Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động c

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động c

  MC LC
  KÝ HIEU CÁC CHT VIÊT TAT TRONG LUAN VĂN . 6
  M] ðÂU . 7
  CHƯƠNG 1:
  LÝ LUAN CHUNG VÊ GIAO DfCH BhO ðhM TIÊN VAY 10
  1.1.Khái niem, ñac ñiem vê giao d'ch bo ñm tiên vay 10
  1.1.1. Khái niem vê giao dch bo ñm tiên vay . 10
  1.1.2. Lch s* ca pháp luat Viet Nam vê giao dch bo ñm tiên vay và các
  bien pháp bo ñm tiên vay: . 13
  1.1.3 ðac ñiem ca giao dch bo ñm tiên vay . 14
  1.1.4. Phân loi các bien pháp bo ñm 17
  1.1.5. ðiêu kien có hieu l5c ca giao dch bo ñm . 19
  1.1.6. Các phương th8c công khai hoá quyên l;i . 19
  1.1.7. Xác ñnh th8 t5 ưu tiên . 20
  1.2. Tài sn bo ñm tiên vay . 21
  1.2.1. Khái niem vê tài sn bo ñm tiên vay . 21
  1.2.2. Phân loi tài sn bo ñm tiên vay 25
  c)ðiêu kien ñe tr? thành tài sn bo ñm 26
  1.3.ðăng ký giao d'ch bo ñm 28
  1.3.1. MAc ñích, ý nghĩa ca hot ñong ñăng ký giao dch bo ñm . 28
  3
  3
  1.3.2. Noi dung ñăng ký giao dch bo ñm . 30
  1.3.3. Vân ñê hieu l5c ca viec ñăng ký . 31
  1.4. Vai trò c a các bien pháp bo ñm tiên vay ñôi vi ho%t ñong c a các ngân
  hàng thương m%i 32
  1.4.1. Gim thieu ri ro cho hot ñong ca các ngân hàng thương mi 32
  1.4.2. Tăng cưJng kh năng tiêp can tín dAng ñôi vMi khách hàng vay, kích
  thích hot ñong ca các ngân hàng thương mi . 34
  1.3.3. Giúp cho các ngân hàng thương mi thuan tien trong viec thu hôi tín
  dAng, hn chê tranh châp 36
  CHƯƠNG 2:
  THoC TRpNG ÁP DqNG PHÁP LUAT VÊ CÁC BIEN PHÁP BhO ðhM
  TIÊN VAY 38
  2.1. Áp drng pháp luat vê tài sn bo ñm tiên vay . 38
  2.2. Áp drng pháp luat hien hành vê các bien pháp bo ñm . 42
  2.2.1 Bo ñm tiên vay bang câm cô tài sn 42
  2.2.2.Bo ñm tiên vay bang thê châp tài sn 46
  2.2.3. Bo ñm tiên vay bang bo lãnh ca bên th8 ba . 51
  2.2.4. Bo ñm bang tín châp 52
  2.3. Công chng, chng thc giao d'ch bo ñm . 54
  2.4. ðăng ký giao d'ch bo ñm . 55
  2.4.1.He thông cơ quan th5c hien ñăng ký giao dch bo ñm 56
  2.4.2. Các trưJng h;p ñăng ký giao dch bo ñm, tài sn bo ñm . 62
  4
  4
  2.5. X5 lý tài sn bo ñm tiên vay . 68
  2.5.1. Quyên x* lý tài sn bo ñm và thJi ñiem quyên có hieu l5c trên th5c tê
  68
  2.5.2. X* lý tài sn bo ñm trong trưJng h;p bên bo ñm b phá sn 68
  2.5.3. Nguyên tac x* lý tài sn bo ñm 69
  2.5.4. X* lý tài sn bo ñm trong trưJng h;p bo ñm th5c hien nhiêu nghĩa
  vA . 70
  2.5.5. ThJi hn x* lý tài sn bo ñm (ðiêu 62 Ngh ñnh 163) 72
  2.5.6. X* lý tài sn bo ñm trong trưJng h;p không có tho thuan vê phương
  th8c x* lý: 72
  CHƯƠNG 3:
  CÁC YÊU CÂU VÀ KIÊN NGHf NHAM HOÀN THIEN PHÁP LUAT VÊ BhO
  ðhM TIÊN VAY TRONG HOpT ðONG CxA NGÂN HÀNG THƯƠNG MpI
  75
  3.1.Nhzng yêu câu ñat ra ñôi vi he thông pháp luat vê bo ñm tiên vay ñôi vi
  ngân hàng thương m%i 75
  3.1.1. Yêu câu ñat ra ñôi vi he thông pháp luat vê các bien pháp bo ñm tiên
  vay 76
  3.1.2. Nhzng yêu câu ñat ra ñôi vi ñăng ký giao d'ch bo ñm: . 78
  3.1.3. Phương hưng hoàn thien pháp luat vê giao d'ch bo ñm . 79
  3.2. Mot sô kiên ngh' nham hoàn thiên pháp luat vê giao d'ch bo ñm tiên vay ñôi
  vi các ngân hàng thương m%i . 82
  3.2.1.Kiên ngh' nham hoàn thien pháp luat vê các giao d'ch bo ñm tiên vay c a
  ngân hàng thương m%i . 82
  5
  5
  3.2.2.Các kiên ngh' nham nâng cao hieu qu c a ñăng ký giao d'ch bo ñm . 85
  KÊT LUAN . 87
  DANH MqC TÀI LIEU THAM KHhO . 89

  Xem Thêm: Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status