Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Dệt 10-10 trên thị trường

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Dệt 10-10 trên thị trường


  TÊN ĐỀ TÀI: Các Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Cty cổ phần Dệt 10-10 trên thị trường

  Mục lục

  Lời mở đầu
  PHẦN I: NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP


  1.1.Những lí luận cơ bản về cạnh tranh và cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam .
  1.1.1.Những lí luận về cạnh tranh
  1.1.1.1.Khái niệm về cạnh tranh.
  1.1.1.2.Lý luận cạnh tranh cổ điển.
  1.1.1.3.Lý luận cạnh tranh hiện đại.
  1.1.2.Phân loại cạnh tranh.
  1.1.2.1.Căn cứ vào số lượng người bán và người mua trên thị trường.
  1.1.2.2.Căn cứ vào cấp độ cạnh tranh của doanh nghiệp.
  1.1.2.3.Căn cứ vào phạm vi cạnh tranh.

  1.2.Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  1.2.1.Khái niệm và thực chất khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  1.2.2.Các cấp độ đánh giá khả năng cạnh tranh.
  1.2.2.1.Khả năng cạnh tranh quốc gia.
  1.2.2.2.Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  1.2.2.3.Khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.
  1.2.3.Các yếu tố cấu thành khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  1.2.3.1.Vị thế tài chính.
  1.2.3.2.Năng lực quản trị và lãnh đạo.
  1.2.3.3.Năng lực nguồn nhân lực
  1.2.3.4.Năng lực R&D
  1.2.3.5.Năng lực sản xuất, tác nghiệp (với doanh nghiệp sản xuất), hoặc năng lực quản trị quá trình và cung ứng (với doanh nghiệp thương mại, dịch vụ)
  1.2.3.6.Các năng lực cạnh tranh Marketing của doanh nghiệp.
  1.2.3.7.Năng lực cạnh tranh của toàn tổ chức doanh nghiệp như là một chỉnh thể.
  1.2.4.Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp.
  1.2.4.1.Sản phẩm và chất lượng sản phẩm
  1.2.4.2.Giá bán sản phẩm
  1.2.4.3.Thời gian và bí quyết công nghệ
  1.2.4.4.Rào cản
  1.2.4.5.Khả năng tài chính
  1.2.4.6.Nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm.
  1.2.5.Vai trò cạnh tranh của doanh nghiệp.
  1.2.5.1.Đối với người tiêu dùng.
  1.2.5.2.Đối với các doanh nghiệp.
  1.2.5.3.Đối với nền kinh tế quốc dân.
  1.2.6.Sự cần thiết và ý nghĩa của nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  1.2.6.1.Nâng cao khả năng cạnh tranh quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
  1.2.6.2.Nâng cao khả năng cạnh tranh là xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
  1.2.7.Cách thức đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Dệt.
  1.2.7.1.Mô hình và phương pháp đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Dệt.
  1.2.7.2.Các nhóm chỉ tiêu chủ yếu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

  1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  1.3.1.Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô.
  1.3.1.2 Môi trường kinh tế dân cư.
  1.3.1.3.Môi trường chính trị-pháp luật.
  1.3.1.4.Khoa học kĩ thuật công nghệ và các nhân tố tự nhiên.
  1.3.1.5.Môi trường văn hoá xã hội.
  1.3.2.Nhân tố thuộc môi trường ngành
  1.3.2.1.Khách hàng.
  1.3.2.2.Nhà cung ứng.
  1.3.2.3.Đối thủ cạnh tranh.
  1.3.2.4.Nhân tố thuộc doanh nghiệp.

  PHẦN II: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10-10.

  2.1.Tổng quan về công ty cổ phần Dệt 10-10.
  2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.
  2.1.1.1.Giai đoạn từ 1973-1986
  2.1.1.2.Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1999
  2.1.1.3.Giai đoạn từ năm 2000 đến nay
  2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của Công ty cổ phần Dệt 10-10.
  2.1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
  2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của Công ty.
  2.1.3.Một số đặc điểm kinh tế kĩ thuật và mặt hàng kinh doanh của Công ty cổ phần Dệt 10-10.
  2.1.3.1.Đặc điểm và cơ cấu sản phẩm của công ty.
  2.1.3.2.Nguyên vật liệu.
  2.1.3.3.Tổ chức sản xuất _ Qui trình công nghệ sản xuất.
  2.1.3.4.Cơ sở hạ tầng của Công ty cổ phần Dệt 10-10.

  2.2.Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dệt 10-10 qua các năm.
  2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dệt 10-10.
  2.2.1.1.Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô.
  2.2.1.2.Các nhân tố thuộc môi trường vi mô.
  2.2.2.Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
  2.2.2.1.Doanh số bán (doanh thu)
  2.2.2.2.Chi phí
  2.2.2.3.Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận.

