Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của hoạt động tín dụng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn huyện đại từ tỉnh thái nguyên

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của hoạt động tín dụng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn huyện đại từ tỉnh thái nguyên

  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết
  quả trong Luận văn này hoàn toàn trung thực và chưa từng được ai công bố.
  Tất cả các tài liệu tham khảo trong luận văn đã được trích dẫn đầy đủ.
  Mọi sự giúp đỡ đã được tác giả cảm ơn.

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Muốn mở rộng phát triển bất kỳ ngành kinh tế nào cũng cần có vốn,
  vốn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất. Để đáp ứng được nhu cầu
  vốn cho tất cả các ngành, các khu vực kinh tế đặc biệt với ngành nông nghiệp
  ở khu vực nông thôn miền núi nhiều khó khăn, Nhà nước cần có những chính
  sách tín dụng hiệu quả thông qua các ngân hàng thương mại, ngân hàng
  Chính sách xã hội huyện Đại Từ, các tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội . cho
  vay vốn bằng nhiều hình thức, phục vụ bằng nhiều phương thức để đáp ứng
  nhu cầu cho người sản xuất và kinh doanh. Thời gian qua, cùng với việc đổi
  mới chính sách kinh tế, cơ chế quản lý, hệ thống chính sách tiền tệ nói chung
  và chính sách tín dụng nói riêng đã có những đổi mới căn bản, thể hiện trên
  nhiều mặt, như hình thành hệ thống ngân hàng quản lý nhà nước về lĩnh vực
  tiền tệ; ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng thực hiện chức năng
  kinh doanh tiền tệ. Luật ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng đã được
  Quốc hội thông qua làm cơ sở pháp lý cho quản lý tiền tệ và thực thi chính
  sách tín dụng. Nhà nước đang rất quan tâm đến các chính sách tài chính tín
  dụng, vì đã xác định được trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay vốn là
  nguồn lực đặc biệt quan trọng quyết định đến khả năng mở rộng sản xuất và
  phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Tuy nhiên,
  nguồn vốn chưa được sử dụng hiệu quả, cần có những đánh giá khách quan về
  thực trạng của hoạt động tín dụng để từ đó có cơ sở thực tiễn đề xuất giải
  pháp tích cực huy động và sử dụng nguồn vốn.
  Đại Từ là một huyện miền núi, kinh tế chậm phát triển mặc dù trong
  những năm gần đây đã có những bước tiến nhất định, song cơ cấu ngành nông
  nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng lớn hơn rất nhiều so với ngành công nghiệp và dịch
  vụ, với phương thức sản xuất tự cung tự cấp là chủ yếu, kinh tế kém phát triển
  so với nhiều vùng trong tỉnh nói riêng và trong cả nước nói chung. Để từng
  bước phát triển kinh tế, địa phương cần được đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn
  cho sản xuất. Bước đầu cho vay vốn cải thiện điều kiện sản xuất, mở rộng quy
  mô theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung. Hiện nay, ngành sản xuất nông
  nghiệp rất cần vốn sản xuất kinh doanh, việc ưu tiên cho ngành nông nghiệp ở
  khu vực nông thôn miền núi còn hạn chế. Vì đầu tư cho sản xuất nông nghiệp
  khó thu hồi vốn, rủi ro cao và hiệu quả kinh tế rất thấp. Hơn nữa, người nông
  dân quen với phương thức sản xuất cũ, với tâm lý tiểu nông không mạnh dạn
  đầu tư sản xuất. Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ cụ thể không chỉ vốn mà còn
  khoa học công nghệ và kinh nghiệm, để nguồn vốn đầu tư cho địa phương
  sớm đem lại hiệu quả.
