Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 7
  I. Một số vấn đề chung về tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 7
  1.CÁC KHÁI NIỆM 7
  1.1. Tiêu thụ hàng hóa: 7
  1.2. Hàng hóa: 7
  1.3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 7
  1.4. Gía vốn hàng bán: . 7
  1.5. Chiết khấu thương mại: . 7
  1.6. Giảm giá hàng bán: 7
  1.7. Hàng bán bị trả lại: . 7
  1.8. Chiết khấu thanh toán: 8
  1.9. Doanh thu thuần: 8
  1.10. Lợi nhuận: 8
  2.Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. 8
  II.TÍNH GIÁ HÀNG HÓA 8
  1.KHÂU NHẬP. 8
  1.1. Hàng hóa được cấp. 8
  1.2.Hàng hóa mua ngoài. 8
  1.3.Hàng hóa nhập từ gia công chế biến. 9
  1.4 Hàng hóa được biếu tặng. 9
  1.5 hàng hóa liên doanh. 9
  2.KHÂU XUẤT. 9
  2.1. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO): 9
  2.2. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO):. 9
  2.3. Phương pháp bình quân Gia quyền: 10
  2.4. Phương pháp hệ số: . 10
  II. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA HÀNG 10
  1. Chứng từ sử dụng. 10
  2. Phương pháp mua hàng hóa. 11
  3. Kế toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên. 11
  3.1. Tài khoản sử dụng. 11
  3.2. Chứng từ sử dụng. 13
  3.3 Kế toán giá mua hàng hóa. 13
  4. Kế toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 17
  4.1. Tài khoản sử dụng. 17
  4.2. Trình tự hạch toán. 17
  III. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG 18
  1. Phạm vi và thời điểm xác định tiêu thụ hàng hóa. 18
  2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa. 18
  3. Kế toán tổng hợp về tiêu thụ hàng hóa. 19
  3.1. Chứng từ sử dụng: 19
  3.2. Tài khoản sử dụng. 19
  3.3. Phương pháp hạch toán. 22
  3.3.1. Hạch toán doanh thu và giá vốn. 22
  3.3.2. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 25
  3.3.3. Kế toán chi phí bán hàng. 27
  3.3.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 28
  3.3.5. Chi phí hoạt động tài chính và doanh thu tài chính. 29
  PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT- ĐỨC 38
  I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT-ĐỨC. 38
  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TAI DOANH NGHIỆP NHẬT-ĐỨC 39
  1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 39
  2.Chức năng và nhiện vụ: 39
  III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT – ĐỨC 40
  1.Tổ chức bộ máy kế toán : 40
  2. Chức năng của các phần hàng kế toán. 40
  3. Hình thức kế toán tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhật-Đức. 41
  IV. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT-ĐỨC. 42
  1. Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật-Đức. 42
  2.Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật-Đức: 43
  2.1 Chứng từ sổ sách kế toán sử dung tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ NHật Đức. 43
  2.2 Tài khoản sử dung tại công ty TNHH Nhật Đức liên quan đến tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. 43
  2.3 Phương pháp hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật-Đức. 43
  PHẦN III: NHỮNG ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ. 78
  I. Một số ý kiến về công tác hạch toán tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ NHẬT-ĐỨC. 78
  1. Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh tại Doanh nghiệp. 78
  1.1. Thuận lợi: 78
  1.2. Khó khăn: 78
  2. Nhận xét chung về bộ máy kế toán: 78
  3. Nhận xét chung về tình hình hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật-Đức. 79
  3.1. Ưu điểm: 79
  II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật-Đức. 79
  KẾT LUẬN 82


  LỜI MỞ ĐẦU

  Ngày nay cả thế giới nói chung và việt nam nói riêng đang chuyển mình đi lên và phát triển những thành tựu khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó nền kinh tế cũng thay đổi và đi lên theo bước tiến mới, với chính sách của nhà nước và sự đầu tư của nước ngoài nền kinh tế nước ta đã và đang phát triển nhanh chóng. Nhà nước ta đã khẳng định nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường. Vì vậy trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp, tiêu thụ hàng hóa là một vấn đề hết sức quan trọng, có tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp mới đạt đựơc doanh thu trang trả các chi phí bỏ ra trong quá trình kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và tạo tích lũy tái tạo sản xuất mở rộng.
  Những năm qua với sự chuyển biến của nền kinh tế thị trường, sự xuất hiện của nhiều lọai hình hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên gay gắt. Để làm được điều này doanh nghiệp phải theo dõi thường xuyên tình hình biến động của thị trường, đưa ra những chiến lược tiêu thụ dể điều chỉnh kịp thời. Thị trường luôn biến động, nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, để đáp ứng nhu cầu đó giúp doanh nghiệp có thể đứng vững và cạnh tranh trên thị trường thì việc hạch toán nói chung và hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh nói riêng là không thể thiếu trong doanh nghiệp thương mại tại một kỳ hạch toán.
  Qua nhận thức như vậy,dựa trên lý thuyết và thời gian tiếp xúc thực tế tại doanh nghiệp em đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài “TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH” làm chuyên đề thực tập của mình.

  Nội dung chuyên đề gồm có 3 phần
  Phần I: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại
  Phần II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT-ĐỨC.
  Phần III: Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT-ĐỨC.  Xem Thêm: Tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status