Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động ở công ty dày Thái BìnhMỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Phần I. Những lý luận cơ bản về lao động và quản lý lao động 2
I. Các khái niệm và học thuyết cơ bản về lao động và quản lý lao động. 2
1. Các khái niệm về lao động và quản lý lao động. 2
2. Các học thuyết cơ bản về quản lý con người. 2
II. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình sử dụng lao động 2
1. Các chỉ tiêu về sử dụng số lượng lao động và cơ cấu lao động . 3
2. Các chỉ tiêu về sử dụng thời gian lao động và cường độ lao động. 3
3. các chỉ tiêu về năng suất lao động 3
III. Lý luận về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động 4
1. Tuyển chọn lao động. 4
2. Phân công lao động 4
3. Đánh giá thành tích . 5
4. Trả công lao động 5
5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 5
Phần II. Thực trạng tình hình sử dụng lao động và công tác quản lý tại công ty đay thái bình 9
I- Qúa trình hình thành phát triển và đặc điểm kinh tế kỹ thuật. 9
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty đay Thái Bình. 9
2. Đặc điểm về kinh tế kỹ thuật 9
2.1 Đặc điểm về thị trường 9
2.2 Đặc điểm về sản phẩm 9
2.3 Đặc điểm về dây chuyền công nghệ 9
2.4 Đặc điểm và vốn . 10
2.5.Đậc điểm về nguyên liệu . 10
2.6.Đặc điểm về bộ máy tổ chức . 10
3. Kết quả sản xuất kinh doanh và những khó khăn thuận lợi của công ty đay Thía Bình 12
3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 12
3.2 Những thuận lợi và khó khăn hiện nay của công ty 13
II-Tình hình sử dụng lao động ở công ty đay Thái Bình 13
1. Sử dụng số lượng lao động và tạo lập cơ cấu lao động tối ưu 13
2. Sử dụng lao động và cường độ lao động . 16
III. Nghiên cứu công tác quản lý lao động tại công ty đay Thái Bình . 16
1. Tuyển chọn laođộng . 16
2. Công tác phân công lao động 17
3. Đánh giá thành tích lao động 17
4.Trả công lao động . 17
5. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực . 18
Phần 3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động tại công ty đay thái bình 19
1. Biện pháp nâng cao chất lượng lao động thông qua tuyển chọn . 19
2.Về việc phân công lao động . 19
2.1. Đối với cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo 19
2.2. Đối với lao động kỹ thuật nhân viên, công nhân . 20
3. Công tác đánh giá thành tích . 20
4.Về việc trả công lao động . 21
5.Công tác đào tạo phát triển lao động 21
6. Một số đề xuất khác 22
Kết luận 23tm40

I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ HỌC THUYẾT CƠ BẢN VỀ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG.
1. Các khái niệm về lao động và quản lý lao động.
- Sức lao động là năng lực lao động của con người, là toàn bộ thể lực và trí lực của con người. Sức lao động là yếu tố cực nhất hoạt động nhất trong quá trình lao động.
- Lao động là một hành động diễn ra giữa con người và giới tự nhiên là điều kiện không thể thiếu được của đời sống con người.
- Quản lý lao động là một hình thức quan trọng của quản lý kinh tế nói chung, bao gồm nhiều nội dung hoạt động khác nhau.
Như vậy có thể nói rằng quá trình lao động là quá trình sử dụng sức lao động và quản lý lao động thực chất là quản lý con người.
2. Các học thuyết cơ bản về quản lý con người.
Quản lý con người là quản lý một yếu tố cấu thành hệ thống lớn phức tạp. Trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bao gồm : Con người, máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, tiền vốn, thị trường, hàng hoá, dịch vụ.
Có rất nhiều học thuyết về con người và quản lý con người. Căn cứ vào vai trò của con người trong quá trình lao động có bốn quan niệm :
-" Coi con người như động vật biết nói "ra đời thời kỳ nô lệ
-" Con người như một công cụ lao động" ra đời thời kỳ tièn tư bản
-" coi con người muốn được đối xử như con người "ra đời ỏ các công nghiệp phát triển do nhóm tâm lý xã hội Elton Mayo


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động ở công ty dày Thái Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động ở công ty dày Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.