Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB


  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương 1 Cơ sở lý luận chung về xuất khẩu và quy trình xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu khoáng sản Việt Nam 4
  1.1. Khái quát chung về hoạt động xuất khẩu khoáng sản Việt Nam 4
  1.1.1. Khái niệm hoạt động xuất khẩu khoáng sản. 4
  1.1.2. Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu khoáng sản Việt Nam 5
  1.1.3. Hình thức xuất khẩu khoáng sản chủ yếu. 6
  1.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu khoáng sản đối với nền kinh tế Việt Nam 7
  1.3. Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu khoáng sản của doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam 11
  1.3.1. Nghiên cứu thị trường và khách hàng. 11
  1.3.1.1. Nắm vững thị trường nước ngoài 12
  1.3.1.2. Nhận biết mặt hàng kinh doanh trước và lựa chọn mặt hàng kinh doanh. 12
  1.3.1.3. Tìm kiếm thương nhân giao dịch. 13
  1.3.2. Lập phương án kinh doanh. 13
  1.3.3. Đàm phám và kí kết hợp đồng. 15
  1.3.3.1. Đàm phám 15
  1.3.3.2. Kí kết hợp đồng. 16
  1.3.4. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 17
  1.3.4.1. Xin giấy phép xuất khẩu hàng hoá. 17
  1.3.4.2. Chuẩn bị hàng xuất khẩu. 17
  1.3.5. Kiểm tra chất lượng hàng hoá. 18
  1.3.6. Mua bảo hiểm hàng hoá. 19
  1.3.7. Thuê phương tiện vận tải 20
  1.3.8. Làm thủ tục hải quan. 20
  1.3.9. Giao hàng lên tàu. 21
  1.3.10. Làm thủ tục thanh toán. 22
  1.3.11. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có) 23
  1.4. Những yếu tố tác động đến hoạt động xuất khẩu khoáng sản Việt Nam 23
  Chương 2 Tình hình hoạt động xuất khẩu khoáng sản tại Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 28
  2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 28
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 28
  2.1.1.1. Lịch sử hình thành. 28
  2.1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh. 29
  2.1.1.3. Phạm vi hoạt động. 30
  2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 30
  2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB từ năm 2006 đến 2008. 33
  2.1.4. Tình hình hoạt động xuất khẩu của Công ty Cổ phần khoáng sản và thương mại VQB, giai đoạn 2006- 2008. 36
  2.2. Thực trạng thực hiện quy trình hoạt động xuất khẩu khoáng sản tại Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 43
  2.2.1. Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm đối tác. 43
  2.2.2. Lập phương án kinh doanh. 44
  2.2.3. Giao dịch và đàm phán ký kết hợp đồng kinh doanh. 45
  2.2.3.1. Giao dịch đàm phán. 45
  2.2.3.2. Ký kết hợp đồng xuất khẩu. 46
  2.2.4. Tổ chức thực hiện hoạt động xuất khẩu. 48
  2.2.4.1. Chuẩn bị hàng xuất khẩu. 48
  2.2.4.2. Kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu. 50
  2.2.4.3. Mua bảo hiểm hàng hóa. 52
  2.2.4.4. Thuê phương tiện vận tải 52
  2.2.4.5. Làm thủ tục hải quan. 53
  2.2.4.6. Giao hàng cho phương tiện vận tải 54
  2.2.4.7. Thủ tục thanh toán. 55
  2.2.4.8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 57
  2.3. Phân tích và đánh giá kết quả của việc thực hiện hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 58
  2.3.1. Thành công. 58
  2.3.2. Những hạn chế trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 61
  2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 63
  Chương 3 Phương hướng và một số biện pháp nhằm phát triển hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 66
  3.1. Phương hướng phát triển của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 66
  3.1.1. Phương hướng chung của Công ty. 66
  3.1.2. Phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2009 và các năm tiếp theo 68
  3.2. Cơ hội và thách thức đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 72
  3.2.1. Cơ hội 72
  3.2.2 Thách thức. 73
  3.3. Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 74
  3.3.1. Giải pháp từ phía Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 74
  3.3.2. Một số kiến nghị với Nhà nước. 79
  3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 82
  3.4.1. Sự cần thiết phải thực hiện quy trình xuất khẩu khoáng sản. 83
  3.4.2. Giải pháp trong khâu chuẩn bị giao dịch đàm phán. 83
  3.4.3. Giải pháp trong khâu chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu. 84
  3.4.4. Giải pháp trong khâu kiểm tra hàng hóa. 85
  3.4.5. Giải pháp trong khâu thuê phương tiện vận tải 85
  3.4.6. Giải pháp trong khâu Làm thủ tục hải quan. 86
  3.4.7. Giải pháp trong khâu giao hàng xuất khẩu. 86
  3.4.8. Giải pháp trong khâu thanh toán. 88
  3.4.9. Giải pháp về giám sát và điều hành việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu 89
  3.4.10. Giải pháp về bối dưỡng nguồn nhân lực. 90
  3.4.11. Một số giải pháp khác. 90
  KẾT LUẬN 92
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
  PHỤ LỤC 01. 94
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CHỮ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH
  XNK XUẤT NHẬP KHẨU
  GDP TỔNG THU NHẬP QUỐC DÂN
  USD ĐÔ LA MỸ
  VND VIỆT NAM ĐỒNG
  NGHỊ ĐỊNH
  CP CHÍNH PHỦ
  L/C LETTER CREDIT

