Tên đề tài
Nâng cao hiệu quả nhập khẩu ôtô, xe chuyên dùng tại Công ty TNHH Đức Cường
Mục Lục 1


Lời Mở Đầu 3


Chương I: 5
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG 5
I.NHẬP KHẨU VÀ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG 5
1. Khái niệm nhập khẩu và hiệu quả nhập khẩu đối với doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu 5
1.1.Khái niệm nhập khẩu. 5
1.2.Khái niệm hiệu quả nhập khẩu đối với doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu. 6
2. Ý nghĩa và vai trò nâng cao hiệu quả nhập khẩu đối với doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu. 8
2.1.Ý nghĩa 9
2.2. Vai trò 9
II. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH NHẬP KHẨU. 10
1. Tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh nhập khẩu. 10
2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu. 11
2.1.Các chỉ tiêu doanh lợi của hoạt động nhập khẩu. 11
2.2.Hiệu quả kinh doanh theo chi phí. 12
2.3.Hiệu quả sử dụng vốn. 12
2.4.Hiệu quả sử dụng lao động. 13
2.5Chỉ tiêu hiệu suất tiền lương. 14
III. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ÔTÔ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NHẬP KHẨU ÔTÔ VIỆT NAM. 14
1. Các nhân tố bên trong. 15
1.1.Nhân tố lao động. 15
1.2.Cơ sở vật chất kĩ thuật. 16
1.3.Tính chất và đặc điểm của nhập khẩu ôtô, xe chuyên dùng. 16
1.4.Trình độ quản lý và sử dụng vốn. 16
1.5.Hệ thống trao đổi và sử lý thông tin. 17
2. Các nhân tố khách quan bên ngoài. 18
2.1.Các chính sách về kinh tế của nhà nước. 18
2.2.Sự phát triển của nền sản xuất trong nước. 20
2.3.Nhân tố giá cả. 20
2.4.Nhân tố luật pháp. 21


Chương II: 22
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ÔTÔ CỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG 22
1. Môi trường kinh doanh. 22
2. Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Đức Cường trong những năm gần đây 23
II.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG TRONG THỜI GIAN QUA 26
1. Quy trình nhập khẩu 26
1.1.Nghiên cứu thị trường. 27
1.2. Xác định mức giá nhập khẩu 28
1.3.Lập phương án kinh doanh. 29
1.4.Đàm phán và kí kết hợp đồng 30
1.5.Thực hiện hợp đồng 30
1.6.Tổ chức bán hàng hoá nhập khẩu 32
2. Phương thức nhập khẩu 32
2.1.Phương thức nhập khẩu uỷ thác 32
2.2.Phương thức nhập khẩu tự doanh 33
3. Mặt hàng nhập khẩu 34
4. Thị trường nhập khẩu 35
5. Đối thủ cạnh tranh 36
III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG 36
1. Chỉ tiêu doanh lợi. 36
1.1.Doanh lợi trên doanh thu. 37
1.2.Doanh lợi trên chi phí. 38
2. Hiệu quả kinh doanh theo chi phí 39
3. Chỉ tiêu hiệu suất tiền lương 40
IV. NHỮNG MẶT MẠNH VÀ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI CỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG 41
1. Mặt mạnh 41
2. Vấn đề còn tồn tại 43


Chương III: 44
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG 44
I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG 44
1. Mục tiêu, phương hướng kinh doanh của Công ty TNHH Đức Cường 44
1.1.Mục tiêu của công ty TNHH Đức Cường 44
1.2.Phương hướng hoạt động của Công ty TNHH Đức Cường. 45
2. Xu hướng nhập khẩu ôtô, xe chuyên dùng trong những năm tới 47
II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG 49
1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 49
2. Xây dựng cơ cấu mặt hàng phù hợp 51
3. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu 52
4. Tổ chức tốt công tác bán hàng nhập khẩu 54
5. Hoàn thiện hoạt động nhập khẩu và nghiệp vụ nhập khẩu 54
6. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên 55


Kết Luận 57


Tài Liệu Tham Khảo 58


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả nhập khẩu ôtô, xe chuyên dùng tại Công ty TNHH Đức Cường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả nhập khẩu ôtô, xe chuyên dùng tại Công ty TNHH Đức Cường sẽ giúp ích cho bạn.