Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Tài liệu về cạnh tranh hoàn hảo

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tài liệu về cạnh tranh hoàn hảo


  M C L C
  L
  I CAM DOAN III
  L
  I CM N IV
  M C L C . V
  CÁC CH! VIÊT TAT . IX
  DANH M C BNG BIEU . XIII
  DANH M C HÌNH VE, S DÔ XIV
  M& DÂU . 1
  CHƯNG I: C S& LÝ LUAN VÀ TH C TIEN VÊ TANG CƯ
  NG NANG
  L C C NH TRANH C
  A DOANH NGHIEP 8
  1.1 C' s( lý luan vê cnh tranh, nang l+c cnh tranh 8
  1.1.1 C s lý luan vê cnh tranh . 8
  1.1.2 C s l ý luan vê nang lc cnh tranh 16
  1.2 Các yêu tô tác dong dên nang l+c cnh tranh c-a doanh nghiep 21
  1.2.1. Các yêu tô bên ngoài 21
  1.2.2 Các yêu tô bên trong . 23
  1.3 Các tiêu chí và ph'ng pháp dánh giá tang c/ng nang l+c cnh tranh c-a
  doanh nghiep 23
  1.3.1 Các tiêu chí dánh giá nang lc cnh tranh c a doanh nghiep . 23
  1.3.2 Các phưng pháp phân tích nang lc cnh tranh c a doanh nghiep . 29
  1.4 Các mô hình lý thuyêt phân tích nang l+c cnh tranh và tang c/ng nang l+c
  cnh tranh c-a doanh nghiep .33
  1.4.1 Ma tran SWOT 33
  1.4.2 Mô hình 5 áp lc . 35
  1.4.3 Mô hình Kim cưng . 37
  1.4.4 Dê xuât áp dng mot sô mô hình l ý thuyêt vê phân tích nang lc cnh tranh áp
  dng cho VNPT 39
  1.5 Kinh nghiem tang c/ng nang l+c cnh tranh c-a mot sô tap doàn bu chính,
  vien thông quôc tê và Tap doàn Vien thông Quân doi .43
  1.5.1 Bưu chính Úc (Australia Post) . 43
  1.5.2 Tap doàn Dien t$ Vien thông Hàn Quôc (Korea Telecom -KT) . 45
  1.5.3 Tap doàn Vien thông NTT DoCoMo, Inc (Nhat B&n) . 46
  vi
  1.5.4 Tap doàn Vien thông Trung Quôc (China Telecom) 47
  1.5.5 Kinh nghiem nâng cao nang lc cnh tranh c a Tap doàn Vien thông Quân doil49
  1.5.6 Bài h'c van dng dôi v(i VNPT 50
  1.5.7 Diêu kien de VNPT van dng các bài h'c thành công . 53
  Kêt luan ch'ng I 54
  CHƯNG II: TH C TR NG TANG CƯ
  NG NANG L C C NH TRANH
  C
  A TAP DOÀN BƯU CHÍNH VIEN THÔNG VIET NAM . 55
  2.1 Tong quan vê Tap doàn Bu chính Vien thông Viet Nam .55
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát trien 55
  2.1.2 Ch*c nang nhiem v c a VNPT . 56
  2.1.3 Mô hình to ch*c qu&n lý c a VNPT . 56
  2.1.4 Tong quan vê kêt qu& kinh doanh c a VNPT giai don 2006-2010 59
  2.2. Th+c trng nang l+c cnh tranh c-a Tap doàn Bu chính Vien thông Viet
  Nam 60
  2.2.1. Nang lc tài chính 60
  2.2.2. Nang lc qu&n lý và diêu hành . 64
  2.2.3 Tiêm lc vô hình (giá tr, phi vat chât c a doanh nghiep) . 65
  2.2.4 Trình do trang thiêt b,, công nghe . 66
  2.2.5 Nang lc Marketing 67
  2.2.6 Vê c câu to ch*c 68
  2.2.7 Vê nguôn nhân lc . 69
  2.2.8 Nang lc dâu tư nghiên c*u và trien khai 72
  2.2.9 Nang lc h/p tác trong nư(c và quôc tê: . 73
  2.3 Phân tích th+c trng tang c/ng nang l+c cnh tranh c-a Tap doàn Bu
  chính Vien thông Viet Nam .73
  2.3.1 Các bien pháp tang cư0ng nang lc cnh tranh mà VNPT dã thc hien trong
  th0i gian qua 73
  2.3.2 Các nhân tô &nh hưng dên tang cư0ng nang lc cnh tranh c a VNPT . 74
  2.3.3 Thc trng tang cư0ng nang lc cnh tranh c a VNPT . 89
  2.4. Tong h1p so sánh vê nang l+c cnh tranh c-a VNPT và các dôi th- cnh
  tranh trong n2c 101
  2.5 Dánh giá chung vê kêt qu tang c/ng nang l+c cnh tranh c-a Tap doàn Bu
  chính Vien thông Viet Nam trong th/i gian qua 104
  vii
  2.5.1 Nh1ng ưu diem 104
  2.5.2 Nh1ng hn chê bât cap 105
  2.5.3 Nguyên nhân c a nh1ng yêu kém, tôn ti 106
  Kêt luan ch'ng II 108
