Chiến lược tiêu thụ sản phẩm điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển

MỤC LỤC

Trang
Mục lục 1
Lời mở đầu 5
Chương I: Chiến lược tiêu thụ sản phẩm điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển 7
I. Những vấn đề cơ bản về tiêu thụ sản phẩm. 7
1.1. Tiêu thụ sản phẩm là gì? 7
1.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp. 7
1.3. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. 8
1.3.1. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. 8
1.3.2. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường. 9
II. Chiến lược tiêu thụ sản phẩm và vai trò của nó đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 10
2.1. Chiến lược tiêu thụ sản phẩm là gì? 10
2.2. Nội dung chủ yếu của chiến lược tiêu thụ sản phẩm. 10
2.3. Vai trò của chiến lược tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 14
III. Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 14
3.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 14
3.1.1. Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô. 14
3.1.2. Nhân tố thuộc môi trường vi mô. 17
3.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp. 18
3.2.1. Chính sách giá bán sản phẩm 19
3.2.2. Chất lượng sản phẩm 19
3.2.3. Tổ chức công tác bán hàng của doanh nghiệp 20
3.2.4. Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm 21
3.2.5. Một số nhân tố khác 22
Chương II: Thực trạng về chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội 23
I. Tổng quan về Công ty Da giầy Hà Nội. 23
1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 23
1.1.1. Sự ra đời của công ty 23
1.1.2. Quá trình phát triển của công ty. 23
1.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 25
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 25
1.2.1. Trách nhiệm quyền hạn của ban Giám đốc. 28
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 33
1.3. Đặc điểm của Công ty. 38
1.3.1. Thuận lợi. 38
1.3.2. Khó khăn. 38
II. Công tác thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội. 40
2.1. Khái quát chung về chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội. 40
2.1.1. Mục tiêu của chiến lược tiêu thụ sản phẩm. 40
2.1.2. Hoạch định chiến lược tiêu thụ sản phẩm. 40
2.1.3. Kết quả thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm. 43
2.2. Đánh giá việc thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội trong những năm qua. 45
2.2.1. Đánh giá các mục tiêu đã đạt được trong quá trình thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm. 45
2.2.2. Đánh giá các bước thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm. 45
2.2.3. Một số tồn tại ảnh hưởng đến việc thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội. 46
Chương III: Một Số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội 48
I. Một số nét cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội. 48
1.1. Nhu cầu trong nước. 48
1.2. Nhu cầu về xuất khẩu. 48
II. Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội trong thời gian tới. 48
2.1. Xác định mục tiêu của chiến lược tiêu thụ sản phẩm. 48
2.1.1 Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2005. 48
2.1.2. Các mục tiêu cụ thể cho năm 2003. 49
2.2. Lựa chọn chiến lược tiêu thụ sản phẩm. 50
III. Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội. 52
3.1. Giảm giá thành về sản phẩm trên cơ sở giảm chi phí đầu vào. 52
3.2. Công tác nghiên cứu thị trường, tổ chức các kênh tiêu thụ và chính sách đối với các đại lý. 53
3.3. Đảm bảo một số nguồn lực để thực hiện tốt chiến lược tiêu thụ sản phẩm. 54
Kết luận 56
Tài liệu tham khảo 57 tm29


Xem Thêm: Chiến lược tiêu thụ sản phẩm điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược tiêu thụ sản phẩm điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển sẽ giúp ích cho bạn.