Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trườn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trườn


  MỤC LỤC
  phần mở đầu 1
  Chương một: . 3
  Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng . 3
  thuỷ sản vào thị trường Mỹ 3
  1.1. Khái quát chung về xuất khẩu hàng hoá . 3
  1.1.1 Khái niệm xuất khẩu . 3
  1.1.2 Lợi ích của xuất khẩu 3
  1.2. hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam. 5
  1.2.1 Ngành thuỷ sản trong hệ thống các Ngành của nền kinh tế Quốc dân 5
  1.2.1.1 Hệ thống bộ máy tổ chức của ngành thuỷ sản: . 5
  1.2.1.2.Tiềm năng phát triển của ngành thuỷ sản Việt nam 6
  1.2.1.3 Sản xuất của ngành . 11
  1.2.1.4 Những đóng góp của ngành thuỷ sản đối với nền kinh tế Quốc dân 13
  1.2.2. Nội dung hoạt động xuất khẩu thuỷ sản . 14
  1.2.3.Tổ chức, quản lý hoạt động xuất khẩu thuỷ sản 14
  1.3. Thị trường mỹ và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường mỹ . 14
  1.3.1. Thị trường Mỹ 14
  1.3.1.1. Đặc điểm về kinh tế . 14
  1.3.1.2. Đặc điểm về chính trị . 15
  1.3.1.3. Đặc điểm về luật pháp . 17
  1.3.1.4. Đặc điểm về văn hoá và con người 17
  1.3.2. Thị trường thuỷ sản Mỹ 18
  1.3.2.1. Tình hình khai thác và nuôi trồng thuỷ sản của Mỹ 19
  1.3.2.3. Chế biến thuỷ sản 23
  1.3.2.4. Xuất nhập khẩu thuỷ sản 24
  1.3.2.5. Nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng thuỷ sản của thị trường Mỹ 31
  1.3.2.5 Hệ thống phân phối thuỷ sản của Mỹ . 32
  1.3.2.6. Quy chế quản lý nhập khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ. 32
  1.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ . 33
  1.3.3.1 Những nhân tố tác động thuận lợi . 33
  1.3.3.2 Những nhân tố tác động không thuận lợi 34
  Chương hai: 36
  Thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản của . 36
  ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ 36
  2.1. Hàng thuỷ sản trong hệ thống các mặt hàng xuất khẩu chủ lực . 36
  2.1.1 Thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam 36
  2.1.1.1 Thị trường Mỹ 36
  2.1.1.2 Thị trường Nhật Bản . 37
  2.1.1.3 Thị trường EU . 37
  2.1.1.4 Thị trường Trung Quốc . 38
  2.1.1.5 Thị trường các nước châu á khác . 39
  2.1.2 Kim ngạch xuất khẩu hàng thuỷ sản của Việt nam 40
  2.1.3 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu . 41
  2.1.4.Giá xuất khẩu hàng thuỷ sản 44
  2.2 Thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ trong thời gian vừa qua. 45
  2.2.1. Kim ngạch xuất khẩu 45
  2.2.2.Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu . 47
  2.2.4. Phương thức xuất khẩu . 49
  2.2.5. Khả năng cạnh tranh 49
  2.2.6. Hoạt động của ngành thuỷ sản Việt nam trong việc thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Mỹ . 51
  2.3 những kết luận rút ra qua việc nghiên cứu thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản của việt nam vào thị trường Mỹ . 51
  2.3.1 Những ưu điểm 51
  2.3.2 Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân . 52
  Chương ba: . 56
  Phương hướng và giải pháp chủ yếu thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ . 56
  3.1 Định hướng phát triển của ngành thuỷ sản giai đoạn 2000-2010 . 56
  3.1.1 Các quan điểm về đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam 56
  3.1.2 Những phương hướng phát triển xuất khẩu thuỷ sản của ngành trong những năm tới . 56
  3.1.3 Mục tiêu phát triển xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam đến năm 2010. 57
  3.2 Phương hướng xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ 58
  3.3 Giải pháp pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ. 59
  3.3.1 Giải pháp tăng cường nghiên cứu thị trường Mỹ 59
  3.3.2 Giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 60
  3.3.3 Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của mặt hàng thuỷ sản . 61
  3.3.3.1 Nâng cao tính cạnh tranh về chất lượng: . 61
  3.3.3.2 Nâng cao tính cạnh tranh về giá của hàng thuỷ sản xuất khẩu. 63
  3.3.4 Giải pháp ổn định kinh doanh xuất khẩu thuỷ sản 63
  3.3.5 Giải pháp hoàn thiện phương thức xuất khẩu hàng thuỷ sản. 66
  3.3.6 Giải pháp hỗ trợ từ phía Nhà nước đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản 66
  Kết luận . 68
  Tài liệu tham khảo . 69


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tên đề tài:
  Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ .
  2. Tính cấp thiết của đề tài:
  + Mặt hàng thuỷ sản là một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng và chiếm một tỷ trọng lớn trong số các mặt hàng đang xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
  + Hiệp định thương mại Việt mỹ đã có hiệu lực, tạo ra cơ hội rất lớn cho việc xuất khẩu hàng hoá của Việt nam sang thị trường Mỹ nói chung và với mặt hàng thuỷ sản nói riêng.
  +Thị trường Mỹ là một thị trường lớn nhưng còn rất mới đối với các doanh nghiệp của Việt nam. Thị trường này có những đặc thù riêng đòi hỏi phải có những nghiên cứu toàn diện.
  + Ngành thuỷ sản đang trong quá trình đầu tư để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Hàng thuỷ sản trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch xuất khẩu đạt được năm 2001 là 1760 triệu USD. Định hướng phát triển xuất khẩu của ngành giai đoạn 2000-2010 đặt ra mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 3,5 tỷ USD trong đó kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 25-28% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu để tìm ra phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường này.
  3. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  + Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về xuất khẩu .
  + Phân tích thực trạng tình hình xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ .
  +Căn cứ vào cơ sở lý luận và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ, định hướng phát triển của ngành thuỷ sản để đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường này .
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Đối tượng nghiên cứu của đề tài:
  Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ.
  - Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  Đề tài nghiên cứu các hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ với thời gian nghiên cứu từ năm 1994 tới nay.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Để giải quyết những vấn đề đặt ra, luận văn đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng trong môi trường thực tế, hiện tại và kết hợp với các phương pháp cụ thể như: phương pháp phân tích, điều tra, tổng hợp, hệ thống, . để luận giải, khái quát và phân tích thực tiễn theo mục đích của đề tài.
  6. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn bao gồm ba chương như sau:
  Chương một: Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ.
  Chương hai: Thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ.
  Chương ba: Phương hướng và giải pháp chủ yếu thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sảnViệt nam vào thị trường Mỹ.


  Xem Thêm: Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trườn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trườn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status