  2.3.Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Dệt 10-10.
  2.3.1.Thực trạng cạnh tranh Marketing.
  2.3.1.1.Cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và thương hiệu.
  2.3.1.2.Cạnh tranh về giá.
  2.3.1.3.Cạnh tranh trong khâu phân phối.
  2.3.1.4.Cạnh tranh về chất lượng xúc tiến hàng hoá.
  2.3.1.5.Cạnh tranh về thời gian.
  2.3.2.Thực trạng cạnh tranh nguồn lực.
  2.3.2.1.Nguồn nhân lực và năng lực quản trị.
  2.3.2.2. Nguồn lực tài chính.

  2.4.Đánh giá về tình hình cạnh tranh của công ty cổ phần Dệt 10-10 trong thời gian qua.
  2.4.1.Điểm mạnh.
  2.4.2.Điểm yếu.
  2.4.3.Nguyên nhân.
  2.4.3.1.Nguyên nhân khách quan.
  2.4.3.2.Nguyên nhân chủ quan.

  PHẦN III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10-10.

  3.1.Tầm quan trọng của ngành Dệt may.
  3.1.1.Ngành dệt may đối với nền kinh tế thế giới.
  3.1.2.Ngành dệt may đối với nền kinh tế Việt Nam.

  3.2.Mục tiêu chiến lược phát triển của công ty dệt 10-10 và dự báo những thay đổi môi trường trong ngành dệt thời gian tới
  3.2.1.Mục tiêu chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới
  3.2.1.1.Mục tiêu chiến lược phát triển ngắn hạn.
  3.2.1.2.Mục tiêu chiến lược phát triển dài hạn
  3.2.2.Dự báo những thay đổi trong môi trường ngành dệt trên thế giới và tại công ty cổ phần dệt 10-10.
  3.3.Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Dệt 10-10.
  3.3.1.Nhóm giải pháp tăng cường sự khác biệt cho Công ty cổ phần Dệt 10-10.
  3.3.1.1.Tăng cường hệ thống thông tin và xử lí thông tin.
  3.3.1.2.Nhóm giải pháp tạo sự khác biệt về sản phẩm.
  3.3.1.3.Tạo ấn tượng vị thế và châm ngòi hào hứng cho chất lượng không gian của sản phẩm Công ty cổ phần Dệt 10-10.
  3.3.1.4.Giải pháp nâng cao chất lượng thời gian nhằm đón dầu trào lưu thị trường và tối ưu hóa vận hành sản xuất.
  3.3.1.5.Giải pháp tăng cường khả năng tài chính.
  3.3.2.Nhóm giải pháp hạ thấp chi phí, giảm giá bán sản phẩm.
  3.3.2.1.Sử dụng chính sách giá linh hoạt cho từng loại sản phẩm, từng đối tượng khách hàng và trong từng thời gian khác nhau.
  3.3.2.2.Tuyên truyền nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm.
  3.3.2.3.Sửa đổi một phần cách hạch toán chi phí và đưa ra các định mức chi phí.
  3.3.2.4.Nâng cao năng suất lao động.
  3.3.2.5.Sắp xếp lại bộ máy quản lí và địa điểm sản xuất.
  3.3.3.Nhóm giải pháp về phát triển và mở rộng thị trường thông qua mạng lưới phân phối và xúc tiến thương mại.
  3.3.3.1.Phát triển và mở rộng thị trường thông qua mạng lưới phân phối.
  3.3.3.2.Phát triển và mở rộng thị trường thông qua xúc tiến hương mại.

  3.4.Một số kiến nghị khác.
  3.4.1.Một số kiến nghị với ngành Dệt may.
  3.4.1.1.Đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu, có một chiến lược đúng đắn phát triển vùng nguyên liệu.
  3.4.1.2.Tuyên truyền phổ biến rộng rãi và chi tiết hơn cho Công ty về các hàng rào phi thuế quan đối với Dệt may ở các nước trên thị trường.
  3.4.1.3.Tổ chức quản lí đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt may.
  3.4.1.4.Tạo lập sự liên kết chặt chẽ giữa các công ty Dệt may trong nước trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu.
  3.4.2.Một số kiến nghị với Nhà nước.
  3.4.2.1.Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.
  3.4.2.2.Cải thiện hệ thống thuế để khuyến khích đầu tư.
  3.4.2.3.Hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư và hỗ trự đầu tư.
  3.4.2.4.Cung cấp thông tin, tổ chức khảo sát thị trường cho các Công ty Dệt may tai thị trường châu Phi.
  3.4.2.5.Hỗ trợ vốn cho các Công ty với lãi suất ưu đãi, thủ tục vay vón đơn giản, gọn nhẹ.
  3.4.2.6.Cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục xuất nhập khẩu.


  Xem Thêm: Các Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Dệt 10-10 trên thị trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Dệt 10-10 trên thị trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status