  CHƯNG III: CÁC GII PHÁP TANG CƯ
  NG NANG L C C NH TRANH
  C
  A TAP DOÀN BƯU CHÍNH VIEN THÔNG VIET NAM TRONG DIÊU
  KIEN VIET NAM LÀ THÀNH VIÊN C
  A WTO 109
  3.1 C' hoi, thách th3c dôi v2i Tap doàn Bu chính Vien thông Viet Nam trong
  diêu kien Viet Nam là thành viên c-a WTO .109
  3.1.1 Noi dung cam kêt gia nhap WTO c a Viet Nam trong linh vc BCVT 109
  3.1.2 Các c hoi, thách th*c dôi v(i VNPT trong diêu kien Viet Nam là thành viên
  c a WTO 111
  3.2 M4c tiêu, dnh h2ng phát trien bu chính, vien thông trong diêu kien Viet
  Nam là thành viên c-a WTO 121
  3.2.1 Mc tiêu, d,nh hư(ng phát trien c a Nhà nư(c trong linh vc BCVT 121
  3.2.2 Mc tiêu phát trien c a VNPT giai don 2011-2020 123
  3.3 Quan diem c-a tác gi vê nâng cao nang l+c cnh tranh c-a Tap doàn Bu
  chính Vien thông Viet Nam trong diêu kien Viet Nam là thành viên c-a WTO 127
  3.3.1 Quan diem phát trien c a VNPT 127
  3.3.2 Quan diem nâng cao nang lc cnh tranh c a VNPT 128
  3.4 Các gii pháp tang c/ng nang l+c cnh tranh c-a Tap doàn Bu chính Vien
  thông Viet Nam trong diêu kien Viet Nam là thành viên c-a WTO .129
  3.4.1 Tap trung doi m(i mô hình to ch*c, phát huy noi lc và không ng3ng doi m(i
  công tác qu&n lý phù h/p v(i yêu câu phát trien trong giai don 2011-2020 129
  3.4.1.1 Hoàn thien cơ câu và mô hình to chc c a VNPT, phát huy vai trò mot Tap
  doàn mnh trong linh vc BCVT . 129
  3.4.1.2 Nâng cao noi lc và hieu qu hot dong tài chính . 130
  3.4.1.3 Doi m
  i công nghe, trang thiêt b và nâng cao chât lưng mng lư
  i, chât
  lưng dch v . 132
  3.4.1.4 Doi m
  i và nâng cao nang lc R&D . 133
  3.4.1.5 Các gii pháp vê phát trien nguôn nhân lc 134
  3.4.1.6. Nâng cao nang lc qun lý và diêu hành 135
  3.4.1.7. Khuyên khích các DVTV t nâng cao nang lc cnh tranh 136
  viii
  3.4.2 Nâng cao nang lc cnh tranh, m rong th, trư0ng và phát trien các d,ch v
  m(i, d,ch v giá tr, gia tang . 136
  3.4.2.1 Không ngng nâng cao tiêm lc vô hình, ch dong nâng cao giá tr thương
  hieu, hình nh và uy tín c a VNPT và các dch v do VNPT cung câp . 136
  3.4.2.2 Tap trung phát trien các loi hình kinh doanh chính . 138
  3.4.2.3 Nâng cao nang lc Marketing và la chn th trư"ng mc tiêu . 138
  3.4.2.4 Da dng và linh hot trong các chính sách giá cư
  c 140
  3.4.3 Ch dong day mnh toàn dien h/p tác trong nư(c và quôc tê, tích cc thc hien
  Chiên lư/c di dưng xanh và tham gia chuoi giá tr, toàn câu 141
  3.4.2.1 Nâng cao nang lc hp tác trong nư
  c và quôc tê . 141
  3.4.3.2 Tích cc thc hien Chiên lưc di dương xanh và tang cư"ng tham gia chuoi
  giá tr toàn câu trong linh vc bưu chính vien thông . 143
  3.5. Các kiên ngh, dê xuât v2i c' quan qun lý nhà n2c .144
  3.5.1 Kiên ngh, v(i Nhà nư(c và các c quan QLNN . 144
  3.5.2 Kiên ngh, dôi v(i Bo Thông tin và Truyên thông . 145
  Kêt luan ch'ng III 145
  KÊT LUAN 147
  CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HC C
  A TÁC GI DÃ CÔNG BÔ . 149
  TÀI LIEU THAM KHO . 150
  CÁC PH L C 155
  ix
  CÁC CH! VIÊT TAT
  Tiêng Viet
  BC : Bưu chính
  BCVT : Bưu chính vien thông
  BDTT : Bưu dien t*nh thành
  CAC : Luat vê cơ quan qun lý Công ty c a khôi liên hiep Anh
  CBCNV : Cán bo công nhân viên
  CLKD : Chiên lưc kinh doanh
  CNH : Công nghiep hóa
  CNTT : Công nghe thông tin
  CPH : Co phân hóa
  CPN : Chuyen phát nhanh
  CSDL : Cơ s+ d lieu
  CSKH : Cham sóc khách hàng
  DN : Doanh nghiep
  DNNN : Doanh nghiep Nhà nư
