Phân tích thực trạng công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ KhíMỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Phần I. Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
1. Khái niệm - vai trò của thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 3
1.1. Quan niệm về thị trường 3
1.2. Phân loại thị trường 5
1.3. Vai trò của thị trường đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 7
2. Sự cần thiết phải duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 8
2.2. Duy trì - mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là một tất yếu khách quan đối với các doanh nghiệp 9
2.3.Tác dụng của duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 11
3. Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm 11
3.1. Mối quan hệ giữa công tác tiêu thụ sản phẩm với duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 11
3.2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm 12
3.3. Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm 13
3.4. Những biện pháp hỗ trợ tiêu thụ 17
4. Yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 19
4.4. Tạo dựng và giữ gìn chữ tín của doanh nghiệp. 20
5. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng thị trường. 20
5.2. Những biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 22
Phần II. Phân tích thực trạng công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 27
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty dụng cụ cắt đo lường và cơ khí. 27
2. Một số đặc điểm kinh tế kĩ thuật ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí. 28
2.1. Đặc điểm máy móc thiết bị của công ty 28
2.2. Đặc điểm sản xuất sản phẩm của công ty. 30
2.3. Đặc điểm tình hình cung ứng NVL 31
2.4. Đặc điểm về lao động của công ty 33
2.5. Đặc điểm tổ chức của công ty 35
2.6. Đặc điểm về tài chính của công ty 37
3. Nhiệm vụ và thị trường tiêu thụ của công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí. 39
3.1. Tính chất, nhiệm vụ sản xuất của công ty. 39
3.2. Thị trường tiêu thụ dụng cụ cắt của Việt Nam. 40
4. Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí 41
4.1. Tình hình thực hiện kế hoặch sản xuất 41
4.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí 44
4.3. Phân tích các hình thức tiêu thụ, phương thức thanh toán của công ty 50
4.4. Phân tích thị trường tiêu thụ - Khách hàng của công ty 52
4.5. Phân tích tình hình duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 54
4.6. Đánh giá chung về thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 57
Phần III. Một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí 61
1. Tầm quan trọng của việc duy trì và mở rộng thị trường dụng cụ và đo lường đối với công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 61
2. Mục tiêu, chiến lược và phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới 62
3. Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 62
Kết luận 72tm42


Xem Thêm: Phân tích thực trạng công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Dụng Cụ Cắt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Dụng Cụ Cắt sẽ giúp ích cho bạn.