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Biểu 1: Sơ đồ Bộ máy tổ chức của Công ty. 32

  Bảng 2.1: Bộ máy tổ chức và quy mô nhân sự của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 31
  Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm 34
  Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời vốn của Công ty. 35
  Bảng 2.4: Kim ngạch và giá trị xuất khẩu của Công ty qua các năm 36
  Bảng 2.5: Bảng số liệu về thị trường xuất khẩu thiếc năm 2007. 39
  Bảng 2.6: Bảng số liệu về thị trường xuất khẩu thiếc năm 2008. 40
  Bảng 2.7: Các sản phẩm thiếc xuất khẩu của Công ty cổ phần tập đòan khoáng sản và thương mại VQB 42
  Bảng 3.1: Mục tiêu kế hoạch xuất khẩu thiếc của Công ty năm 2009. 68

  Biểu đồ 2.1: Kim ngạch xuất khẩu khoáng sản của Công ty qua các năm 37
  Biểu đồ 2.2: Giá trị xuất khẩu khoáng sản của Công ty qua các năm . 37
  Biểu đồ 2.3: Thị trường xuất khẩu khoáng sản của Công ty năm 2007 40
  Biểu đồ 2.4: Thị trường xuất khẩu khoáng sản của Công ty năm 2008 . 41  LỜI MỞ ĐẦU Sự cấp thiết của đề tài
  Ngày nay, chiến lược Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu đang được mọi quốc gia trên thế giới đẩy mạnh nhằm mang lại thành công cho những nước muốn thoát khỏi đói nghèo lạc hậu. Đối với Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực quan hệ kinh tế Quốc tế đã có những bước tiến đáng kể, hàng hóa của chúng ta đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới góp phần tăng thu nhập ngoại tệ cho đất nước và tạo công ăn việc làm cho người dân. Vì vậy có thể nói xuất khẩu đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu và ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và các nước xuất khẩu nói chung.
  Khoáng sản là một trong những nguồn tài nguyên quý giá mà thiên nhiên ưu đãi cho Việt Nam. Xuất khẩu khoáng sản đã thu về một nguồn lợi lớn, đóng góp một phần vào GDP của quốc gia. Ngành khoáng sản cung cấp đầu vào cho các ngành về hóa chất, xi măng, điện, phân bón Sự phát triển của ngành khoáng sản Việt Nam có quan hệ mật thiết với sự phát triển của các ngành nghề khác trong nền kinh tế. Hoạt động xuất khẩu khoáng sản vẫn đang được tiến hành đều đặn trong thời gian qua theo quy trình vốn có của nó và quan trọng hơn là phải đặt hoạt động xuất nhập khẩu đó trong chiến lược phát triển kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia để thu được giá trị lớn nhất từ hoạt động đó. Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB là một trong những Công ty có các hoạt động xuất nhập khẩu lên quan tới lĩnh vực trên. Từ khi thành lập đến nay nhờ sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể công nhân viên, Công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể. Bên cạnh những kết quả đó Công ty cũng gặp khó khăn trong việc nghiên cứu thị trường tìm đối tác, chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu không những thế giá cả của thị trường kim loại thế giới cũng có tác động mạnh mẽ tới hoạt động xuất khẩu của Công ty. Để nghiên cứu được một cách cụ thể nhất về tổng quan hoạt động của Công ty em đã lựa chọn đề tài : “Hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB”
  Mục đích nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu những vấn đề liên quan đến quy trình xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB trong thời gian từ 2006 đến 2008 nhằm rút ra kinh nghiệm và đề xuất giải pháp giúp cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhằm đem lại lợi nhuận lớn nhất cho Công ty.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB trong phạm vi nghiên cứu là hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB những năm 2006, 2007, 2008 dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

  Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng các phương pháp thống kê, tập hợp số liệu kết hợp phân tích và mô tả số liệu bằng biểu đồ. Bằng phương pháp so sánh để đối chiếu, phân tích tài chính để tính toán đưa ra những sự thay đổi, nguyên nhân của sự thay đổi đó. Những kết quả đó làm cơ sở để rút ra nhận xét về kết quả hoạt động của Công ty và đưa ra các biện pháp hợp lý.


  Kết cấu đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về xuất khẩu và quy trình xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu khoáng sản Việt Nam
  Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất khẩu khoáng sản tại Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB
  Chương 3: Phương hướng và một số biện pháp nhằm phát triển hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB


  Xem Thêm: Hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status