Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da của Việt Nam tại EU: những tác động nhiều mặt và bài học kinh n

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da của Việt Nam tại EU: những tác động nhiều mặt và bài học kinh n


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP . 4
  1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 4
  1.1.1. Giới thiệu vài nét về Bộ Kế hoạch và Đầu tư . 4
  1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 4
  1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 5
  1.1.4. Cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư . 6
  1.2. Vụ Kinh tế dịch vụ . 7
  1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ chính của Vụ Kinh tế dịch vụ 7
  1.2.2. Vai trò của vụ Kinh tế dịch vụ trong các vụ kiện chống bán phỏ giá 9
  CHƯƠNG 2: VỤ KIỆN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ GIÀY MŨ DA VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG EU: DIỄN BIẾN, NHỮNG TÁC ĐỘNG NHIỀU MẶT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA 10
  2.1. Giới thiệu tổng quan pháp luật về chống bán phá giá của EU . 10
  2.1.1. Các quy định điều chỉnh hoạt động chống bán phá giá của EU 10
  2.1.2. Các cơ quan có thẩm quyền trong điều tra chống bán phá giá của EU 10
  2.1.2.1. Ủy ban Châu Âu (European Commission) 10
  2.1.2.2.Hội đồng Châu Âu (European Council) . 11
  2.1.2.3. Ủy ban tư vấn (Advisory Committee) . 11
  2.1.2.4. Các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên . 11
  2.1.2.5. Tòa án . 12
  2.1.3. Điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá tại EU 12
  2.1.4. Quá trình điều tra một vụ kiện chống bán phá giá 12
  2.1.4.1. Bắt đầu vụ kiện . 12
  2.1.4.2. Điều tra sơ bộ 14
  2.1.4.3. Kết luận sơ bộ vụ việc 15
  2.1.4.4. Áp dụng biện pháp tạm thời 18
  2.1.4.5. Đàm phán để đưa ra cam kết giá . 19
  2.1.4.6. Tiếp tục hoặc đình chỉ quá trình điều tra . 19
  2.1.4.7. Kết luận cuối cùng . 20
  2.1.4.8. Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức . 20
  2.1.4.9. Rà soát hàng năm (rà soát lại) . 21
  2.1.4.10. Rà soát cuối kỳ (rà soát hoàng hôn) . 21
  2.2. Diễn biến vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da Việt Nam tại EU 22
  2.2.1. Khái quát về thị trường giày dép EU . 22
  2.2.1.1. Thị hiếu tiêu dùng giày dép của người dân EU . 22
  2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ giày dép của EU . 25
  2.2.1.3. Thực trạng ngành sản xuất giày dép EU 26
  2.2.1.4. Tình hình nhập khẩu giày dép của EU 28
  2.2.2. Bối cảnh xảy ra vụ kiện 29
  2.2.2.1. Vị trí của giày dép Việt Nam trên thị trường giày dép EU . 30
  2.2.2.2. Vị trí của giày mũ da Việt Nam trên thị trường EU . 33
  2.2.3. Diễn biến vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da Việt Nam tại EU 36
  2.2.4. Phản hồi của các bên có liên quan 39
  2.2.4.1. Những phản hồi ủng hộ quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da của Việt Nam và Trung Quốc . 40
  2.2.4.2. Những ý kiến phản đối quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da của Việt Nam và Trung Quốc . 44
  2.2.4.3. Phản hồi từ phía Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam . 47
  2.3. Tác động nhiều mặt của vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da Việt Nam tại thị trường EU 51
  2.3.1. Tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành da giày Việt Nam . 51
  2.3.1.1. Đơn hàng và sản lượng 51
  2.3.1.2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu . 53
  2.3.1.3. Cơ cấu mặt hàng . 54
  2.3.1.4. Biến động lao động 55
  2.3.2. Tác động đến đời sống công nhân ngành da giày 56
  2.3.3. Tác động đến hoạt động xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU . 59
  2.3.4. Tác động đến các doanh nghiệp sản xuất, các nhà nhập khẩu, bán lẻ giày dép và người tiêu dùng EU 64
  2.4. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da Việt Nam tại thị trường EU 67
  2.4.1. Bài học đối với các cơ quan Nhà nước 68
  2.4.1.1. Bài học 1: Thiếu định hướng đúng đắn cho hoạt động xuất khẩu là một nguyên nhân dẫn đến bị kiện bán phá giá . 68
  2.4.1.2. Bài học 2: Doanh nghiệp Việt Nam rất cần đến sự hỗ trợ từ phía Chính phủ và các cơ quan Nhà nước trong việc ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá 69
  2.4.1.3. Bài học 3: Ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá cần có sự đồng lòng phối hợp của nhiều bên . 69
  2.4.1.4. Bài học 4: Hệ thống luật pháp với nhiều điểm chưa phù hợp với chuẩn mực quốc tế sẽ gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong các vụ kiện chống bán phá giá 70
  2.4.1.5. Bài học 5: Một khi chưa được công nhận là có nền kinh tế thị trường, việc lựa chọn một nước thứ ba thay thế có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tính toán biên độ phá giá là điều không dễ dàng . 71
  2.4.2. Bài học đối với các doanh nghiệp 73
  2.4.2.1. Bài học 1: Thiếu một chiến lược xuất khẩu phù hợp, doanh nghiệp có nguy cơ cao bị kiện bán phá giá 73
  2.4.2.2. Bài học 2: Gia công xuất khẩu vẫn có thể bị kiện bán phá giá 73
  2.4.2.3. Bài học 3: Doanh nghiệp Việt Nam có rất ít kinh nghiệm trong việc ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá và thường mang tư tưởng bi quan khi bị kiện 73
  2.4.2.4. Bài học 4: Hệ thống sổ sách hạch toán kế toán không rõ ràng minh bạch, các doanh nghiệp không được công nhận là hoạt động theo cơ chế thị trường 74