  c
  DNVT : Doanh nghiep vien thông
  DTCD : Dien thoi cô dnh
  DTDD : Dien thoi di dong
  DVTV : Dơn v thành viên
  DVVT : Dch v vien thông
  DVVTCI : Dch v vien thông công ích
  EVN Telecom : Công ty Vien thông Dien lc
  FTTB : Cáp quang t
  i building
  FTTC : Cáp quang t
  i khu vc dân cư
  FTTH : Cáp quang t
  i nhà thuê bao
  GATS : Hiep dnh chung vê thương mi dch v
  GTel Mobile : Công ty co phân vien thông di dong
  GTGT : Giá tr gia tang
  Hanoi Telecom : Công ty Co phân Vien thông Hà Noi
  HDCI : Hot dong công ích
  x
  HDH : Hien di hóa
  HTDL : Hch toán doc lap
  HTPT : Hch toán ph thuoc
  KHCN : Khoa hc công nghe
  KHKT : Khoa hc ky thuat
  KTQD : Kinh tê quôc dân
  MMS : Dch v nhan tin da phương tien
  NSLD : Nang suât lao dong
  NSNN : Ngân sách nhà nư
  c
  NXB : Nhà xuât bn
  PHBC : Phát hành báo chí
  QLNN : Qun lý nhà nư
  c
  SMS : Dch v bn tin ngan
  SPT :Công ty Co phân Dch v Bưu chính Vien thông Sài Gòn
  SXKD : Sn xuât kinh doanh
  TT&TT : Thông tin và Truyên thông
  UPU : Liên minh Bưu chính Thê gi
  i
  VDT : Vôn dâu tư
  Viettel : Tap doàn Vien thông Quân Doi
  Vinaphone : Công ty Dch v vien thông
  VMS : Công ty Thông tin di dong
  VNPT : Tap doàn Bưu chính Vien thông Viet Nam
  VT : Vien thông
  VTF : Quy Dch v vien thông công ích Viet Nam
  Tiêng Anh
  Tiêng Anh Tiêng Viet
  2G Second Generation Mobile Network Mng dien thoi di dong thê he th 2
  2G+ or 2.5 G Second Generation Enhanced
  Mng dien thoi di dong thê he 2 m+
  rong
  3G Third Generation Mobile Network Mng dien thoi di dong thê he th 3
  xi
  ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
  Dư"ng dây thuê bao sô không dôi
  xng
  AFTA Asean Free Trade Area Khu vc mau dch t do Asean
  AMPS/NMT
  Advanced Mobile phone
  System/Nordic Mobile Telephony
  Dch v dien thoi di dong tiên tiên
  APC Law of the Australian Postal company Luat vê công ty Bưu chính Úc
  APEC Asia-Pacific Economic Cooperation
  Dien dàn hp tác kinh tê Châu Á-
  Thái Bình Dương
  BCC Business Co-operation Contract Hp dông hp tác kinh doanh
  BTS Base Transceiver Station Trm thu phát gôc BTS
  CDMA Code division multiple access Da truy nhap phân chia theo mã
  CDMA Code Division Multiple Access Da truy nhap phân chia theo mã
  EDGE
  Enhanced Data Rate for Global
  Evolution
  Tôc do d lieu nâng cao dôi v
  i phát
  trien toàn câu
  FDI Foreign Direct Investment Dâu tư trc tiêp nư
  c ngoài
  FOMA
  Freedom of Mobile Multimedia
  Access
  Dien thoi di dong da phương tien t
  do truy cap
  GPRS General Packet Radio Service Dch v vô tuyên gói chung
  GSM
  Global System for Mobile
  Communications
  He thông di dong truyên thông toàn
  câu
  HSCSD High-speed Circuit Switched Data
  D lieu chuyen mch kênh tôc do
  cao
  ICT
  Information and communications
  technology
  Công nghe thông tin và Truyên
  thông
  IMT-
  2000/UMTS
  Iternational Mobile
  Telecommunications 2000/ Universal
  Mobile Telecommunications System
  Tiêu chuan thông tin di dong quôc tê
  ITU
  International Telecommunication
  Union
  Liên minh Vien thông quôc tê
  KT Korea Telecom
  Tap doàn Dien t Vien thông Hàn
  Quôc
  NGN Next Generation Network Mng thê he kê tiêp
  xii
  PDC Personal Digital Cellular Tê bào sô cá nhân
  PHS Personal Handyphone System He thông dien thoi câm tay cá nhân
  PSTN Public Switched Telephone Network Mng dien thoi công cong
