Tên đề tài
Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hoàng Mai
Lời nói đầu

Phần I: Lý luận chung về Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong các Doanh nghiệp sản xuất
1.1 Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.1 Khái niệm và cách phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2 Khái niệm và cách phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.1 Khái niệm về giá thành sản phẩm
1.1.2.2 Phân loại về giá thành sản phẩm
1.1.3 Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
1.2.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất
1.2.2 Đối tượng tính giá thành
1.2.3 Phân biệt đối tượng giữa kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.1.1 Phương pháp trực tiếp
1.3.1.1.2 Phương pháp gián tiếp
1.3.1.2 Kế toán hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX
1.3.1.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.1.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp
1.3.1.2.3 Chi phí sản xuất chung
1.3.1.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
1.3.1.3 Kế toán hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.3.1.4 Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ
1.3.1.4.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở theo CP NVLTT
1.3.1.4.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở theo ước lượng SP HTTĐ
1.3.1.4.3 Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí sản xuất định mức
1.3.1.4.4 Đánh giá sản phẩm dở trong DNSX nhà nước và XDCB
1.3.1.4.5 Đánh giá sản phẩm dở trong Doanh nghiệp xây lắp
1.3.2 Tính giá thành sản phẩm
1.3.2.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn
1.3.2.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo hệ số
1.3.2.3 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ
1.3.2.4 Phương pháp phân bước
1.3.2.4.1 Phương pháp phân bước có tính giá thành BTP
1.3.2.4.2 Phương pháp phân bước không tính giá thành BTP
1.3.2.5 Phương pháp loại trừ chi phí


1.3.2.6 Phương pháp tính giá thành theo định mức
1.3.2.7 Phương pháp liên hợp

Phần II Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá
thành tại Công ty Xi măng Hoàng Mai
2.1 Khái quát những vấn đề chung của Công ty Xi măng Hoàng Mai
2.1.1 Lịch sử truyền thống và định hướng phát triển
2.1.2 Nhiệm vụ sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh trong công ty
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tài vụ của công ty
2.1.4.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2 Mối quan hệ công tác giữa các bộ phận và cán bộ kế toán
2.1.4.3 Hình thức kế toán đơn vị sử dụng
2.1.4.4 Phần mềm kế toán sử dụng
2.1.4.5 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
2.2 Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
2.2.1 Nội dung và công tác quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm
2.2.1.1 Nội dung của chi phí sản xuất
2.2.1.2 Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
2.2.2 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
2.2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí
2.2.2.2 Đối tượng tính giá thành
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3.1 Tổ chức khai báo ban đầu
2.2.3.2 Tài khoản sử dụng theo đối tượng tập hợp chi phí
2.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất theo từng khoản mục
2.2.3.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.3.4 Tập hợp chi phí toàn Doanh nghiệp
2.2.4 Đánh giá sản phẩm làm dở
2.2.5 Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty Xi măng Hoàng Mai
2.2.5.1 Kỳ tính giá thành
2.2.5.2 Phương pháp tính giá thành

Phần III Phương hướng, biện pháp hoàn thiện .
3.1 Nhận xét về công tác kế toán .
3.1.1 Nhận xét chung .
3.1.2 Nhận xét cô thể .
3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện .
Kết luận


Xem Thêm: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hoàng Mai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hoàng Mai sẽ giúp ích cho bạn.