Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp kính Long Giang


MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 3
II. Thực chất vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3
1. Thực chất của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 3
2. Vai trò tiêu thụ sản phẩm. 4
II. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 6
1. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn sản phẩm thích ứng. 6
1.1. Nghiên cứu thị trường 6
1.1.1. Nghiên cứu khái quát thị trường. 7
1.1.2. Nghiên cứu chi tiết thị trường. 8
1.2. Lựa chọn sản phẩm thích ứng. 9
2. Tiến hành các nghiệp vụ tiếp tục sản xuất trong khâu tiêu thụ 11
3. Dự trữ và định giá tiêu thụ 11
3.1. Chọn mục tiêu định giá 12
3.2. Phân tích sức cầu thị trường của doanh nghiệp 12
3.3. Phân tích giá đối thủ cạnh tranh. 12
3.4. Lựa chọn kỹ thuật định giá. 12
4. Lựa chọn kênh tiêu thụ và tổ chức chuyển giao hàng cho khách hàng 13
5. Tổ chức các hoạt động kích thích tiêu thụ 16
6. Phân tích đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP KÍNH LONG GIANG 21
I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp kính Long Giang. 21
1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp. 21
2. Chức năng và nhiệm vụ của xí nghiệp. 22
3. Bộ máy tổ chức của xí nghiệp. 22
3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty. 23
3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành. 23
4. Đặc điểm quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất. 24
II. Tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh của xí nghiệp trong những năm gần đây. 26
1. Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của xí nghiệp. 26
2. Tài chính và công tác kiểm tra tài chính của xí nghiệp. 28
3. Lao động và thu nhập bình quân của xí nghiệp. 29
4. Công tác phân tích hoạt động kinh tế của Xí nghiệp. 29
III. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm ở Xí nghiệp kính Long Giang. 31
1. Hệ thống quản lý và điều khiển quá trình tiêu thụ. 31
2. Công tác nghiên cứu sản phẩm. 31
3. Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm ở Xí nghiệp kính Long Giang. 33
3.1. Những mặt đã làm được. 33
3.2. Những mặt còn tồn tại. 34
IV. Đánh giá sơ bộ về tình hình hoạt động của xí nghiệp. 34
1. Những thành tựu đạt được. 35
2. Những tồn tại và phương hướng giải quyết. 35

CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP KÍNH LONG GIANG 37
I. Định hướng phát triển. 37
II. Các giải pháp chủ yếu. 38
1. Xí nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu thị trường. 38
2. Tiếp tục đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hoá chủng loại sản phẩm. 41
3. Giảm chi phí tạo ra sức cạnh tranh về giá, góp chiếm lĩnh lại thị trường tiêu dùng đã mất vào tay các doanh nghiệp tư nhân và hàng nước ngoài. 43
4. Tổ chức tốt hơn các hoạt động kích thích tiêu thụ. 46
5. Giải pháp về vốn. 49

LỜI KẾT 50


Xem Thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp kính Long Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp kính Long Giang sẽ giúp ích cho bạn.