Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 4
  PHẦN THỨ NHẤT: Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp 6
  I. Khái niệm đào tạo và phát triển. 6
  1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 6
  2. Ý nghĩa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 7
  II. Nội dung công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 9
  1. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 9
  1.1. Xác định nhu cầu đào tạo:. 9
  1.2. Xác định mục tiêu đào tạo. 11
  1.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 11
  1.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo. 11
  1.5. Dự tính chi phí đào tạo. 12
  1.6. Lựa chọn giáo viên. 12
  1.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo. 13
  2. Các phương pháp đào tạo trong doanh nghiệp. 13
  III. Các nhân tố ảnh hưởng tới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 18
  1. Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 18
  2. Sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp. 18
  3. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 19
  4. Bộ máy tổ chức của doanh nghiệp. 19
  5. Khả năng tài chính của doanh nghiệp. 19
  6. Chính sách của Nhà nước, quy định của Nhà nước và sự phát triển của môi trường đào tạo 19
  7. Các yếu tố thị trường. 20
  IV. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 21
  1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp. 21
  2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 22
  PHẦN THỨ HAI: Phần tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 23
  I. Những đặc điểm của công ty cổ phần Thủy Tạ ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 23
  1.1. Quá trình hình thành của công ty cổ phần Thủy Tạ. 23
  1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Thủy Tạ. 23
  2. Đặc điếm sản phẩm và thị trường của công ty cổ phần Thủy Tạ. 24
  2.1. Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ. 24
  2.2. Đặc điểm thị trường. 25
  3. Đặc điểm cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty cổ phần Thủy Tạ. 25
  4. Bộ máy quản lý của công ty cổ phần Thủy Tạ. 26
  5. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ. 28
  5.1. Số lượng lao động trong công ty. 28
  5.2. Cơ cấu tuổi của lao động trong công ty cổ phần Thủy Tạ. 29
  5.3 Cơ cấu giới tính tại công ty cổ phần Thủy Tạ. 31
  5.4. Cơ cấu trình độ đào tạo của lao động trong công ty cổ phần Thủy Tạ. 33
  5.5. Cơ cấu lao động theo thâm niên công tác. 35
  6. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Thủy Tạ. 36
  II. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ 38
  1.Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 38
  1.1. Tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ trong thời gian qua. 38
  1.2. Phân tích thực trạng tổ chức đào tạo và phát triển của công ty cổ phần Thủy Tạ 40
  1.2.1. Việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 40
  1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo của công ty cổ phần Thủy Tạ. 43
  1.2.3. Phân tích việc xác định đối tượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ. 44
  1.2.4. Phân tích nội dung chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo của công ty cổ phần Thủy Tạ 45
  1.2.5. Phân tích đội ngũ giáo viên giảng dạy của công ty cổ phần Thủy Tạ 51
  1.2.6. Phân tích nguồn kinh phí dành cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ. 53
  2. Những nhân tố tác động tới công tác đào tạo và phát triển nguốn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 63
  3. Đánh giá chung về thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 66
  PHẦN THỨ BA: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ. 74
  I. Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ đến năm 2008 74
  1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty tới năm 2008. 74
  2. Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ năm tới 2008. 75
  II. Những giải pháp đề xuất đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ. 76
  1. Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển lao động phù hợp với chiến lược nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ. 76
  2. Hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện công tác đào tạo của công ty cổ phần Thủy Tạ 78


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất cứ một xã hỗi hay một tổ chức nào. Chỉ khi nào nguồn nhân lực được sử dụng một cách có hiệu quả thì tổ chức ấy mới có thể họat động một cách trơn tru và đạt được những thành công như mong đợi. Hoạt động của mỗi tổ chức đểu chịu ảnh hưởng và chịu sự chi phối bởi các nhân tố và mức độ ảnh hưởng khác nhau qua các thời kỳ, nhưng nguồn nhân lực vẫn luôn giữ được vai trò quyết định trong hoạt động của bất cứ tổ chức nào. Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của mình thì nguồn nhân lực trong các tổ chức cũng phải ngày càng tự hoàn thiện để có thể đáp ứng được những nhu cầu đặt ra. Trong các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ thì các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để trang bị cho mình đội ngũ lao động đầy đủ cả về số lượng và chất lượng. Để làm được điều này doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng thời nhiều công việc và một trong số đó là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trong công ty, đồng thời cũng tạo điều kiện để có thể thu hút được lao động tới công ty làm việc và cống hiến. Đào tạo và phát triển là đào tạo những kỹ năng và kiến thức để người lao động có thể vận dụng chúng một cách linh hoạt vào quá trình thực hiện công việc thường ngày và chuẩn bị để thực hiện những công việc trong tuơng lai.
  Công ty cổ phần Thủy Tạ là công ty mới chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần trong thời gian chưa lâu, do đo đội ngũ lao động của công ty vẫn có những sự xáo trộn và trình độ kiến thức của người lao động vẫn còn chậm thay đổi để có thể đáp ứng được nhu cầu đặt ra của công ty. Vì vậy, thực trạng của công ty luôn đặt ra những đòi hỏi với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty để làm sao có thể đào tạo nguồn lao động thực sự phù hợp với những mục tiều mà công ty đã đề ra trước mắt và cả trong lâu dài

  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Việc nghiên cứu đề tại này là nhằm:
  - Hiểu rõ những lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp
  - Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ
  - Rút ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ
  - Đề ra các giải pháp nhằm để cải thiện các hạn chế còn tồn tại và hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ
  3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ
  4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
  Đề tại này được nghiên cứu dựa trên các phương pháp :
  Phân tích thống kế, phương pháp so sánh, sưu tầm và thu thập thông tin từ thực tế, lấy các sự kiện thực tế làm cơ sở và căn cứ khoa học để phân tích
  5. Kết cấu của đề tài
  Kết cấu của đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status