  R&D Reseach & development Nghiên cu và trien khai
  TDMA Time Division Multiple Access
  Da truy nhap phân chia theo th"i
  gian
  Viettel Viettel group Tap doàn Vien thông Quân Doi
  VNPT
  Vietnam Post and
  Telecommunications Group
  Tap doàn Bưu chính Vien thông Viet
  Nam
  VoIP Voice over Internet Protocol
  Dch v dien thoi s dng công
  nghe IP
  WEF World Economic Forum Dien dàn Kinh tê Thê gi
  i
  WTO World Trade Organization To chc Thương mi Thê gi
  i
  xiii
  DANH M C BNG BIEU
  Trang
  Bng 1.1
  Th hng c a Viet Nam nam 2010 trong xêp hng “Báo cáo
  nang lc cnh tranh toàn câu 2010-2011 c a WEF”
  19
  Bng 1.2 Các ch* sô do lư"ng nang lc cnh tranh c a doanh nghiep 33
  Bng 1.3 Ma tran SWOT 35
  Bng 2.1
  Tong hp kinh phí ho tr tài chính thc hien cung câp
  DVVTCI c a VNPT don 2005-2010
  64
  Bng 2.2 Thc trng lc lưng lao dong c a VNPT giai don 2006-2010 73
  Bng 2.3 Cơ câu lc lưng lao dong BC và VT tính dên hêt 2010 74
  Bng 2.4
  Tong hp kinh phí dâu tư cho hot dong R&D c a VNPT giai
  don 2006-2010
  76
  Bng 2.5
  Tong hp kêt qu dóng góp nghia v tài chính c a VNPT vào
  VTF giai don 2005-2010
  84
  Bng 2.6 Mot sô ch* tiêu vê nang lc tài chính c a VNPT giai don 2006-2010 85
  Bng 2.7
  Diem mnh, diem yêu c a các dôi th cnh tranh trong linh vc
  bưu chính - PHBC
  96
  Bng 2.8
  Diem mnh, diem yêu c a các dôi th cnh tranh trong linh vc
  vien thông & Internet
  99
  Bng 2.9 Ma tran SWOT trong kinh doanh bưu chính và PHBC 103
  Bng 2.10 Ma tran SWOT trong kinh doanh vien thông và Internet 104
  Bng 2.11
  So sánh giá tr nang lc cnh tranh c a VNPT so v
  i các dôi
  th cnh tranh chính Viettel và EVN Telecom
  107
  Bng 2.12
  Tong hp kêt qu phân tích so sánh li thê cnh tranh c a
  VNPT v
  i các doanh nghiep khác
  108
  xiv
  DANH M C HÌNH VE, S DÔ
  Trang
  Hình 1.1
  Các yêu tô tác dong t
  i nang lc cnh tranh c a doanh
  nghiep theo quan diem tong the
  32
  Hình 1.2 Mô hình 5 yêu tô cnh tranh c a Michael Porter 37
  Hình 1.3 Mô hình Kim cương c a M.E Porter 39
  Hình 1.4
  Các chiên lưc phát trien c a Tap doàn Vien thông NTT
  DoCoMo
  49
  Hình 2.1 Mô hình to chc hien ti c a VNPT 61
  Hình 2.2
  Th phân kinh doanh c a các doanh nghiep bưu chính theo
  doanh thu tính dên 31/12/2010
  65
  Hình 2.3 Th phân thuê bao DTCD dên 31/12/2010 65
  Hình 2.4 Th phân thuê bao dien thoi di dong tính dên 31/12/2010 65
  Hình 2.5
  Th phân (thuê bao) các doanh nghiep cung câp dch v
  Internet dên 31/12/2010
  66
  Hình 2.6
  Nang suât lao dong theo doanh thu c a VNPT và Viettel
  giai don 2006-2010
  74
  Hình 2.7
  T- trng dóng góp theo kê hoch Nhà nư
  c giao cho
  VNPT so v
  i các doanh nghiep vien thông
  84
  Hình 2.8
  T- trng kinh phí ho tr cho các DNVT thc hien cung
  ng DVVTCI giai don 2005-2010
  85
  Hình 2.9 Các yêu tô bên trong 86
  Hình 2.10 So sánh vê cơ câu lao dong VT c a VNPT v
  i Viettel 87
  1
  M& DÂU
  1. Tính câp thiêt c-a dê tài luan án
  Cnh tranh là xu hư
  ng chung c a mi nên kinh tê. Nó nh hư+ng t
  i tât c các linh vc, các
  thành phân kinh tê và các doanh nghiep. Ngày nay, hâu hêt các quôc gia dêu tha nhan trong mi
  hot dong dêu phi cnh tranh, coi cnh tranh không nhng là môi trư"ng và dong lc c a s phát
  trien, thúc day sn xuât kinh doanh, tang nang suât lao dong, tang hieu qu, mà còn là yêu tô quan
  trng làm lành mnh hoá các quan he kinh tê-chính tr-xã hoi.
