Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp gia tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ ở các ngân hàng thương mại việt nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp gia tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ ở các ngân hàng thương mại việt nam

  1. Tính thiết thực của đề tài:
  Trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế của các nước trên thế giới đang
  mang lại cho hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam nhiều cơ hội để phát
  triển cũng nhưng cũng có rất nhiều những thách thức. Để có thể vượt qua các
  thách thức, khó khăn để phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại Việt
  Nam cần nhanh chóng khắc phục các điểm yếu của mình cũng như nâng cao
  hiệu quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh ngân hàng.
  Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng phục vụ cho
  nhu cầu hàng ngày của các cá nhân cũng như các doanh nghiệp đã và đang
  chứng minh sự hữu ích và tiện lợi trong quá trình phát triển mạnh mẽ nền
  kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Các sản
  phẩm dịch vụ này cũng là nguồn thu an toàn và ổn định cho các ngân hàng
  thương mại, mặc dù vậy, tỷ trọng thu nhập từ các sản phẩm dịch vụ ngân
  hàng của các ngân hàng Việt Nam còn khá thấp so với hệ thống các ngân
  hàng thương mại của các nước khác. Với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ
  từ các ngân hàng nước ngoài, sự yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, các
  ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải liên tục đánh giá lại mình và cố
  gắng lập các giải pháp nhằm nâng tỷ lệ thu phí dịch vụ trên tổng thu nhập
  nhằm mang lại sự phát triển bền vững cho chính các ngân hàng Việt Nam.
  Xuất phát từ yêu cầu trên tôi chọn đề tài: “Giải Pháp Gia Tăng Tỷ Trọng
  Thu Phí Dịch Vụ Ở Các ngân hàng thương mại Việt Nam”.
  Sự gia tăng được tỷ lệ thu phí dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt
  Nam sẽ giúp các ngân hàng Việt Nam thu ngắn khoảng cách trong trình độ kinh
  doanh giữa mình và các ngân hàng nước ngoài đang gia nhập ngày càng nhiều
  vào thị trường kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam. Do vậy, đề tài này hiện nay
  là hết sức cần thiết và có tính thực tiển cao.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG
  XU THẾ HỘI NHẬP
  1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại Việt Nam trong xu thế hội nhập 3
  1.1.1 Tính tất yếu của quá trình hội nhập .3
  1.1.2 Lộ trình hội nhập của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 4
  1.1.3 Cơ hội và thách thức của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong
  quá trình hội nhập .4
  1.1.3.1 Cơ hội . .5
  1.1.3.2 Thách thức 5
  1.2. Quá trình gia nhập thị trường của các ngân hàng thương mại nước ngoài
  vào Việt Nam . .6
  1.2.1 Mục tiêu của các ngân hàng thương mại nước ngoài khi tham gia thị
  trường Việt Nam . 7
  1.2.2 Các tác động của NHTM nước ngoài đối với tiến trình mở cửa thị trường
  ngân hàng Việt Nam . 7
  1.2.2.1 Mặt tích cực .8
  1.2.2.2 Mặt hạn chế . .9
  1.3. Hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại
  hiện đại .9
  1.3.1 Khái niệm về ngân hàng hiện đại 9
  1.3.2 Các dịch vụ mang lại nguồn thu cho ngân hàng .10
  1.3.2.1 Dịch vụ thanh toán trong nước .10
  1.3.2.2 Dịch vụ thanh toán quốc tế .10
  1.3.2.3 Dịch vụ thẻ . .11
  1.3.2.4 Dịch vụ hối đoái 12
  1.3.2.5 Dịch vụ ủy thác .13
  1.3.2.6 Dịch vụ bảo hiểm 14
  1.3.2.7 Dịch vụ thông tin, tư vấn 14
  1.3.2.8 Dịch vụ Phonebanking, Mobile Banking và HomeBanking 14
  1.3.2.9 Dịch vụ giữ hộ 14
  1.3.2.10 Dịch vụ địa ốc .15
  1.3.2.11 Dịch vụ lưu ký chứng khoán .15
  1.3.2.12 Dịch vụ ngân hàng giám sát 15
  1.3.2.13 Dịch vụ chi trả kiều hối . 15
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU PHÍ DỊCH VỤ CỦA CÁC