  Yêu cầu hiện nay là cần có đánh giá tổng quan về thực trạng hoạt động
  tín dụng ở địa phương, những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân từ đó
  rút kinh nghiệm tiếp tục phát huy kết quả và hạn chế những tồn tại, đưa ra chính
  sách thích hợp với thực tế và đem lại hiệu quả hơn. Vì những lý do đó chúng tôi
  tiến hành nghiên cứu đề tài "Tác động của hoạt động tín dụng trong việc phát
  triển kinh tế nông nghiệp - Nông thôn tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái
  Nguyên".
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Đề tài thực hiện nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống, kinh tế,
  xã hội, giảm nghèo của người dân trong khu vực nghiên cứu nói riêng và của
  tỉnh Thái Nguyên nói chung thông qua việc tăng hiệu quả hoạt động tín dụng.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về tín dụng và tín dụng
  trong phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn.
  - Đánh giá thực trạng về tín dụng và phát triển kinh tế nông nghiệp -
  nông thôn tại huyện Đại Từ.
  - Phân tích tác động hoạt động tín dụng đến phát triển kinh tế nông
  nghiệp - nông thôn tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Quy mô vốn vay,
  hiệu quả sử dụng vốn của các hộ)
  - Đề xuất một số giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm thúc đẩy kinh tế
  nông nghiệp huyện Đại Từ nói riêng và các huyện có điều kiện tương tự nói
  chung thông qua chính sách tín dụng và hoạt động tín dụng.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Những hộ nông dân có vay vốn của ngân hàng cho sản xuất kinh
  doanh nông nghiệp của huyện Đại Từ.
  - Hoạt động cung ứng tín dụng của ngân hàng cho hộ nông dân trong
  hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ.
  - Chính sách hỗ trợ cho vay vốn của địa phương.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  3.2.1. Nội dung nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu: Hoạt động cho vay tín dụng của ngân hàng
  Chính sách xã hội và Ngân hàng NN&PTNT; tác động của tín dụng đến thu nhập
  của hộ từ trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ và một số hoạt động khác.
  3.2.2. Phạm vi thời gian
  Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng trong giai đoạn 2006-
  2008. Số liệu sơ cấp được thu thập trong năm 2008.
  3.2.3. Phạm vi không gian
  Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt động của ngân hàng Chính
  sách xã hội huyện Đại Từ, ngân hàng NN&PTNT huyện Đại Từ, và 3 xã
  được lựa chọn nghiên cứu là: xã Cù Vân (35 hộ), Hùng Sơn (40 hộ), Minh
  Tiến (30 hộ) huyện Đại Từ.
  4. Ý nghĩa khoa học và đóng góp mới của luận văn.
  Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cho phát triển kinh tế của huyện
  Đại Từ - Thái Nguyên nói riêng và các huyện khác có điều kiện tương tự. Kết
  quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá được thực trạng
  của hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2006-2008, sự tác
  động của tín dụng đến phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn tại địa
  phương, để từ đó có các chính sách sử dụng tín dụng nông nghiệp một cách
  có hiệu quả.
  5. Bố cục của luận văn.
  Bố cục luận văn gồm các phần sau:
  Phần mở đầu
  Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu về tín dụng và phương pháp nghiên cứu.
  Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng tại huyện Đại Từ.
  Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.
  Kết luận và kiến nghị

