Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở Việt Nam


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU
  Trang
  CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG
  XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
  1
  I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN 1
  1. Khái niệm và phạm vi hoạt động 1
  1.1. Khái niệm 1
  1.2. Phạm vi hoạt động 3
  2. Vai trò và trách nhiệm của người giao nhận 4
  2.1. Vai trò của người giao nhận trong thương mại quốc tế 4
  2.2. Trách nhiệm của người giao nhận trong giao nhận quốc
  tế
  5
  3. Nguồn luật điều chỉnh nghiệp vụ giao nhận bằng đường hàng
  không
  8
  3.1. Luật quốc gia 8
  3.2. Luật quốc tế 12
  4. Các tổ chức quốc tế về hàng không
  4.1. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA (International
  Air Transport Association)
  4.2. Hiệp hội quốc tế các tổ chức giao nhận FIATA
  15
  15
  16
  II. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP
  KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
  17
  1. Quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu 17
  1.1. Thông qua chủ hàng để có các chứng từ
  1.2. Chuẩn bị hàng hoá, lập chứng từ để giao hàng
  1.3. Thông báo cho người nhận hàng
  1.4. Thanh toán các chi phí
  1.5. Thanh lý hợp đồng nội
  17
  17
  19
  20
  20
  2. Quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu 20
  2.1. Hàng giao theo phương thức "Door to door" 20
  Trường Đại Học Ngoại Thương Khoá luận tốt
  nghiệp - 2003
  Quách Minh Châu - A8 K38C
  10
  2.1.1. Nhận và chuẩn bị giấy tờ
  2.1.2. Thông báo cho người nhận hàng đến nhận chứng từ
  để làm thủ tục nhập khẩu
  2.1.3. Làm thủ tục nhận hàng
  2.1.4. Giao hàng
  2.1.5. Thanh quyết toán tất cả các chi phí với chủ hàng
  2.2. Hàng giao theo phương thức "Airport to airport"
  2.2.1. Nhận và chuẩn bị giấy tờ
  2.2.2. Thông báo cho người nhận hàng đến nhận chứng từ
  để làm thủ tục nhập khẩu
  2.2.3. Làm thủ tục nhận hàng
  2.2.4. Thanh quyết toán tất cả các chi phí với chủ hàng
  20
  20
  21
  22
  22
  22
  22
  23
  23
  23
  III. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY TRÌNH GIAO NHẬN
  HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
  23
  1. Những nhân tố khách quan 23
  1.1. Môi trường luật pháp
  1.2. Môi trường chính trị, xã hội
  1.3. Môi trường công nghệ
  1.4. Thời tiết
  1.5. Đặc điểm của hàng hoá
  24
  25
  25
  26
  26
  2. Những nhân tố chủ quan 27
  2.1. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc
  2.2. Lượng vốn đầu tư
  2.3. Trình độ người tổ chức điều hành, tham gia quy trình
  27
  27
  27
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT
  NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI TỔNG CÔNG TY
  HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
  29
  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM -
  VIETNAM AIRLINES CORPORATION
  29
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty Hàng
  không Việt Nam
  29
  2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh
  của Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  31
  3. Nguồn lực của Tổng công ty Hàng không Việt Nam 35
  II. THỰC TRẠNG KINH DOANH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP
  KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
  42
  1. Kết quả kinh doanh chung của Tổng công ty Hàng không Việt
  Nam
  42
  2. Kết quả vận chuyển hàng hoá XNK bằng đường hàng không
  của TCTHKVN trong những năm qua
  45
  3. Thị trường và khả năng cạnh tranh của Vietnam Airlines 48
  4. Đối thủ cạnh tranh 52
  Trường Đại Học Ngoại Thương Khoá luận tốt
  nghiệp - 2003
  Quách Minh Châu - A8 K38C
  11
  III. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU
  TẠI VIETNAM AIRLINES
  53
  1. Quy trình giao nhận hàng xuất khẩu 53
  2. Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu 63
  3. Một số nhận xét về quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu
  tại Vietnam Airlines
  73
  3.1. Những kết quả đạt được 74
  3.2. Những tồn tại chính 75
  3.3. Nguyên nhân 77
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO
  NHẬN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI
  TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
  80
  I. ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU ĐẾN NĂM 2010 ĐỐI
  VỚI VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
  80
  1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 80
  2. Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu
  3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu
  80
  81
  II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP
  KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA VIỆT NAM
  83
  1. Tình hình hoạt động giao nhận ở Việt Nam 83
  2. Dự báo thị trường vận tải hàng hoá hàng không Việt Nam
  3. Chiến lược phát triển vận tải hàng không đến năm 2010
  85
  86
  III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG
  XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI TỔNG CÔNG
  TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
  90
  1. Kinh nghiệm của một số nước trong việc tổ chức, quản lý và
  phát triển dịch vụ liên quan đến giao nhận hàng không
  1.1. Quy trình nghiệp vụ TTHQ của Thái Lan
  1.2. Kinh nghiệm của Singapore Airlines (SQ) về phục vụ
  hàng hoá
  1.3. Kinh nghiệm của Hồng Kông trong xây dựng cơ sở hạ
  tầng phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa do Hãng hàng không
  cung cấp
  90
  90
  90
  92
  2. Các giải pháp từ phía nhà nước 94
  2.1. Hoàn thiện chính sách kinh tế đối ngoại hướng mạnh về
  xuất khẩu
  2.2. Nhà nước cần hỗ trợ đắc lực cho Vietnam Airlines trong
  hoạt động giao nhận hàng không quốc tế
  2.3. Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng
  2.4. Giảm thiểu các phiền hà về thủ tục hành chính, hải quan
  2.5. Hoàn thiện cơ chế quản lý và điều tiết ngành hàng không
  dân dụng
  2.6. Xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ và nhất quán,
  94
  95
  96
  97
  97
  99
  Trường Đại Học Ngoại Thương Khoá luận tốt
  nghiệp - 2003
  Quách Minh Châu - A8 K38C
  12
  phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế
  3. Giải pháp từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam 100
  3.1. Biện pháp trong khâu chuẩn bị và kiểm tra chứng từ
  3.2. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và phương tiện kinh
  doanh
  3.3. Đẩy mạnh công tác quảng cáo tiếp thị
  3.4. Phát triển hình thức chuyên chở hàng hoá bằng
  Container
  3.5. Phát triển hình thức vận tải đa phương thức (VTĐPT)
  3.6. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  3.7. Các giải pháp về vốn và tài chính
  100
  102
  106
  106
  107
  108
  108
  4. Các giải pháp từ phía các công ty giao nhận
  4.1. Biện pháp trong khâu giao dịch với khách hàng
  4.2. Biện pháp trong khâu vận chuyển
  4.3. Biện pháp nhằm giảm giá dịch vụ
  4.4. Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ
  4.5. Công tác đào tạo nguồn nhân lực
  110
  110
  111
  112
  114
  116
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status