Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC
Phần mở đầu 1
Chương I: Những lý luận cơ bản về chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng 2
cán bộ quản lý kinh tế 2
I. Khái niệm và vai trò của cán bộ quản lý kinh tế. 2
1. Khái niệm về cán bộ quản lý kinh tế. 2
2. Vai trò của cán bộ quản lý kinh tế. 4
II. Chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. 5
1. Khái niệm chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. 5
2. Vai trò chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. 6
3. Nâng cao chất lượngđào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. 8
4. Đánh giá chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. 10
Chương II: Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay 12
I. Thực trạng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. 12
II. Nguyên nhân của thực trạng trên. 14
1. Từ phía các cơ quan sử dụng cán bộ quản lý kinh tế. 14
2. Từ phía các cơ sở tổ chức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. 15
Chương III: Một số giải pháp để nâng cao chất lượng Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế 18
I. Từ phía các cơ quan sử dụng cán bộ quản lý kinh tế. 18
II. Từ phía các cơ sở tổ chức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. 21
Kết luận 26
Danh mục tài liệu tham khảo 27Xem Thêm: Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.