Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn


MỞ ĐẦU
PHẦN I : ĐẤU THẦU XÂY LẮP - MỘT HÌNH THỨC QUẢN LÝ CÓ HIỆU QUẢ TRONG NGÀNH XÂY DỰNG
I. Thực chất của đấu thầu
1. Giới thiệu chung về thầu xây lắp
2. Đặc điểm của đấu thầu xây lắp
3. Mục tiêu của đấu thầu xây lắp trong nền kinh tế thị trường
II. Sự cần thiết khách quan, vai trò và ý nghĩa của đấu thầu trong xây lắp
1. Sự cần thiết khách quan thực hiện đấu thầu trong xây lắp
2. Vai trò và ý nghĩa của đấu thầu trong xây lắp
III. Các nguyên tắc của đấu thầu xây lắp
1. Nguyên tắc cạnh tranh công bằng
2. Nguyên tắc bí mật
3. Nguyên tắc đánh giá công bằng
4. Nguyên tắc đòi hỏi về năng lực
5. Nguyên tắc trách nhiệm
IV. Nội dung chính của phương thức đấu thầu và dự thầu trong xây lắp
1. Các hình thức đấu thầu trong nước
2. Các hình thức đấu thầu quốc tế
3. Các chỉ tiêu chủ yếu được sử dụng trong đấu thầu Xây lắp
4. Trình tự quá trình đấu thầu.
V. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng đấu thầu trong xây lắp của các doanh nghiệp xây dựng
1. Môi trường bên ngoài
2. Nội bộ doanh nghiệp (DN)

PHẦN II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐẤU THẦU XÂY LẮP CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG I. BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
I. Giới thiệu về công ty xây lắp & vật tư xây dựng I - Bộ NN & PTNT
1. Sơ bộ về sự hình thành và phát triển, chức năng và nhiệm vụ của công ty
2. Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty
II. Phân tích tình hình đấu thầu xây lắp của công ty.
1.Tình hình thực hiện công tác đấu thầu xây lắp tại Công ty
2. Kết quả đấu thầu của Công ty từ năm 1995 đến nay
3. Phân tích các đối thủ cạnh tranh của công công ty
III. đánh giá tình hình thực hiện công tác đấu thầu của Công ty
1. Các thành tựu mà Công ty đã đạt được
2. Những hạn chế trong công tác đấu thầu của Công ty
3. Những nguyên nhân chủ yếu của những vấn đề tồn tại trên
PHẦN III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU
CỦA CÔNG TY XÂY LẮP & VẬT TƯ XÂY DỰNG I
I. Các biện pháp
II. một số kiến nghị với nhà nước
1. Cần tăng cường công tác quản lý đấu thầu của Nhà nước
2. Sửa chữa, ban hành cụ thể các văn bản quy định các chế độ ưu tiên đối với các Nhà thầu trong nước
3. Nhà nước cần xây dựng một nguồn cung cấp vốn, thông tin đầy đủ và chính xác để phục vụ cho công tác đấu thầu
KẾT LUẬN tm60


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ sẽ giúp ích cho bạn.