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  2.1. Thực trạng của hoạt động cung cấp dịch vụ của các ngân hàng thương
  mại Việt Nam .1 7
  2.1.1 Tình hình hoạt động dịch vụ của các NHTM Việt Nam .17
  2.1.2 Thực trạng thu phí của cac ngân hàng thương mại Việt Nam 22
  2.1.3 Các hạn chế trong chất lượng dịch vụ của các NHTM Việt Nam 26
  2.1.3.1 Thiếu sự liên kết trong cộng đồng ngân hàng gây ra lãng phí và
  cung cấp dịch vụ không thuận tiện: 26
  2.1.3.2 Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt còn thấp nên các ngân hàng
  chưa thể khai thác hết tiềm năng của thị trường .27
  2.1.3.3 Nhiều sản phẩm ngân hàng được cung cấp cho khách hàng nhưng
  chưa được chú trọng đến chất lượng và/hoặc hoạt động tuyên truyền 29
  2.2. Đánh giá khả năng cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong hoạt động
  cung cấp dịch vụ ngân hàng .31
  2.3 Các hạn chế là rào cản cho việc nâng cao tỷ trọng thu phí dịch vụ của các
  NHTM Việt Nam . .35
  2.3.1 Bề dày kinh nghiệm .35
  2.3.2 Hệ thống luật pháp hiện hành . .36
  2.3.3 Trình độ công nghệ 39
  2.3.4 Mạng lưới toàn cầu . .40
  2.3.5 Hạn chế trong chiến lược phát triển của các NHTM Việt Nam 40
  2.3.6 Nhận thức của khách hàng 42
  2.3.7 Hoạt động cạnh tranh không bình đẳng giữa các NHTM hoạt động tại
  Việt Nam .44
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GIA TĂNG TỶ TRỌNG THU PHÍ DỊCH VỤ
  TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
  3.1. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng mang tính hiện đại hóa .47
  3.1.1 Mở cửa thị trường ngân hàng nhằm tiếp cận trình độ, cách thức kinh
  doanh ngân hàng hiện đại và lành mạnh hóa hoạt động cạnh tranh 51
  3.1.2 Phát huy nội lực của các ngân hàng để mang lại hiệu quả kinh doanh, an
  toàn trong việc nâng cao tỷ lệ thu dịch vụ 52
  3.1.3 Cung cấp cho thị trường các dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện lợi 56
  3.2 Các giải pháp nhằm tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ cho các NHTM Việt
  Nam .58
  3.2.1 Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và phát triển toàn diện các dịch vụ
  mang lại nguồn thu cho NHTM 58
  3.2.1.1 Đẩy mạnh nghiên cứu .58
  3.2.1.2 phát triển toàn diện dịch vụ tăng nguồn thu cho NHTM .59
  3.2.2 Gia tăng hàm lượng công nghệ tin học vào các dịch vụ ngân hàng 63
  3.2.3 Mở rộng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến . 64
  3.2.4 Mở rộng hoạt động liên kết giữa các ngân hàng trong nước để phát huy
  sức mạnh của ngành ngân hàng Việt Nam 6 7
  3.2.5 xây dựng môi trường kinh doanh không dùng tiền mặt .67
  3.2.6 Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng 69
  3.2.7 Đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ và ý thức phục vụ khách
  hàng .69
  3.2.8 Liên kết giữa ngân hàng và các đối tác ngoài ngành nhằm mang lại các
  sản phẩm trọn gói cho khách hàng 70
  3.2.9 phát triển các dịch vụ ngân hàng được cung cấp tận nhà, trụ sở khách
  hàng .72
  3.2.10 Nâng cao năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam để triển khai các
  hoạt động đầu tư trung và dài hạn .72
  3.3 Các giải pháp hỗ trợ 73
  3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng trực
  tuyến, thương mại điện tử. 73
  3.3.2 Đầu tư của Nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng cho hoạt động thương
  mại điện tử .7 5
  3.3.3 Các giải pháp khác 75
  3.3.3.1 Đối với dịch vụ thẻ ngân hàng . .75
  3.3.3.2 Dịch vụ hối đoái .77
  PHẦN KẾT LUẬN 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Giải pháp gia tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ ở các ngân hàng thương mại việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp gia tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ ở các ngân hàng thương mại việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status