  Bưu chính vien thông (BCVT) va là công c thông tin c a Dng và Nhà nư
  c, va là
  mot ngành dch v thuoc kêt câu h tâng c a nên kinh tê quôc dân, mot bo phan không the
  thiêu c a ngư"i dân trong th"i di ngày nay, dông th"i là ngành kinh tê mui nhn, mot trong
  bôn tr cot làm ra hieu qu dóng góp vào s tang trư+ng c a nên kinh tê quôc dân. Trong cơ
  chê th trư"ng dnh hư
  ng XHCN, hoi nhap kinh tê thê gi
  i và khu vc dã và se xuât hien
  nhiêu dôi th cnh tranh, cùng chia s0 trong hot dong BCVT, va hp tác va cnh tranh.
  Diêu này dem li nhiêu khó khan m
  i cho ngành BCVT nói chung, Tap doàn Bưu chính Vien
  thông Viet Nam (VNPT) nói riêng.
  S kien Viet Nam gia nhap WTO dã dánh dâu bư
  c ngoat trong tiên trình hoi nhap quôc tê
  c a nư
  c ta. S kien này dã dem li nhng tác dong mnh me và sâu rong dên mi linh vc c a d"i
  sông KT-XH, trong dó có linh vc BCVT và công nghe thông tin (CNTT). Các cam kêt c a Viet
  Nam v
  i WTO trong linh vc BCVT cho phép các doanh nghiep nư
  c ngoài dưc tham gia cung
  câp các dch v BCVT thông qua các hình thc liên doanh, góp vôn và phát trien mot sô dch v
  chưa tng có trong nư
  c. Diêu này buoc VNPT phi nhan thc dưc các tác dong tiêm an, phi dôi
  mat v
  i áp lc cnh tranh không ch* b+i các doanh nghiep BCVT trong nư
  c mà v
  i c các doanh
  nghiep nư
  c ngoài v
  i tiêm lc mnh vê tài chính, công nghe và dac biet là kinh nghiem trong
  qun lý
  Xu thê tât yêu c a hot dong cnh tranh dang dien ra không ch* trên th trư"ng trong

  c mà còn dien ra trên toàn câu, bên cnh áp lc, thách thc l
  n mà VNPT phi doi mat
  trong th"i gian t
  i khi hoi nhap quôc tê và thc hien các cam kêt WTO cùng v
  i yêu câu c a
  Nhà nư
  c vê sap xêp, doi m
  i doanh nghiep, dã dang và se to nhiêu áp lc, khó khan dôi
  v
  i VNPT, dòi h#i Ban lãnh do VNPT cung như moi CBCNV phi nhan thc dưc tâm
  quan trng c a viec tang cư"ng nang lc cnh tranh. Xuât phát t nhng lý do trên, Dê tài
  “Tang cng nang lc cnh tranh ca Tap doàn Bu chính Vien thông Viet Nam trong
  2
  diêu kien Viet Nam là thành viên ca To ch
  c Thơng mi Thê gii” dưc NCS la chn
  làm dê tài nghiên cu Luan án tiên si.
  2. Tình hình nghiên c3u dê tài trong và ngoài n2c
  Cnh tranh là mot ch dê nghiên cu không phi là m
  i. Nó dã dưc nhiêu cá nhân và
  to chc nghiên cu c vê nhng vân dê chung, bao quát cho mot quôc gia cho dên mot linh
  vc, mot ngành, mot doanh nghiep c the. Tuy nhiên, viec nghiên cu này + moi th"i ky
  khác nhau có dóng góp khác nhau và có các ý nghia thc tien khác nhau. Ke t khi chuyen
  sang cơ chê th trư"ng dnh hư
  ng XHCN thì cnh tranh dã dien ra mnh me dôi v
  i tng
  doanh nghiep, tng sn pham, dông th"i nó dien ra + mi mat trong xã hoi. Nhng kêt qu
  nghiên cu trư
  c khi Viet Nam gia nhap WTO dã có nhng dóng góp nhât dnh, c the như:
  + Các luan án tiên si kinh tê “Mot sô gii pháp nâng cao nang lc cnh tranh cho cà phê
  Viet Nam” c a TS. Trân Ngc Hưng nam 2003; “Nâng cao nang lc cnh tranh c a ngành
  công nghiep dien t Viet Nam trong tiên trình hoi nhap kinh tê quôc tê” c a TS. Hoàng Th
  Hoan nam 2004; “Nâng cao nang lc cnh tranh và hoi nhap c a các ngân hàng thương mi
  dên nam 2010” c a TS. Trnh Quôc Trung nam 2004; “Gii pháp nâng cao nang lc cnh
  tranh c a các ngân hàng thương mi Viet Nam trong diêu kien hoi nhap kinh tê quôc tê” c a
  TS. Lê Dình Hc nam 2005; “National competitiveness of Vietnam: determinations,
  emergerging key issues and recommendations” c a TS. Nguyen Phúc Hiên nam 2008; “Gii
  pháp tài chính nâng cao nang lc cnh tranh c a Tong công ty Giây Viet Nam trong diêu kien
  hoi nhap kinh tê quôc tê” c a TS. Vu Duy Vinh nam 2009; “Nâng cao nang lc cnh tranh
  c a Tong công ty xang dâu Viet Nam” c a TS. Phm Van Công nam 2009; “He thông chính
  sách kinh tê c a nhà nư
  c nham nâng cao nang lc cnh tranh c a doanh nghiep Viet Nam
  trong diêu kien hoi nhap” c a TS. Dinh Th Nga nam 2010 . Kêt qu nghiên cu c a các luan
  án nêu trên dã tap trung vào viec dánh giá thc trng, dê xuât các gii pháp nâng cao nang lc
  cnh tranh c a mot ngành, mot linh vc hoac mot sô dch v cơ bn như công nghiep dien t,
  cà phê, giây, xang dâu và ngân hàng thương mi và mot sô luan án tap trung dê xuât nang lc
  cnh tranh c a mot quôc gia.
