Tên đề tài
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở công ty tnhh quốc tế vạn niênMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VẠN NIÊN
1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3
1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 4
1.3. Tình hình lao động trong Công ty 5
2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
3. ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VẠN NIÊN
4. CÁC ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG KHÔNG CỦA CÔNG TY
4.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 12
4.2. Thị trường của Công ty 15
4.3. Pháp luật, chính sách của nhà nước 16
4.4 Cơ sở vật chất của Công ty 17
4.5. Chất lượng đội ngũ lao động của Công ty 18


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG KHÔNG Ở CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VẠN NIÊN
1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG KHÔNG
1.1. Tình hình (kết quả) giao nhận hàng không của Công ty trong những năm gần đây 20
1.2. Đánh giá tình hình giao nhận hàng không ở công ty TNHH quốc tế Vạn Niên 22
2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Ở CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VẠN NIÊN
2.1. Nghiên cứu về thị trường 24
2.2. Xây dựng kế hoạch giao nhận 33
2.3. Thực hiện quy trình giao nhận 37
3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VẠN NIÊN
3.1 Thành tựu và nguyên nhân 50
3.2 Hạn chế và nguyên nhân 51

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Ở CÔNG TY TNHH QT VẠN NIÊN
55
1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VẠN NIÊN TRONG THỜI GIAN TỚI
1.1. Triển vọng phát triển dịch vụ giao nhận quốc tế ở Việt Nam 55
1.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty TNHH Quốc tế Vạn Niên trong thời gian tới 58
2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XNK BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TỪ BẢN THÂN CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VẠN NIÊN
2.1. Các biện pháp về thị trường 61
2.2. Các biện pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật 65
2.3. Các biện pháp về tổ chức quản lý 66
3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhà nước cần có những thay đổi về mặt chính sách và thủ tục để giúp Công ty thoát khỏi cơ chế cứng như hiện nay 70
3.2. Hỗ trợ về mặt tài chính 71
3.3. Nhà nước cần có chính sách hợp lý đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác giao nhận hàng không 72


KẾT LUẬN


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàn sẽ giúp ích cho bạn.