Thực trạng qui trình Xk hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam


MỤC LỤC
Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUI TRÌNH XK CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XNK TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 3 I. Khái niệm và vai trò của hoạt động xk đối với nền KTTT. 3 1. Khái niệm. 3 2. Vai trò của hoạt động xk. 3
2.1.Đối với nền kinh tế thế giới. 3 2.2. Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia. 4
2.3. Đối với một doanh nghiệp. 5
3. Nhiệm vụ. 6
II. Các hình thức xk chính thức trong TMQT. 6
1.Xuất khẩu trực tiếp. 6
2.Xuất khẩu uỷ thác. 7
III. Qui trình xk hàng hoá của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 7
1. Nghiên cứu thị trường , tìm kiếm đối tác. 7
1.1.Nắm vững thị trường nước ngoài. 8
1.2.Nhận biết mặt hàng kinh doanh trước và lựa chọn mặt hàng kinh doanh. 8
1.3.Tìm kiếm thương nhân giao dịch. 8
2.Lập phương án kinh doanh. 9
3.Đàm phán và kí kết hợp đồng. 10
3.1.Đàm phán 10
3.2.Kí kết hợp đồng. 11
4.Thực hiện hợp đồng xk 11
4.1.Xin giấy phép xk hàng hoá 12
4.2.Chuẩn bị hàng hoá xk. 12
4.2.1.Thu gom tập trung làm thành lô hàng xk. 12
4.2.2.Đóng gói bao bì hàng Xk và kẻ kĩ mã hiệu hàng hoá. 12
4.3.Kiểm tra chất lượng hàng hoá. 13
4.4.Mua bảo hiểm hàng hoá. 13
4.5.Thuê phương tiện vận tải. 14
4.6.Làm thủ tục hải quan. 14
4.7.Giao hàng lên tàu. 15
4.8. Làm thủ tục thanh toán 16
4.9.Khiếu nại và giải quyết khiếu nại(nếu có). 17
Chương II: THỰC TRẠNG QUI TRÌNH XK HÀNG RAU QUẢ TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM. 18
I.Khái quát chung về Tổng công ty rau quả Việt Nam. 18
1.Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty rau quả Việt Nam. 18
1.1.Chức năng , quyền hạn của Tổng công ty. 19
1.2.Nhiệm vụ của Tổng công ty. 19
1.3.Cơ cấu bộ máy tổ chức của Tổng công ty. 19
2.Kết quả hoạt động kinh doanh XNK của Tổng công ty trong những năm gần đây. 20
2.1.Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh. 20
2.2.Về cơ cấu mặt hàng kinh doanh. 22
2.3.Các thị trường xk chính. 23
2.4.Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. 24
II.Thực trạng qui trình xk mặt hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam. 25
1.Nghiên cứu thị trường và khách hàng. 25
1.1.Lựa chọn khách hàng. 26
1.2.Lập phương án kinh doanh. 26
2.Giao dịch và đàm phán kí kết hợp đồng XK. 27
2.1.Giao dịch đàm phán. 27
2.2.Kí kết hợp đồng xk. 28
3.Tổ chức thực hiện hợp đồng xk. 30
3.1.Chuẩn bị hàng hoá xk. 30
3.2.Kiểm tra chất lượng hàng hoá xk. 32
3.3.Thuê phương tiên vận chuyển. 33
3.4.Mua bảo hiểm hàng hoá. 35
3.5.Thủ tục hải quan. 35
3.6.Giao hàng cho phương tiện vận tải. 36
3.7.Thủ tục thanh toán. 37
3.8.Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 39
III.Phân tích và đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng xk của Tổng công ty trong những năm qua. 41
1.Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng xk. 41
2.Đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng xk. 42
Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XK MẶT HÀNG RAU QUẢ CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM. 46
I.Phương hướng chung của Tổng công ty. 46
1.Phương hướng chung của Tổng công ty đến năm 2010. 46
2.Phương hướng xk của Tổng công ty trong thời gian tới. 47
2.1.Định hướng về kim ngạch và tiến độ xk. 47
2.2.Định hướng về sản phẩm và chiến lược xk của Tổng công ty. 47
2.3.Định hướng nghiên cứu thị trường và thâm nhập. 50
II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình xk hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam. 50
1.Sự cần thiết phải thực hiện quy trình xk hàng rau quả. 50
2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các nghiệp vụ trong quy trình xk. 50
2.1Giải pháp trong khâu chuẩn bị giao dịch, đàm phán. 50
2.2.Giải pháp trong khâu chuẩn bị hàng xk. 51
2.3.Kiểm tra hàng hoá. 52
2.4.Giải pháp trong khâu thuê tàu. 53
2.5.Làm thủ tục hải quan. 53
2.6.Giao hàng xk. 54
2.7.Giải pháp trong khâu thanh toán. 54
3.Về phía chính phủ và nhà nước. 55
KẾT LUẬN . 56tm62


Xem Thêm: Thực trạng qui trình Xk hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng qui trình Xk hàng rau quả tại Tổng công ty rau quả Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.