Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Chương i – giới thiệu khái quát về công ty tnhh chế biến gỗ phong toàn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chương i – giới thiệu khái quát về công ty tnhh chế biến gỗ phong toàn


  I – Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  1.1 Sự hình thành


  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  ----------------------------- --------------------------------
  Số :36/GP-BD Bình Dương, ngày 09 tháng 01 năm 2007  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG  - Căn cứ Luật Đầu Tư Nước Ngoài tại Việt Nam được Quốc Hội Cộng Hòa
  Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996, Nghị Định 12/CP ngày 18 tháng 02 năm 1997 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Nghị Định 10/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 1998 của Chính Phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
  - Căn cứ Quyết Định 386/TTg ngày 07 tháng 06 năm 1997 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài.
  - Xét đơn và hồ sơ dự án do CÔNG TY FONG CHIEN FURNITURE CO.,LTD (Đài Loan) do ông LAI FE HUANG, người Đài Loan là đại diện nộp ngày 31 tháng 12 năm 1998 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung nộp ngày 08 tháng 01 năm 1999.  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1:
  Cho phép CÔNG TY FONG CIEN FURNITURE CO., LTD (Đài Loan); trụ sở đặt 3-6FL,No. 166, Sec 4, Chung Hsiao E. Rd, Taan Dist, Taipei, Taiwan.
  Thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để sản xuất đồ mộc cao cấp xuất khẩu.

  Điều 2:
  Doanh nghiệp có tên gọi là CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ PHONG TOÀN : tên giao dịch FONG CHIEN (VN) CO.,LTD; trụ sở và nhà xưởng đặt tại ấp Hòa Lân, xã Thuân Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
  Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và phải mở tài khoản tại ngân hàng theo các qui định của pháp luật Việt Nam.
  Điều 3:
  a) Vốn đầu tư của doanh nghiệp là 1.058.000 (một triệu không trăm năm mươi tám ngàn) US đôla.
  b) Vốn pháp định của doanh nghiệp là 1.058.000(một triệu không trăm năm mươi tám ngàn) US đôla.
  Điều 4:
  Thời gian hoạt động của doanh nghiệp là 10 (mười) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.
  Điều 5:
  a) Ít nhất 85% (tám mươi lăm phần trăm) sản phẩm của doanh nghiệp để xuất khẩu, số sản phảm còn lại tiêu thụ tại Việt Nam.
  Doanh nghiệp phải tự bảo đảm nhu cầu về tiền nước ngoài bằng xuất khẩu sản phẩm của mình bằng các nguồn thu hợp pháp.
  b) Doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với:
  - Thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.
  - Vật tư xây dựng nhập khẩu để tạo tài sản cố định trong nước chưa sản xuất được.
  - Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp và phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân (xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên);
  - Linh kiện ,chi tiết ,bộ phận rời ,phụ tùng gá lắp ,khuôn mẫu ,phụ kiện đi kèm với thiết bị ,máy móc ,phương tiện vận tải chuyên dùng ,phương tiện vận chuyển nêu trên;
  - Nguyên liệu ,vật tư nhập khẩu để chế tạo thiết bị ,máy móc trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện ,chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc.
  - Thuyết bị, máy móc và phương tiên vận chuyển, các loại vật tư nguyên liệu nêu trên cũng được miễn thuế nhập khẩu trong trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu để đầu tư mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ.
  c) Máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển do Doanh nghiệp nhập khẩu phải là các sản phẩm mới. Trương hợp nhập máy móc, thiết bị qua sử dụng phải tuân theo quy định hiện hành của Nhà Nước Việt Nam.
  d) Đối vói nguyên liệu, bộ phận rời, phụ tùng và vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, khi nhập khẩu vào Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu và khi xuất khẩu thành phẩm được hoàn thuế tương ứng với tỉ lệ thành phẩm xuất khẩu.
  e) Nguồn gỗ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất chế biến của Doanh nghiệp phải đượ nhập khẩu 100%. (Đối với nguồn gỗ hợp pháp của các pháp nhân trong nước, Doanh nghiệp được mua bổ sung cho nguồn nguyên liệu của Doanh nghiệp để sản xuất theo mục tiêu sản phẩm của dự án được ghi trong Giấy phép đầu tư).
  f) Hàng hóa nhập khẩu nói tại khoản b, d điều này không được nhượng bán tại thị trường Việt Nam. Trường hợp nhượng bán tại thị trường Việt Nam phải đươc Bộ Thương Mại chấp thuận và phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật.
  Điều 6:
  Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước Việt Nam :
  - Tiền thuê đất hàng năm kể từ khi hoàn thành thủ tục thuê đất đối với 23.907 m đất tại ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương với mức 0,30 (không phẩy ba mươi) US đôla /m /năm và có tỉ lệ gia tăng không vượt quá 15%(mười năm phần trăm) so với lần công bố trước đó ;
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 15%(mười lăm phần trăm) trong 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh .
  Doanh nghiệp được miễn thuế doanh nghiệp trong 2 (hai) năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% (năm mươi phần trăm) số thuế thu nhập phải nộp trong 3 (ba) năm tiếp theo.
  - Thuế chuyển thu nhập bằng 10% (mười phần trăm) số thu nhập chuyển ra nước ngoài.
  - Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hàng năm.
  Điều 7:
  Trong quá trình hoạt động,Doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định của giấy phép đầu tư, các điều khoản của Điều lệ Doanh nghiệp được kí ngày 29 tháng 12 năm 2007 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung ký ngày 08 tháng 01 năm 1999.
  Mọi điều khoản của điều lệ Doanh nghiệp và phụ lục sửa đổi, bộ sung trái với nội dung của giấy phép Đầu tư này và pháp luật Việt Nam phải được hiểu theo qui định của giấy phép đầu tư này và pháp luật Việt Nam.
  Việc xây dựng mới các công trình của dự án phải tuân thủ các qui định của Nhà nước về quản lý xây dựng cơ bản; nếu áp dụng quy trình, quy phạm của nước ngoài thì phải được Bộ Xây Dựng chấp thuận.
  Sản phẩm của Doanh nghiệp tiêu thụ tại Việt Nam phải đăng ký chất lượng, nhãn hiệu của hàng hóa và phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
  Doanh Nghiệp phải thực hiện đầy đủ các biện pháp sử lý chất thải, bảo vệ môi trường, môi sinh, phòng chống cháy, nổ và an toàn lao động theo các quy định của nhà nước Việt Nam.
  Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày cấp Giấy phép đầu tư,Doanh nghiệp phải lập “ Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường” theo quy định tại Thông tư số 490/1998/BKHCNMT ngày 29/04/1998 của Bộ khoa học, công nghệ & Môi trường tỉnh Bình Dương xem xét phê duyệt.

