Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng


  MC LỤC


  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . x DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - ĐỒ THỊ . xii

  LỜI MỞ ĐẦU 1


  CHƯƠNG 1

  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG

  1.1. Tổng quan về hình thức tín dụng tiêu dùng 3

  1.1.1. Khái niệm về hoạt động tín dụng tiêu dùng 3

  1.1.2. Đặc điểm của hình thức tín dụng tiêu dùng . 3

  1.1.3. Các hình thức tín dụng tiêu dùng . 4

  1.1.4. Quy trình tín dụng tiêu dùng chung 7

  1.1.5. Nguồn vốn để cho vay tiêu dùng 8

  1.1.6. Rủi ro của hình thức tín dụng tiêu dùng 8

  1.1.7. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả tín dụng tiêu dùng 12

  1.1.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng hoạt động TDTD . 14


  1.2. Vai trò của tín dụng tiêu dùng trong nền kinh tế mở 15

  1.2.1. Về nền kinh tế mở . 15

  1.2.2. Lợi ích của việc phát triển tín dụng tiêu dùng 16

  1.2.3. Sự cần thiết của việc phát triển tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay 17


  1.3. Tổng kết kinh nghiệm triển khai TDTD của một số định chế tài chính . 17

  1.3.1. HSBC . 17

  1.3.2. Standard Chartered 18

  1.3.3. Kinh nghiệm của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng 19


  SVTH: Lê Nguyên


  Khóa luận tốt nghiệp - vi - GVHD: Th.s Phạm Thi Ngọc Thảo


  CHƯƠNG 2

  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

  TIÊU DÙNG TẠI TECHCOMBANK BẠCH ĐẰNG


  2.1. Tổng quan về Techcombank và TCB Bạch Đằng . 20

  2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam . 20

  2.1.2. Đôi nét về Techcombank Bạch Đằng . 24

  2.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Techcombank Bạch Đằng 28

  2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Techcombank Bạch Đằng 30  2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tiêu dùng tại TCB Bạch Đằng 32

  2.2.1. Những cơ sở triển khai tín dụng tiêu dùng tại TCB BĐ . 32

  2.2.1.1. Giới thiệu chính sách tín dụng chung của Techcombank . 32

  2.2.1.2. Giới thiệu tiêu chuẩn và phương thức

  xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của Techcombank . 33

  2.2.1.3. Quy trình tín dụng tiêu dùng tại Techcombank . 33

  2.2.2. Các sản phẩm tín dụng tiêu dùng tại TCB Bạch Đằng 35

  2.2.2.1. Ô tô xịn 35

  2.2.2.2. Nhà mới 36

  2.2.2.3. Du học tại chỗ 37

  2.2.2.4. Các sản phẩm khác 38

  2.2.3. Tình hình nguồn vốn để thực hiện tín dụng tiêu dùng 39

  2.2.3.1. Khả năng điều chuyển vốn từ trung tâm nguồn vốn 40

  2.2.3.2. Tình hình tăng trưởng tài sản và nguồn vốn huy động của TCB BĐ . 41

  2.2.3.3. Cơ cấu nguồn vốn tài trợ tín dụng tiêu dùng tại TCB BĐ 44


  SVTH: Lê Nguyên


  Khóa luận tốt nghiệp - vii - GVHD: Th.s Phạm thị Ngọc Thảo


  2.2.4. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng tại TCB BĐ . 45

  2.2.4.1. Doanh số phát vay tín dụng tiêu dùng tại TCB BĐ 45

  2.2.4.2. Dư nợ tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng 46

  2.2.4.3. Cơ cấu tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng 49

  2.2.4.4. Doanh số thu nợ và rủi ro trong hoạt động TDTD tại TCB BĐ . 52

  2.2.4.5. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động TDTD tại TCB BĐ . 53

  2.2.4.6. Dẫn chứng thực tế một hợp đồng tín dụng tiêu dùng trong thời gian thực tập tại Techcombank Bạch Đằng 54


  2.3. Những thành tựu và hạn chế trong hoạt động TDTD tại TCB BĐ . 56

  2.3.1. Những điểm mạnh và những kết quả đạt được . 56

  2.3.2. Những hạn chế mắc phải trong hoạt động TDTD tại TCB BĐ . 57

  2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong hoạt động TDTD 58

  2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan . 58

  2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 58
  CHƯƠNG 3

  GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

  TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI TECHCOMBANK BẠCH ĐẰNG


  3.1. Tiền đề xây dựng giải pháp 60

  3.1.1. Định hướng phát triển của Techcombank 60

  3.1.1.1.Định hướng phát triển chung của Techcombank 60

  3.1.1.2. Định hướng phát triển tín dụng tiêu dùng của TCB BĐ 61

  3.1.2. Nền tảng và xu hướng phát triển của thị trường TDTD tại Việt Nam 61

  SVTH: Lê Nguyên


  Khóa luận tốt nghiệp - viii - GVHD: Th.s Phạm thị Ngọc Thảo


  3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng tại TCB BĐ . 63

  3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực tự chủ về nguồn vốn 63

  3.2.1.1. Tăng cường hình ảnh ngân hàng và công tác huy động vốn 63

  3.2.1.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn trung dài hạn 64


  3.2.2. Nhóm giải pháp đẩy mạnh dư nợ của các sản phẩm phụ 65

  3.2.2.1. Xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp với TCB BĐ 65

  3.2.2.2. Thay đổi hệ thống chấm điểm áp dụng cho chuyên viên khách hàng 66

  3.2.2.3. Mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng . 67

  3.2.2.4. Tích cực thiết lập mối quan hệ với các đơn vị liên quan . 68


  3.2.3. Nhóm giải pháp duy trì và phát triển thị trường các sản phẩm chủ lực . 69

  3.2.3.1. Giữ vững và tăng cường mối quan hệ với các đơn vị liên kết . 69

  3.2.3.2. Kiểm soát và theo dõi chặt chẽ chất lượng tín dụng . 70


  3.2.4. Nhóm giải pháp quản trị rủi ro 70

  3.2.4.1. Tuân thủ chặt chẽ quy trình tín dụng tiêu dùng 70

  3.2.4.2. Ngăn ngừa và xử lý những khoản nợ quá hạn 71

  3.2.4.3. Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm đối với rủi ro tín dụng 72

  3.2.4.4. Quản lý chặt chẽ nợ xấu 73


  3.2.5. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực . 74

  3.2.5.1. Tiêu chuẩn hóa chuyên viên khách hàng . 74

  3.2.5.2. Xây dựng đội ngũ chuyên viên

  khách hàng riêng biệt cho mảng tín dụng tiêu dùng . 75

  3.2.5.3. Nâng cao năng lực thẩm định . 76

  SVTH: Lê nguyên


  Khóa luận tốt nghiệp

  - ix - GVHD: Th.s Phạm Thị Ngọc Thảo
  3.2.6. Một số giải pháp khác 77

  3.2.6.1. Tái cơ cấu bộ máy tổ chức tại TCB BĐ . 77

  3.2.6.2. Tăng cường hơn nữa hoạt động Marketing ngân hàng . 78

  3.2.6.3. Cải thiện mối quan hệ với trung tâm

  tái thẩm định tập trung và trung tâm nguồn vốn . 79  3.3. Một số kiến nghị . 80

  3.3.1. Đối với Nhà nước 80

  3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước . 80

  3.3.3. Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 81
  KẾT LUẬN . 82

  PHỤ LỤC

  TÀI LIỆU THAM KHẢO  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status