  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI CÁC VỤ KIỆN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA EU 75
  3.1. Nhóm giải pháp đối với Nhà nước . 75
  3.1.1. Xây dựng chiến lược tăng trưởng xuất khẩu phù hợp cho các ngành hàng . 75
  3.1.2. Xây dựng cơ chế cảnh báo sớm đối với các vụ kiện chống bán phá giá 76
  3.1.3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về bán phá giá . 77
  3.1.4. Thành lập cơ quan chuyên trách về chống bán phá giá . 78
  3.1.5. Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về luật pháp chống bán phá giá và các cách thức ứng phó đối với các vụ kiện cho các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng và các cán bộ quản lý Nhà nước . 78
  3.1.6. Tăng cường công tác vận động hành lang và quan hệ công chúng . 79
  3.1.7. Tích cực hoàn thiện hệ thống luật pháp Việt Nam theo hướng hài hòa hóa với các quy định quốc tế 80
  3.1.8. Tích cực triển khai các cuộc đàm phán song phương và đa phương để tranh thủ được nhiều nước công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường . 81
  3.2. Nhóm giải pháp đối với các doanh nghiệp . 81
  3.2.1. Đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu . 81
  3.2.2. Tăng dần tỷ trọng phương thức tự doanh, giảm gia công xuất khẩu . 82
  3.2.3. Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp cạnh tranh phi giá . 82
  3.2.4. Đẩy mạnh khai thác thị trường nội dịa để giảm áp lực xuất khẩu 83
  3.2.5. Chủ động tìm hiểu các thông tin có liên quan đến vấn đề kiện bán phá giá 83
  3.2.6. Chủ động tham gia vụ kiện . 84
  3.2.7. Hợp tác đầy đủ, kịp thời và thiện chí với cơ quan điều tra 85
  3.2.8. Sử dụng tư vấn pháp lý trong mọi giai đoạn của quá trình điều tra 85
  3.2.9. Tích cực phối hợp với các đối tác nhập khẩu để đối phó với vụ kiện . 86
  3.2.10. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp 86
  3.2.11. Tích cực tham gia xây dựng và củng cố hoạt động của các Hiệp hội ngành hàng 87
  3.2.12. Nghiên cứu việc áp dụng biện pháp cam kết giá . 87
  PHẦN KẾT LUẬN . 89

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  Từ viết tắt Nghĩa Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt
  EC European Committee Ủy ban Châu Âu
  EU European Union Liên minh Châu Âu
  GTT - Giá thông thường
  GXK - Giá xuất khẩu
  SPTT - Sản phẩm tương tự
  TNHH - Trách nhiệm hữu hạn
  UBCA - Ủy ban Châu Âu
  WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới
  DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

