Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty 247


MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Chương I: Cơ sở lý luận về thị trường và hoạt động mở rộng thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3
1. Thị trường và vai trò của thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3
1.1. Khái niệm về thị trường 3
1.2. Quy luật của thị trường 5
1.2.1. Quy luật giá trị 5
1.2.2. Quy luật cung cầu giá cả 5
1.2.3. Quy luật cạnh tranh 6
1.2.4. Quy luật lưu thông tiền tệ 6
1.3. Vai trò của thị trường 7
1.3.1. Thị trường là yếu tố quyết định sự sống còn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 7
1.3.2. Thị trường điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá 7
1.3.3. Thị trường phản ánh thế và lực của doanh nghiệp 8
1.4. Chức năng của thị trường 8
1.4.1. Chức năng thực hiện 8
1.4.2. Chức năng thừa nhận 9
1.4.3. Chức năng điều tiết, kích thích 9
1.4.4. Chức năng thông tin 10
1.5. Phân loại thị trường 11
1.5.1. Căn cứ vào quan hệ mua bán giữa các quốc gia, thị trường chia thành thị trường quốc nội và thị trường quốc tế 11
1.5.2. Căn cứ vào vai trò và vị thế của người mua 12
1.5.3. Căn cứ vào mối quan hệ cung cầu và khả năng biến nhu cầu 12
1.5.4. Căn cứ vào hình thái vật chất của đối tượng trao đổi 13
1.5.5. Căn cứ vào vai trò và số lượng người mua và người bán 13
2. Nội dung của hoạt động mở rộng thị trường của doanh nghiệp 14
2.1. Khái niệm mở rộng thị trường 14
2.2. Vai trò của hoạt động mở rộng thị trường 15
2.2.1. Góp phần khai thác nội lực doanh nghiệp 15
2.2.2. Bảo đảm sự thành công cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 17
2.3. Các khả năng mở rộng thị trường của doanh nghiệp 18
2.4. Những yêu cầu của hoạt động mở rộng thị trường 20
2.5. Nội dung của hoạt động mở rộng thị trường 21
2.5.1. Nghiên cứu thị trường xác định thị trường có nhu cầu cao 21
2.5.2. Phân tích tiềm lực doanh nghiệp 25
2.5.3. Xác định dạng thị trường mà doanh nghiệp muốn mở rộng 28
2.5.4. Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường 30
2.5.5. Tổ chức thực hiện chiến lược mở rộng thị trường 31
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường của doanh nghiệp 34
3.1. Nhóm các nhân tố chủ quan 34
3.1.1. Tiềm lực của doanh nghiệp 34
3.1.2. Đặc tính sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 34
3.1.3. Các nhân tố thuộc khâu tổ chức mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 35
3.1.4. Khách hàng 35
3.2. Nhóm các nhân tố khách quan 37
3.2.1. Chính trị luật pháp 37
3.2.2. Các yếu tố kinh tế 37
3.2.3. Kỹ thuật công nghệ 37
3.2.4. Yếu tố văn hoá xã hội 38
3.2.5. Môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng 38
Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động mở rộng thị trường của
Công ty 247 39
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 247 39
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 39
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 41
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 247 43
1.4. Thực trạng năng lực sản xuất của công ty 46
2. Phân tích thực trạng về thị trường và hoạt động mở rộng thị trường của công ty 247 47
2.1. Đặc điểm thị trường hàng may mặc của Việt Nam 47
2.2. Thị trường kinh doanh của công ty 247 48
2.2.1. Thị trường đầu vào 48
2.2.2. Thị trường đầu ra 51
2.3. Thực trạng công tác tiêu thụ và hoạt động mở rộng thị trường của Công ty 247 52
2.3.1. Công tác nghiên cứu thị trường 52
2.3.2. Công tác tổ chức mạng lưới tiêu thụ 54
2.3.3. Công tác hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm 56
2.3.4. Công tác quản trị nhân lực bán hàng 58
2.3.5. Chính sách sản phẩm 58
2.3.6. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo thị trường trong 4 năm qua 59
2.3.7. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo thị trường 61
3. Những đánh giá về kết quả hoạt động tiêu thụ và mở rộng thị trường 63
3.1.Những điểm mạnh trong công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty 247 63
3.2. Những hạn chế cần khắc phục trong công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty 247 64
3.3. Nguyên nhân gây khó khăn cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty 247 65
3.3.1. Nguyên nhân khách quan 65
3.3.2. Những nguyên nhân chủ quan 65
Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động thị trường
ở Công ty 247 67
1. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2003 của Công ty 67
1.1. Dự báo thị trường 67
1.2. Kế hoạch nhiệm vụ của công ty 68
2. Ý nghĩa vai trò của việc mở rộng thị trường đối với công ty trong giai đoạn tới 68
2.1. Đánh giá vai trò của hoạt động mở rộng thị trường đối với công ty 68
2.2. Những lợi ích đem lại khi tham gia hoạt động mở rộng thị trường đối với công ty 69
3. Nội dung và giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty 247 70
3.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu cho sản phẩm may mặc dân dụng 70
3.2. Định hướng phát triển sản phẩm mới 71
3.2.1. Nghiên cứu và dự báo nhu cầu 71
3.2.2. Nghiên cứu về chu kỳ sống của sản phẩm 73
3.2.3. Nghiên cứu mẫu mã tạo sức cạnh tranh trên thị trường 75
3.3. Thực hiện chính sách giá 76
3.4. Biện pháp tổ chức tiêu thụ sản phẩm 76
3.5. Mở rộng các hoạt động hỗ trợ bán hàng 77
3.5.1. Quảng cáo 77
3.5.2. Xúc tiến bán hàng 78
3.5.3. Yểm trợ khách hàng 78
3.5.4. Dịch vụ bán hàng và sau bán hàng 78
3.6. Tổ chức điều tra, tiếp cận thị trường 79
3.7. Biện pháp hoàn thiện việc đào tạo tổ chức cán bộ kinh doanh, nhân viên bán hàng 79
3.8. Biện pháp tổ chức quản lý điều hành kinh doanh 81
3.9. Biện pháp vốn 82
3.10. Củng cố và duy trì quản lý chất lượng theo ISO 9001 82
Một số kiến nghị của Công ty với cơ quan cấp trên 84
Kết luận 85tm33


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty 247
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty 247 sẽ giúp ích cho bạn.