  Điều 8:
  Giấy phép này đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ PHONG TOÀN và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 9:
  Giấy phép này được thành lập thành 4 (bốn) bản gốc; một bản cấp cho chủ đầu tư, một bản cấp cho CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ PHONG TOÀN, một bản gửi Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư và một bản đăng ký tại Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương.
  1.2 Quá trình phát triển
  Công ty TNHH CHẾ BIẾN GỖ PHONG TOÀN là một công ty tư nhân, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán độc lập. Cũng như các Công ty dịch vụ khác, công ty luôn hoạt động theo phương châm: “Đảm bảo uy tín, Phục vụ nhanh chóng, An toàn chất lượng, Mọi lúc mọi nơi, Giá cả cạnh tranh” làm phương châm phục vụ khách hàng.
  Chính vì thế,tuy mới thành lập 3 nhưng công ty đã tạo dựng cho mình một vị thế khá vững trong ngành dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và đã được nhiều khách hàng lớn cả trong, ngoài nước tin cậy và chọn lựa.
  Công ty không những mở rộng được mạng lưới kinh doanh mà còn đẩy mạnh các loại hình kinh doanh như: đại lý giao nhận vận tải quốc tế, vận tải nội địa, dịch vụ khai thuê Hải quan, xuất nhập khẩu ủy thác, dịch vụ gom hàng Với sự tự tin và lòng nhiệt tình mọi thành viên trong công ty luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ đối với khách hàng, để hướng đến mục tiêu trở thành cầu nối hiệu quả giữa công ty với các đại lí, các đối tác nước ngoài và khách hàng. Công ty luôn nổ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ dể tạo dưng được lòng tin và sự ủng hộ của khách hàng.
  Những thành quả đạt được hôm nay cho thấy công ty đã có những chiến lược kinh doanh phù hợp, đúng đắn, kết hợp giữa đầu tư và am hiểu thị trường .Vì vậy, công ty đã đạt được mục tiêu đề ra:
  - Đảm bảo và phát triển nguồn vốn.
  - Nâng cao doanh thu nhằm đạt được lợi nhuận cao.
  - Nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân viên.
  - Hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước.
  1.3 Chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của công ty
  1.3.1 Chức năng
  Phối hợp với các tổ chức khác trong và ngoài nước để tổ chức chuyên chở, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng ngoại giao, hàng quá cảnh, hàng hội chợ triển lãm, hàng tư nhân, tài liệu chứng từ liên quan, chứng từ phát nhanh.
  Nhận ủy thác dịch vụ về giao nhận, kho vận, thuê kho bãi, mua bán cước các phương tiện vận tải (ô tô, tàu biển. máy bay, xà lan, container ) thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa nói trên như : việc gom hàng, chia hàng lẻ, làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, thủ tục hải quan, mua bảo hiểm hàng hóa và giao hàng đó cho người chuyên chở để chuyên chở đến nơi quy định.
  Thực hiện các dịch vụ tư vấn về vấn đề giao nhận , vận tải kho hàng và các vấn đề khác có liên quan theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
  Tiến hành các dịch vụ giao nhận , vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam và ngược lại bằng các phương tiện vận chuyển khác nhau.
  Làm đại lý cho các hãng tàu, hãng hàng không trong và ngoài nước, liên doanh liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực vận chuyển, giao nhận , kho bãi , thuê tàu

