Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ tại ngân hàng nô

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ tại ngân hàng nô


  MỤC LỤC
  * * * * * š&› * * * * *
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1 Mục tiêu chung . 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  1.3.1 Phạm vi về không gian 2
  1.3.2 Phạm vi về thời gian . 2
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 3
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN . 4
  2.1.1 Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng 4
  2.1.1.1 Khái niệm tín dụng . 4
  2.1.1.2 Vai trò của tín dụng 4
  2.1.1.3 Bản chất của tín dụng . 4
  2.1.1.4 Chức năng của tín dụng 4
  2.1.1.5 Phân loại tín dụng . 5
  2.1.1.6 Rủi ro tín dụng và phân tích tín dụng 5
  2.1.1.7 Quy chế và quy trình cho vay của NHNo & PTNT
  huyện Phụng Hiệp . 7
  2.1.2 Một vài chỉ tiêu áp dụng trong phân tích 12
  2.1.2.1 Doanh số cho vay trên vốn huy động 12
  2.1.2.2 Dư nợ trên nguồn vốn huy động 12
  2.1.2.3 Nợ quá hạn trên tổng dư nợ . 12
  2.1.2.4 Hệ số thu nợ . 12
  2.1.2.5 Vòng quay tín dụng 13
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 13
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 14
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
  VÀ CƠ CẤU VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NÔNG HỘ 16
  3.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HUYỆN PHỤNG HIỆP 16
  3.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên . 16
  3.1.2 Dân số, lao động và việc làm . 16
  3.1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 17
  3.2 VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ NHNo & PTNT HUYỆN PHỤNG HIỆP 18
  3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển . 18
  3.2.1.1 Lịch sử hình thành 18
  3.2.1.2 Quá trình phát triển và hoạt động 18
  3.2.1.3 Các loại hình hoạt động . 18
  3.2.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Ngân hàng . 19
  3.2.3 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban 19
  3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM (2005 – 2006 – 2007) 21
  3.4 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI 22
  3.4.1 Thuận lợi . 22
  3.4.2 Khó khăn . 23
  3.4.3 Phương hướng hoạt động . 23
  3.5 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT HUYỆN PHỤNG HIỆP . 24
  3.5.1 Tình hình huy động vốn 24
  3.5.2 Tình hình nguồn vốn . 25
  3.6 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH
  CỦA NÔNG HỘ HUYỆN PHỤNG HIỆP 27
  3.6.1 Khái quát tình hình thực tế huyện Phụng Hiệp . 27
  3.6.2 Mục đích sử dụng vốn vay của hộ dân 27
  3.6.3 Điều kiện vay vốn . 27
  3.6.4 Nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh của nông hộ . 28
  3.6.5 Cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ huyện Phụng Hiệp . 29
  3.6.5.1 Cơ cấu vốn trồng lúa 29
  3.6.5.2 Cơ cấu vốn trồng mía . 30
  3.6.5.3 Cơ cấu vốn nuôi heo 31
  3.6.5.4 Cơ cấu vốn nuôi thuỷ sản . 32
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
  HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNO & PTNT HUYỆN PHỤNG HIỆP . 34
  4.1 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
  DOANH SỐ CHO VAY 34
  4.1.1 Doanh số cho vay theo địa bàn 34
  4.1.2 Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng 36
  4.1.3 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế . 37
  4.1.4 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế . 39
  4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ VÀ
  HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 41
  4.2.1 Phân tích tình hình thu nợ 41
  4.2.1.1 Doanh số thu nợ theo địa bàn 41
  4.2.1.2 Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng 43
  4.2.1.3 Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế . 44
  4.2.1.4 Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế . 46
  4.2.2 Phân tích tình hình dư nợ 47
  4.2.2.1 Dư nợ theo địa bàn . 47
  4.2.2.2 Dư nợ theo thời hạn tín dụng . 49
  4.2.2.3 Dư nợ theo ngành kinh tế 50
  4.2.2.4 Dư nợ theo thành phần kinh tế 52
  4.2.3 Phân tích nợ quá hạn qua 3 năm (2005 – 2006 – 2007) . 53
  4.2.3.1 Nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng 53
  4.2.3.2 Nợ quá hạn theo ngành kinh tế 55
  4.3 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ . 57
  4.3.1 Hiệu quả hoạt động tín dụng 57
  4.3.1.1 Hiệu quả đối với chính bản thân Ngân hàng . 57
  4.3.1.2 Hiệu quả đối với khách hàng . 60
  4.3.1.3 Hiệu quả đối với nền kinh tế - xã hội . 62
  4.3.2 Hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm (2005 – 2006 – 2007) 62
  4.3.3 Khả năng đáp ứng vốn vay cho nông hộ tại Ngân hàng 63
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 65
  5.1 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN 65
  5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG,
  GIẢM THIỂU RỦI RO . 66
  5.3 GIẢI PHÁP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG
  NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI 67
  5.4 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN
  ĐỂ ĐÁP ỨNG VỐN VAY CHO NÔNG HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH 68
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 71
  6.1 KẾT LUẬN . 71
  6.2 KIẾN NGHỊ 72
  6.2.1 Đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 72
  6.2.2 Đối với Chính quyền địa phương, UBND tỉnh Hậu Giang 72
  6.2.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  huyện Phụng Hiệp 73


  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ tại ngân hàng nô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của nông hộ tại ngân hàng nô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status