  + Sách tham kho “Nâng cao sc cnh tranh c a các doanh nghiep thương mi Viet Nam
  trong hoi nhap kinh tê quôc tê” c a TS. Nguyen Vinh Thanh, NXB Lao dong - xã hoi (2005),
  “Nâng cao sc cnh tranh c a các doanh nghiep trong tiên trình hoi nhap kinh tê quôc tê” c a TS.
  Vu Trng Lâm, NXB Chính tr quôc gia (2006), “Nang lc cnh tranh c a doanh nghiep trong
  diêu kien toàn câu hóa” c a tác gi Trân Su, NXB Lao dong (2006) là nhng công trình dã làm
  3
  rõ mot sô lý luan vê sc cnh tranh c a doanh nghiep, doanh nghiep thương mi trong nên kinh tê
  th trư"ng, trình bày kinh nghiem trong nư
  c và quôc tê vê nâng cao sc cnh tranh c a doanh
  nghiep và dánh giá thc trng nang lc cnh tranh c a các doanh nghiep, doanh nghiep thương
  mi Viet nam trong th"i gian qua trên cơ s+ dó dê xuât gii pháp nâng cao nang lc cnh tranh các
  doanh nghiep Viet Nam.
  + Dê tài KHCN câp Nhà nư
  c VIE/02/009: “Nang lc cnh tranh và tác dong c a t do
  hoá thương mi + Viet Nam: Ngành Vien thông” ch nhiem là TS. Dinh Van Ân, Vien trư+ng
  Vien Nghiên cu Qun lý Kinh tê Trung ương dã the hien dưc tong quan vê ngành vien thông
  Viet Nam, kh nang cnh tranh và tác dong c a t do hoá thương mi trong linh vc vien
  thông, t dó có nhng kiên ngh phân tích vê nhng diem mnh và diem yêu, cơ hoi và thách
  thc c a ngành dch v Vien thông Viet Nam.
  V
  i linh vc vien thông, dã có mot sô công trình dưc công bô vê vân dê cnh tranh.
  Có the ke dên các công trình dien hình như sau:
  i) Cuôn sách “Cnh tranh trong vien thông” c a Trung tâm Thông tin Bưu dien. NXB
  Bưu dien (2001) do Ông Mai Thê Nhưng biên dch nên chưa nói rõ vân dê cnh tranh và
  nang lc cnh tranh c a vien thông
  ii) Mot sô bài viêt c a GS.TS Bùi Xuân Phong công bô trên ân pham Thông tin Khoa hc
  công nghe và Kinh tê Bưu dien thuoc VNPT như: “Mô hình la chn chiên lưc cnh tranh c a
  doanh nghiep Bưu chính Vien thông” (tháng 3/2004); “Mot sô gii pháp ch yêu nham hoàn thien
  môi trư"ng cnh tranh c a doanh nghiep Bưu chính vien thông” (tháng 2/2005); “Mot sô bien pháp
  nâng cao nang lc cnh tranh c a TCT BCVT Viet Nam trong cung câp dch v Vien thông” (tháng
  4/2005); “Chiên lưc cnh tranh và bí quyêt thành công c a mot sô Tap doàn Kinh tê” (tháng
  9/2005); “S dng tôt công c cnh tranh - Gii pháp nâng cao nang lc cnh tranh c a doanh
  nghiep cung câp dch v Vien thông” (tháng 11/2005); “Xây dng Van hoá doanh nghiep - Gii
  pháp nâng cao nang lc cnh tranh doanh nghiep vien thông” (tháng 4/2006); “Suy nghi vê nang lc
  cnh tranh c a dch v vien thông” (5/2006). Các bài viêt này ch* dng li + viec phân tích và dê
  xuât cho tng vân dê riêng l0, không c the cho VNPT trong diêu kien Viet Nam là thành viên
  WTO.
  iii) “Qun tr kinh doanh vien thông theo hư
  ng hoi nhap kinh tê” c a GS.TS Bùi Xuân
  Phong, NXB Bưu dien (2006). V
  i công trình này, sau khi dê cap nhng vân dê chung vê kinh
  doanh và qun tr kinh doanh vien thông, trong chương 10 có dê cap dên mot sô lý luan vê cnh
  4
  tranh và nang lc cnh tranh trong linh vc vien thông; dê xuât mot sô gii pháp nham nâng cao
  nang lc cnh tranh cho doanh nghiep vien thông.