  Bảng 2.1: Phân đoạn thị trường theo người sử dụng tại các nước tiêu thụ giày dép lớn nhất EU 23 23
  Bảng 2.2: Tình hình ngành sản xuất giày dép EU 27 . 27
  Bảng 2.3: Tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất nhập khẩu giày dép của EU28 28
  Bảng 2.4: Các nước xuất khẩu giày dép lớn nhất vào EU giai đoạn 2000 - 200531 . 31
  Bảng 2.5: Cơ cấu các mặt hàng giày dép chủ yếu nhập khẩu vào EU33 . 33
  Bảng 2.6: Số lượng và kim ngạch giày mũ da Việt Nam xuất khẩu sang EU giai đoạn 2000 - 200534 34
  Bảng 2.7: So sánh giá giữa các mặt hàng giày da của Việt Nam và Trung Quốc tại thị trường EU từ tháng 1/2006 đến tháng 6/200643 . 43
  Bảng 2.8: Kim ngạch xuất khẩu giày dép Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu giày dép của EU62 62


  DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

  Biểu đồ 2.1: Phân đoạn thị trường giày dép EU theo chất lượng và giá cả25 . 25
  Biểu đồ 2.2: Kim ngạch nhập khẩu giày dép của EU giai đoạn 2000 - 200530 . 30
  Biểu đồ 2.3: Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2000 - 200531 31
  Biểu đồ 2.4: Thị phần giày dép Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của EU năm 200432 32
  Biểu đồ 2.5: Cơ cấu các mặt hàng giày dép nhập khẩu vào EU năm 200534 . 34
  Biểu đồ 2.6: Thị phần giày mũ da Việt Nam trên thị trường EU giai đoạn 2002-200535 35
  Biểu đồ 2.7: Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2001 - 200960 60
  Biểu đồ 2.8: Số lượng giày mũ da Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU giai đoạn 2005 - 200861 61
  Biểu đồ 2.9: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu giày dép sang thị trường EU trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 62 62
  Biểu đồ 2.10: Tỷ trọng giày dép Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu giày dép của EU63 63

