THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG I: VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THỊ TRƯỜNG 6
I. Doanh nghiệp và vốn kinh doanh của doanh nghiệp 6
1. Doanh nghiệp 6
2. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 7
II. Vốn lưu động của doanh nghiệp 10
1. Khái niệm vốn lưu động 10
2. Đặc điểm vốn lưu động 11
3. Phân loại vốn lưu động 12
4. Các hình thức biểu hiện của vốn lưu động 13
5. Giải pháp huy động vốn lưu động 14
5.1. Giải pháp huy động vốn lưu động ngắn hạn 14
5.2. Giải pháp huy động vốn lưu động dài hạn 15
III. Hiệu quả và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 15
1. Hiêu quả sử dụng vốn lưu động 15
2. Sự cần thiết phải nâng cao hiêu quả sử dụng vốn lưu động 16
2.1. Xuất phát từ mục đích của doanh nghiệp 16
2.2. Xuất phát từ vai trò của vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh 17
2.3. Xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 17
2.4. Xuất phát từ thực tế kinh doanh của doanh nghiệp 17
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 18
3.1. Chỉ tiêu tốc độ chu chuyển vốn lưu động 18
3.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động 20
3.3. Sức sinh lời vốn lưu động 21
3.4. Hệ số sức sản xuất của vốn lưu động 22
3.5. Các chỉ số về hoạt động 22
4. Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình sử dụng vốn lưu động 23
4.1. Các nhân tố có thể lượng hóa 24
4.2. Các nhân tố phi lượng hóa 26
5. Bảo toàn vốn lưu động 28
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 29
I. sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện 29
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 29
2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh của Công ty 31
2.1. Chức năng của Công ty 31
2.2. Nhiệm vụ của Công ty 31
2.3. Tổ chức sản xuất của Công ty 32
2.4. Tổ chức bộ máy của Công ty 34
3. Kết quả kinh doanh của Công ty 35
II. Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật liệu Xây dựng
Bưu điện 37
1. Những đặc điểm chung ảnh hưởng tới quá trình sử dụng vốn lưu động tại Công ty ​ ​ .37
2. Tình hình tài chính của Công ty 38
3. Phân tích tình thực trạng sử dụng vốn lưu động của Công ty 40
3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 41
3.1.1. Vòng quay vốn lưu động 41
3.1.2. Thời gian luân chuyển vốn lưu động 42
3.1.3. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động 43
3.2. Sức sinh lời vốn lưu động 43
3.3. Hệ số sức sản xuất 44
3.4. Chỉ tiêu tiết kiệm vốn lưu động 45
3.5. Tình hình dự trữ tài sản lưu động 45
4. Tình hình cung ứng và sử dụng vật tư tại Công ty Vật liệu Xây dựng
Bưu điện 46
III. Đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty 48
1. Những kết quả đạt được 48
2. Những điểm hạn chế 50
2.1. Những hạn chế cần khắc phục 50
2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 51
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 53
I. Định hướng kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 53
II. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty 54
1. Giải pháp chung cho các doanh nghiệp 54
1.1. Yêu cầu của việc nâng cao hiêu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp 54
1.2. Các giải pháp quản lý sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 55
1.2.1. Kế hoạch hóa vốn kinh doanh 55
1.2.2. Thực hiện quản lý vốn kinh doanh có khoa học 56
1.2.3. Đổi mới công nghệ 56
1.2.4. Tổ chức tốt công tác tài chính 57
2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện 58
2.1. Kế hoạch hóa vốn lưu động 59
2.1.1. Xác định đúng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất
kinh doanh 59
2.1.2. Lựa chọn một cách hợp lý các hình thức khai thác 60
2.2. Quản lý vốn lưu động 61
2.2.1. Quản lý tiền mặt 61
2.2.2. Quản lý dự trữ 62
2.2.3. Quản lý các khoản phải thu 65
2.3. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 67
2.4. Cổ phần hoá doanh nghiệp 67
2.5. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên 68
III. Điều kiện thực hiện giải pháp 69
1. Với Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam 69
2. Đối với các ngân hàng 70
3. Đối với Nhà nước 70
3.1. Tạo lập môi trường pháp luật ổn định 71
3.2. T ạo lậ môi trường kinh tế xã hội ổn định 71
3.3. Thực hiện ưu đãi trong cơ chế tài chính 72
3.4. Cải cách thủ tục hành chính 72
KẾT LUẬN 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75tm58


Xem Thêm: Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại công ty vật liệu xây dựng bưu điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại công ty vật liệu xây dựng bưu điện sẽ giúp ích cho bạn.