  Luan án “Tang cng nang lc cnh tranh ca Tap doàn Bu chính Vien thông
  Viet Nam trong diêu kien Viet Nam là thành viên ca To ch
  c Thơng mi Thê gii” là
  mot nghiên cu m
  i không trùng lap v
  i các nghiên cu trư
  c dây, tap trung dê xuât cho
  mot doanh nghiep c the trong linh vc kinh doanh dch v BCVT dó là VNPT. Luan án dã
  the hien dưc các diem m
  i dó là:
  Th nhât, dã tap trung nghiên cu vân dê tang cư"ng nang lc cnh tranh cho mot
  doanh nghiep c the dó là VNPT.
  Th hai, dã dê xuât các gii pháp tang cư"ng nang lc cnh tranh c a VNPT v
  i mô hình
  to chc m
  i phù hp v
  i bôi cnh Viet Nam dã là thành viên WTO.
  3. M4c dích, nhiem v4 nghiên c3u c-a luan án
  De gi vng v trí và nang lc cnh tranh hien ti và chuan b các diêu kien, nguôn
  lc de dáp ng trư
  c bôi cnh m
  i vê áp lc cnh tranh trong diêu kien Viet Nam là thành
  viên WTO, thông qua viec dánh giá thc trng nang lc cnh tranh c a VNPT trong giai
  don va qua (2006-2010), Luan án dê xuât mot sô gii pháp tang cư"ng nang lc cnh
  tranh c a VNPT trong diêu kien Viet Nam là thành viên WTO. Nhiem v nghiên cu là:
  i) He thông hoá các vân dê lý luan vê cnh tranh, nang lc cnh tranh và s cân thiêt
  phi tang cư"ng nang lc cnh tranh c a VNPT trong diêu kien Viet Nam là thành viên c a
  WTO;
  ii) Nghiên cu các kinh nghiem quôc tê vê tang cư"ng nang lc cnh tranh c a mot sô
  công ty, tap doàn và rút ra kinh nghiem, bài hc cho VNPT;
  iii) Dánh giá dưc thc trng nang lc cnh tranh c a VNPT;
  iv) Dê xuât các gii pháp tang cư"ng nang lc cnh tranh c a VNPT trong diêu kien
  Viet Nam là thành viên c a WTO.
  4. Dôi t1ng và phm vi nghiên c3u c-a luan án
  i) Dôi tưng nghiên cu là nang lc cnh tranh và các gii pháp tang cư"ng nang lc
  cnh tranh c a VNPT trong diêu kien Viet Nam là thành viên c a WTO.
  ii) Phm vi nghiên cu: Tap doàn Bưu chính Vien thông Viet Nam trong diêu kien
  Viet Nam là thành viên c a WTO t nam 2006 dên nay, trong dó dac biet tap trung dánh giá
  nang lc cnh tranh doanh nghiep trên linh vc kinh doanh BCVT (không bao gôm các linh
  5
  vc công nghiep, CNTT và ph tr khác) trên phm vi toàn Tap doàn bao gôm c các dơn v
  thành viên ti 63 t*nh, thành phô.
  5. Ph'ng pháp nghiên c3u
  Luan án s dng tong hp các phương pháp duy vat bien chng và duy vat lch s,
  trong dó các phương pháp ch yêu van dng trong thc hien luan án bao gôm:
  i) Phương pháp phân tích thông kê, tong hp; phương pháp chuyên gia, trong dó
  tong hp, trích dan, kê tha mot sô công trình nghiên cu c a các hc gi; các sô lieu phn
  ánh kêt qu kinh doanh và nang lc cnh tranh c a VNPT và mot sô dôi th cnh tranh
  chính trong viec dánh giá thc trng nang lc cnh tranh c a VNPT.
  ii) Phương pháp thu thap thông tin thông qua viec thc hien diêu tra, kho sát thc
  tê: diêu tra ph#ng vân qua 05 mau phiêu v
  i sô lưng 400 phiêu diêu tra, có 390 phiêu tr
  l"i, dôi tưng diêu tra là các nhà qun lý, các khách hàng s dng dch v BCVT c a
  VNPT, Viettel và EVN Telecom.
  iii) Ngoài ra, Luan án s dng các phương pháp phân tích c dnh tính và dnh lưng
  các sô lieu t các báo cáo tong kêt, t kêt qu diêu tra thc tê, dac biet là s dng ma tran
  SWOT de phân tích các diem mnh, diem yêu, cơ hoi, thách thc dôi v
  i VNPT trong viec
  tang cư"ng nang lc cnh tranh có so sánh v
  i mot sô dôi th cnh tranh chính trên th
  trư"ng BCVT Viet Nam.
