ngành. 8
1.3.1. Khách hàng. 8
1.3.2.Đối thủ cạnh tranh 9
1.3.3. Sứ ép của nhà cung cấp. 9
2. Nhóm nhân tố chủ quan. 10
2.1. Đặc tính sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 10
2.2.Các nguồn lực của doanh nghiệp 10
2.3.Các nhân tố thuộc khâu tổ chức tiêu thụ . 11
III.Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm . 11
1.Điều tra nghiên cứu thị trường . 11
2. Chính sách tiêu thụ sản phẩm ​ 14
2.1. Chính sách giá cả của doanh nghiệp . 14
2.1.1.Định giá xuất phát từ chi phí 16
2.1.2. Định giá xuất phát từ đố thủ cạnh tranh. 16
2.1.3. Đinh giá xuất phát từ cầu. 17
2.1.4. Định giá chiết khấu bù trừ. 18
2.1.5. Định giá khuyến khích tiêu thụ. 19
2.1.6. Định giá phân biệt. 19
2.2. Chính sách sản phẩm. 20
2.3. Chính sách phân phối ​ .21
2.4. Chính sách giao tiếp khuyếch trương. 223
3. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm ​.23
3.1. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm .24
3.2. Phương pháp lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp 22 .
​ ​ .25
3.3. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trong năm 2001 của xí nghiệp 26
4. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ 27
4.1. Hoạt động giao dịch ký kết hợp đồng. 27
4.2. Tổ chức mạng lưới phân phối. 28
4.3. Lựa chọn hình thức bán hàng. 28
5. Phân tích, đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 30
5.1. Phân tích khái quát tình hình tiêu thụ sản xuất hàng hoá. 30
5.2. Phân tích điểm hoà vốn trong tiêu thụ. 31
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY 22 . 32
1. Lịch sử hình thành công ty. 32
2. Sơ lược về tổ chức bộ máy. 33
2.1. Bộ máy tổ chức. 354
2.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức ​ .37
2.3. Chức năng của các phòng ban. 36
2.4. Mối quan hệ giữa các phòng ban. 38
2.4.1. Phòng tổ chức sản xuất ​ .39
2.4.2. Phòng kinh doanh. 39
2.4.3. Phòng kế toán. 40
2.4.4. Phòng kỹ thuật. 40
2.4.5. Phòng hành chính quản trị. 42
3. Đặc điểm kinh doanh của xí nghiệp 22. 42
3.1. Đặc điểm về mặt hàng. 42
3.2. Đặc điểm về vốn. 43
3.3. Đặc điểm về kỹ thuật công nghệ. 44
3.4. Đặc điểm về thị trường . 44
3.5. Đặc điểm về phương thức kinh doanh. 44
4. Thực trạng kinh doanh của xí nghiệp 22. 45
4.1. Nhóm chỉ tiêu định tính. Error! Bookmark not defined.
4.1.1. Thế lực của xí nghiệp. Error! Bookmark not defined.
4.1.2. Uy tín của xí nghiệp 22. Error! Bookmark not defined.
4.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng. Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Quy mô của xí nghiệp. Error! Bookmark not defined.
5. Công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty 22. 52
5.1. Công tác nghiên cứu thị trường. 52
5.2. Công tác xúc tiến bán hàng. 54
5.3. Công tác giao dịch. 56
5.4. Kênh phân phối. 56
5.5. Giá cả hàng hoá ​ 51
6. Đánh giá chung. 58
6.1. Ưu điểm. 58
6.2. Nhược điểm. 59
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP 22 61
I. Phương hướng phát triển của xí nghiệp đến năm 20005. 61
1. Triển vọng phát triển của ngành sản xuất bánh kẹo. 61
2. Mục tiêu phát triển của xí nghiệp đến 2005. 62
I. Các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp 22 ​ 56
1. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường, thành lập phòng Marketing. 63
2. Hoàn thiện chính sách sản phẩm. 65
3. Xác định chính sách giá hợp lý. 67
4. Hoàn chỉnh chính sách phân phối. 69
5. Thực hiện mạnh mẽ các hoạt động giao tiếp và khuyếch trương. 73
6. Đào tạo, bồi dưỡng lại đội ngũ cán bộ và sắp xếp hợp lý đội ngũ đó nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ. 75
7. Liên tục đổi mới trang thiết bị. 77
KẾT LUẬN 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 79tm78


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp 22
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp 22 sẽ giúp ích cho bạn.