  1.3.2 Nhiệm vụ
  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh theo quy chế hiện hành nhằm thực hiện mục đích và chức năng mà Công ty đề ra.
  Bảo đảm việc bảo toàn và bổ sung vốn trên cơ sở tự tạo nguồn vốn, bảo đảm trang trải về tài chính, sử dụng hợp lý theo đúng chế độ, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.
  Thông qua các liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để thực hiện việc giao nhận, chuyên chở hàng hóa bằng các phương thức tiên tiến, hợp lý, an toàn trên các luồng, các tuyến vận tải, cải tiến việc chuyên chở, chuyển tải, lưu kho, lưu bãi giao hàng hóa và đảm bảo hàng hóa an toàn trong phạm vi trách nhiệm của mình.
  Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ quản lí tài chính, tài sản các chế độ chính sách cán bộ và quyền lợi của người lao động theo chế độ tự chủ, chăm lo đời sống, đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân của công ty để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ kinh doanh ngày càng cao.

  1.3.3 Phạm vi hoạt động
  Công ty có mạng lưới đại lí rộng khắp và mối quan hệ với các hãng tàu, hãng hàng không uy tín như : Hanjin, OOCL, Mearsk, Wanhai, VN Airline,MH cargo cho phép công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển cả đường hàng không đường biển và nội địa. Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm :
  » Dịch vụ vận tải
  - Vận tải nội địa
  - Đại lí vận tải quốc tế bằng đường biển và hàng không
  » Ủy thác xuất nhập khẩu
  - Nhập khẩu hàng hóa
  - Xuất khẩu hàng đi các nước
  - Ký kết hợp đồng thương mại
  » Dịch vụ giao nhận
  - Giao nhận hàng hóa nội địa
  - Dịch vụ gom hàng
  - Dịch vụ thủ tục hàng hóa XNK, hàng chuyển cửa khẩu
  - .
  » Đại lý giao nhận cho các công ty ở nước ngoài
  - Hiện nay, công ty đang làm đại lý cho các công ty giao nhận hàng hóa lớn ở các nước trong khu vực Asean, Nhật Trung Quốc, EU và Mỹ.
  - Các dịch vụ do đại lý cung cấp gồm : liên lạc với hãng tàu, thông báo cho khách hàng, mua bán cước, đặt chổ, khai thuê hải quan


  II – Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự của công ty
  2.1 Cơ cấu tổ chức

  Là một công ty chuyên về dịch vụ, PHONG TOÀN không cần quá nhiều nhân sự nhưng tất cả liên kết chặt chẽ với nhau, mỗi người được phân bổ một


  Xem Thêm: Chương i – giới thiệu khái quát về công ty tnhh chế biến gỗ phong toàn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chương i – giới thiệu khái quát về công ty tnhh chế biến gỗ phong toàn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status