  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng biểu
  Danh mục các sơ đồ, biểu đồ

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  3.2.1. Nội dung nghiên cứu
  3.2.2. Phạm vi thời gian
  3.2.3. Phạm vi không gian
  4. Ý nghĩa khoa học và đóng góp mới của luận văn
  5. Bố cục của luận văn

  CHưƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ TÍN DỤNG VÀ
  CÁC PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1.1. Cơ sở khoa học
  1.1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng
  1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và các hình thức tín dụng
  1.1.1.2. Lãi suất tín dụng
  1.1.1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng
  1.1.1.4. Hộ nông dân với tín dụng
  1.1.2. Cơ sở thực tiễn
  1.1.2.1. Hoạt động tín dụng nông nghiệp - Nông thôn hiện nay ở một số
  nước trên thế giới và ở Việt Nam
  1.1.2.2. Hệ thống các tổ chức tín dụng phục vụ cho phát triển kinh tế nông
  nghiệp của Việt Nam

  1.1.2.3. Tổng quan tài liệu đã nghiên cứu về tác động của tín dụng đến
  phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn
  1.1.2.4. Bài học kinh nghiệm của Việt Nam và chính sách tín dụng phát
  triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn
  1.2. Phương pháp nghiên cứu
  34
  37
  41
  1.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 41
  1.2.1.1. Thu thập tài liệu thứ cấp 41
  1.2.1.2. Thu thập tài liệu sơ cấp 41
  1.2.1.3. Xử lý số liệu ban đầu 42
  1.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 43
  1.2.2.1. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 43
  1.2.2.2. Phương pháp thống kê so sánh 44
  1.2.2.3. Phương pháp hàm sản xuất 45
  CHưƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ
  2.1. Đặc điểm điều kiện Tự nhiên - kinh tế - xã hội 46
  2.1.1. Vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu, địa hình 46
  2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 46
  2.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội 47
  2.1.2.1. Đặc điểm xã hội 47
  2.1.2.2. Đặc điểm kinh tế 48
  2.1.4. Đánh giá chung về ảnh hưởng của điều kiện TN-KT-XH đến phát 52
  triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn huyện Đại Từ
  2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng huyện Đại Từ 53
  2.2.1. Tình hình cung ứng vốn tín dụng đầu tư cho phát triển kinh tế nông 53
  nghiệp của ngân hàng CSXH huyện Đại Từ
  2.2.1.1. Tình hình đầu tư vốn tín dụng cho phát triển kinh tế nông nghiệp 54
  của ngân hàng CSXH huyện Đại Từ
  2.2.1.2. Kết quả hoạt động của ngân hàng CSXH huyện Đại Từ 60
  2.2.2. Tình hình cung ứng vốn tín dụng đầu tư cho phát triển kinh tế
  nông nghiệp của ngân hàng NN&PTNT huyện Đại Từ
  2.2.2.1. Tình hình đầu tư vốn tín dụng cho phát triển kinh tế nông nghiệp
  của ngân hàng NN&PTNT huyện Đại Từ
  61
  62
  2.2.2.2. Kết quả hoạt động của NN&PTNT huyện Đại Từ trong giai đoạn 65
  2006-2008
  2.3. Tình hình sử dụng vốn vay của các hộ nông dân 65
  2.3.1. Đặc điểm của các hộ được điều tra 66
  2.3.2. Nhu cầu vay vốn của các hộ điều tra 69
  2.3.2.1. Số lượng hộ có nhu cầu vay vốn với các mức lãi suất 69
  2.3.2.2. Nhu cầu về mức vốn vay 70
  2.3.2.3. Nhu cầu thời gian vay vốn 71
  2.3.3. Tình hình sử dụng vốn vay cho sản xuất KD của các hộ điều tra 71
  2.4. Tác động của tín dụng tới thu nhập hộ nông dân 74
  2.4.1. Tác động của tín dụng với thu nhập của hộ nông dân 74
  2.4.2. Tác động của tín dụng đối với lao động việc làm và xoá đói giảm nghèo 75
  2.4.2.1. Hộ vay vốn để mở rộng sản xuất 75
  2.4.2.2. Hộ vay vốn để đầu tư ngành sản xuất mới 76
  2.4.3. Các nhân tố tác động đến thu nhập của hộ 77
  CHưƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
  3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng nông thôn 82
  3.2. Giải pháp về tăng hiệu quả sử dụng vốn của hộ 84
  3.2.1. Giải pháp chung cho các nhóm hộ 87
  3.2.2. Giải pháp cho nhóm hộ nghèo và nhóm hộ trung bình 84
  3.2.3. Giải pháp cho nhóm hộ khá 86
  3.3. Giải pháp về thị trường vốn tín dụng huyện Đại Từ 88
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
  PHỤ LỤC 95
  Kết quản phân tích hàm Cobb-Douglas 95
  Phiếu điều tra hộ 99

  Xem Thêm: Tác động của hoạt động tín dụng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn huyện đại từ tỉnh thái nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của hoạt động tín dụng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn huyện đại từ tỉnh thái nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status