  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra hết sức mạnh mẽ như hiện nay, chủ động hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu và tích cực hợp tác nhiều mặt với các nước trên thế giới là xu thế không thể đảo ngược đối với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế của mình. Cũng trong xu thế chung đó, Việt Nam đang tham gia ngày một cách tích cực hơn vào các hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế. Hàng hóa của Việt Nam đã có mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, thủy sản, dệt may, da giày đã thực sự tạo nên thương hiệu cho hàng hóa Việt Nam và khẳng định được chất lượng, uy tín với các bạn hàng quốc tế.
  Đạt được nhiều thành tựu khả quan trong những năm vừa qua nhưng hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam hiện đang gặp phải không ít khó khăn trong quá trình thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường nước ngoài, đặc biệt là các thị trường lớn đầy tiềm năng như EU, Hoa Kỳ. Trong bối cảnh thương mại thế giới ngày càng tự do hơn, các rào cản thương mại truyền thống như thuế quan, hạn ngạch đang dần bị dỡ bỏ thỡ cỏc quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển đang có xu hướng sử dụng ngày một nhiều các rào cản phi thuế quan nhằm bảo hộ cho nền sản xuất trong nước. Trước làn sóng thâm nhập một cách ồ ạt của hàng nhập khẩu từ các quốc gia đang phát triển với giá cả rẻ hơn rất nhiều, các quốc gia phát triển đã không ngần ngại áp dụng bất kỳ biện pháp nào có thể để bảo vệ ngành sản xuất nội địa của mình, trong đó, kiện bán phá giá là một biện pháp hiện đang được các quốc gia áp dụng khá phổ biến.
  Theo thống kê từ năm 1994 đến nay thì Việt Nam đã phải đối mặt với 34 vụ kiện chống bán phá giá, trở thành nước đứng thứ 7 trong số 100 nước bị kiện nhiều nhất trên thế giới với tỉ lệ thua kiện gần 70%.[1] Trong đó EU trở thành thị trường khó tính nhất với 10 vụ kiện, mà trong số đó vụ kiện giày mũ da Việt Nam bán phá giá tại thị trường EU là một điển hình. EU luôn được xác định là thị trường chủ lực và đầy tiềm năng với các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam trong những năm tới, tuy nhiên thực tế này cho thấy chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ rất lớn từ các vụ kiện chống bán phá giá tại thị trường này. Trong khi đó, sự hiểu biết về pháp luật thương mại quốc tế nói chung và quy định về chống bán phá giá của EU nói riêng của các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp Việt Nam còn rất nhiều hạn chế. Chính vì vậy mà chúng ta thường bất ngờ và trở nên lúng túng khi phải ứng phó với các vụ kiện loại này từ EU.
  Trong bối cảnh hàng hóa Việt Nam ngày càng gia tăng nguy cơ bị kiện chống bán phá giá, để có thể đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu vào thị trường EU thì việc hiểu biết sâu sắc luật pháp về chống bán phá của EU để có biện pháp ứng xử hợp lý trước các vụ kiện là một yêu cầu cấp thiết. Trong vài năm trở lại đõy đó cú một số đề tài nghiên cứu về luật pháp chống bán phá giá của WTO nói chung cũng như các quy định về chống bán phá giá của các bạn hàng lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU nói riêng. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu này thường chỉ đề cập đến khớa cỏch pháp lý chứ chưa đi sâu tìm hiểu diễn biến các vụ kiện để từ đó rút ra những bài học quý báu cho các cơ quan Nhà nước cũng như các doanh nghiệp Việt Nam trong việc ứng phó với các vụ kiện bán phá giá. Chính vì lẽ đó em đã chọn đề tài “Vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da của Việt Nam tại EU: những tác động nhiều mặt và bài học kinh nghiệm rút ra” với mong muốn thông qua một trường hợp điển hình là vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da của Việt Nam để tìm hiểu về luật pháp chống bán phá giá của EU, đánh giá những tác động nhiều mặt của vụ kiện, từ đó đề xuất các giải pháp giỳp cỏc cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp Việt Nam ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá tại EU nhằm mục đích đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường đầy tiềm năng này.
  2.Đối tượng nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da của Việt Nam tại thị trường EU.
  3.Mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu:
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số giải pháp giỳp cỏc cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp Việt Nam ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá của EU nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này.
  Để đạt được mục tiêu trên, đề tài nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ sau:
  - Hệ thống hóa các quy định pháp luật về chống bán phá giá của EU
  - Tìm hiểu diễn biến vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da Việt Nam tại EU
  - Phân tích nhận định của cỏc bờn về kết quả của vụ kiện
  - Đánh giá những tác động của vụ kiện đến các bên có liên quan.
  - Rút ra những bài học kinh nghiệm từ vụ kiện.
  4.Phạm vi nghiên cứu:
  - Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường EU trong chuỗi thời gian từ năm 2000 cho đến hết năm 2009.
  - Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường EU.
  - Giác độ nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trên cả hai giác độ vi mô và vĩ mô, vừa đề xuất các kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước đồng thời cũng đưa ra các giải pháp đối với các doanh nghiệp nhằm ứng phó một cách hiệu quả với các vụ kiện chống bán phá giá của EU.
  5.Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở sử dụng các phương pháp thu thập số liệu thống kê, so sánh, phân tích, đánh giá, kết hợp với các phương pháp tư duy logic, phương pháp phân tích số liệu và phương pháp biện chứng.
  6.Kết cấu đề tài:
  Chương 1: Tổng quan về cơ quan thực tập
  Chương 2: Vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da Việt Nam tại thị trường EU: diễn biến, những tác động nhiều mặt và bài học kinh nghiệm rút ra

  Chương 3: Giải pháp nhằm giỳp cỏc doanh nghiệp Việt Nam ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá của EU  [1] Thống kê các vụ kiện chống bán phá giá mà Việt Nam có liên quan tính đến 31/10/2009 -
  Hội đồng Tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế (Hội đồngTRC) - chongbanphagia.vn


  Xem Thêm: Vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da của Việt Nam tại EU: những tác động nhiều mặt và bài học kinh n
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da của Việt Nam tại EU: những tác động nhiều mặt và bài học kinh n sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status