  Viec s dng các phương pháp trên có phân tích và so sánh sao cho phù hp v
  i noi
  dung cân nghiên cu c a luan án, dac biet là có kê tha, s dng các kêt qu nghiên cu c a
  các công trình nghiên cu, các tư lieu hien có trong sách báo, tp chí, Internet và các báo
  cáo nghiên cu chuyên sâu.
  6. Các tiêp can c-a luan án
  Trong quá trình thc hien luan án, tác gi thc hien cách tiêp can he thông bao gôm
  tiêp can các cơ s+ lý luan vê cnh tranh, nang lc cnh tranh c a doanh nghiep de thây rõ
  bn chât, ý nghia các noi dung cân phi thc hien de tang cư"ng nang lc cnh tranh c a
  doanh nghiep. Sau dó, tác gi tiêp can vê tang cư"ng nang lc cnh tranh c a VNPT theo c
  hai cách tiêp can trc tiêp – nghiên cu thc tê các bien pháp VNPT thc hien tang cư"ng
  nang lc cnh tranh trong th"i gian qua (các nhân tô tác dong, câu thành nang lc cnh tranh
  c a VNPT) và tiêp can gián tiêp – nghiên cu thông qua các báo cáo c a cơ quan qun lý
  nhà nư
  c vê BCVT (Bo TT&TT), các dánh giá c a các chuyên gia dâu ngành trong linh vc
  BCVT vê nang lc cnh tranh c a VNPT so v
  i các dôi th cnh tranh trong diêu kien Viet
  6
  Nam là thành viên WTO, kêt hp v
  i phương pháp phân tích, so sánh, tong hp de dê xuât
  dưc các gii pháp de tang cư"ng nang lc cnh tranh c a VNPT trong diêu kien Viet Nam
  là thành viên WTO dm bo tính logic, kh thi và tính khái quát các vân dê nghiên cu.
  7. Nh8ng dóng góp m2i c-a luan án
  Th nhât, he thông hóa và luan gii mot sô cơ s+ l ý luan tang vê cư"ng nang lc cnh
  tranh c a doanh nghiep c a mot sô tác gi trong nư
  c và thê gi
  i. Trên cơ s+ tong quan vê
  mat lý luan tang cư"ng nang lc cnh tranh c a doanh nghiep, dã phân tích và dê xuât ra hai
  mô hình phân tích nang lc cnh tranh áp dng cho VNPT, dê xuât s dng 9 nhóm ch* tiêu,
  yêu tô câu thành nang lc cnh tranh c a VNPT. Nhng dê xuât này the hien dóng góp m
  i
  vê mat lý thuyêt c a luan án.
  Th hai, trên cơ s+ phân tích kinh nghiem tang cư"ng nang lc cnh tranh c a mot sô
  tap doàn BCVT quôc tê như Bưu chính Úc, Tap doàn Dien t Vien thông Hàn Quôc, Tap
  doàn Vien thông NTT DoMoCo, Tap doàn Vien thông Trung Quôc và Viettel, dã làm rõ 8
  bài hc kinh nghiem có giá tr tham kho vê tang cư"ng nang lc cnh tranh dôi v
  i VNPT.
  Th ba, trên cơ s+ kho sát, phân tích và dánh giá vê thc trng tang cư"ng nang lc
  cnh tranh c a VNPT giai don 2006-2010, Luan án dã rút ra dưc các thành tu noi bat và
  phát hien dưc các bât cap làm hn chê kh nang tang cư"ng nang lc cnh tranh c a VNPT
  trong th"i gian qua.
  Th tư, trên cơ s+ kêt qu phân tích vê thc trng tang cư"ng nang lc cnh tranh c a
  VNPT trong th"i gian qua, Luan án dã dê xuât he thông các nhóm gii pháp tang cư"ng
  nang lc cnh tranh c a VNPT trong diêu kien Viet Nam là thành viên WTO, trong dó dóng
  góp noi bat c a luan án là dã dê xuât các nhóm gii pháp trng tâm áp dng theo lo trình
  tng th"i ky phát trien t 2011 dên 2020 sap xêp theo th t ưu tiên, ke c các gii pháp cân
  thc hien ngay de tang cư"ng nang lc cnh tranh c a VNPT trong bôi cnh, diêu kien m
  i.
  8. Kêt câu c-a luan án
  Ngoài phân m+ dâu, kêt luan và danh mc các tài lieu tham kho thì luan án dưc
  kêt câu thành 3 chương:
  Chơng I: Cơ s+ lý luan vê nang lc cnh tranh c a doanh nghiep và s cân thiêt phi
  tang cư"ng nang lc cnh tranh c a Tap doàn Bưu chính Vien thông Viet Nam
  Chơng II: Thc trng nang lc cnh tranh c a Tap doàn Bưu chính Vien thông
  Viet Nam trong th"i gian qua
  7
  Chơng III: Các gii pháp tang cư"ng nang lc cnh tranh c a Tap doàn Bưu chính
  Vien thông Viet Nam trong diêu kien Viet Nam là thành viên c a WTO.


  Xem Thêm: Tài liệu về cạnh tranh hoàn hảo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tài liệu về cạnh tranh hoàn hảo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status