Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam


  GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM (92 TRANG)

  MỤC LỤC

  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, biểu
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị
  Mở đầu 1
  CHƯƠNG 1: CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
  1.1. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG .4
  1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa 4
  1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 6
  1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong nền kinh tế thị trường 7
  1.2. NGUỒN VỐN KINH DOANH VÀ HÌNH THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 10
  1.2.1 Khái quát về vốn kinh doanh .10
  1.2.2 Cơ sở hình thành nguồn vốn kinh doanh .12
  1.2.3 Vai trò của vốn kinh doanh trong nền kinh tế thị trường .13
  1.2.4 Các hình thức huy động vốn cho DNNVV trong nền kinh tế thị trường .15
  1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 21
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
  2.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM HIỆN NAY .25
  2.2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .27
  2.3 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 31
  2.3.1 Huy động vốn tín dụng ngân hàng .31
  2.3.1.1 Chính sách của ngân hàng: 31
  2.3.1.2 Tình hình tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa: .32
  2.3.1.3. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV Việt Nam 35
  2.3.2 Huy động vốn từ nguồn cho thuê tài chính 40
  2.3.2.1 Thực trạng hoạt động của các công ty cho thuê tài chính Việt Nam:40
  2.3.2.2 Những khó khăn tồn tại trong hoạt động thuê tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa: 46
  2.3.3 Tiếp cận vốn thông qua các tổ chức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 48
  2.3.3.1 Quỹ bảo lãnh tín dụng: .48
  2.3.3.2 Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa: 49
  2.3.3.3 Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: 50
  2.3.3.4 Các chính sách, chương trình hỗ trợ khác: 50
  2.3.4 Huy động vốn thông qua các hình thức khác .52
  2.3.4.1 Quỹ đầu tư mạo hiểm: .52
  2.3.4.2 Tín dụng thương mại: .54
  2.3.4.3 Các hình thức huy động khác: 55
  2.4. NHỮNG NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 56
  2.4.1 Nguyên nhân khách quan từ phía chính sách, tổ chức cấp vốn .56
  2.4.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía các doanh nghiệp nhỏ và vừa .57
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 59
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỦA NHÀ NƯỚC NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .61
  3.2.1 Bình ổn môi trường kinh tế vĩ mô nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển .61
  3.2.2 Phát triển thị trường chứng khoán .64
  3.2.3 Các giải pháp của Nhà nước trong việc nâng cao khả năng cung ứng vốn từ các tổ chức kinh tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 66
  3.3. GIẢI PHÁP TĂNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .69
  3.3.1 Giải pháp tăng khả năng huy động nguồn vốn chủ sở hữu 69
  3.3.2 Giải pháp tăng khả năng huy động vốn kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ các tổ chức cung ứng vốn 71
  3.3.3 Giải pháp tăng khả năng huy động vốn tín dụng thương mại 73
  3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KHÁC NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .74
  3.4.1 Các giải pháp về phía Ngân hàng 74
  3.4.2 Các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn từ hoạt động cho thuê tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa 77
  3.4.3. Các giải pháp phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm .78
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo

  Lời mở đầu
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Doanh nghiệp là tế bào cơ sở cho nền kinh tế của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mỗi loại hình doanh nghiệp tùy theo quy mô lớn hay nhỏ sẽ có những cấp độ tác động khác nhau đến sự phát triển kinh tế. Có đến hơn 90% doanh nghiệp thuộc quy mô nhỏ và vừa tồn tại và hoạt động trong nền kinh tế các nước trên thế giới. Với số lượng đáng kể như trên, các DNNVV luôn có những đóng góp to lớn cho nền kinh tế mỗi quốc gia.
  Việt Nam hiện có số lượng DNNVV chiếm 96% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. DNNVV Việt Nam giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế
  Hiện nay, với xu hướng hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và DNNVV nói riêng đang phải chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ để tồn tại và phát triển. Vấn đề đặt ra cho yêu cầu này là cần có một lượng vốn kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng cao của doanh nghiệp trong việc đổi mới máy móc công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất .Tuy nhiên, huy động nguồn vốn kinh doanh đang là vấn đề nan giải cho các DNNVV Việt Nam. Các doanh nghiệp này luôn trong tình trạng thiếu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ quả của tình trạng này là doanh nghiệp phải đối đầu với công nghệ lạc hậu, giá thành sản phẩm cao, bỏ lỡ những cơ hội kinh doanh hấp dẫn, nguy cơ rời bỏ thị trường cao.
  Với mong muốn đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển loại hình DNNVV, từ đó khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế của loại hình doanh nghiệp này, tác giả đã chọn đề tài “giải pháp nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Thứ nhất, luận văn làm rõ vai trò của vốn kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, trên cơ sở đó, xác lập các hình thức huy động vốn cho DNNVV;
  -2-
  Thứ hai, nghiên cứu thực trạng huy động nguồn vốn kinh doanh trong các DNNVV Việt Nam;
  Cuối cùng, nêu ra những giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh của các DNNVV Việt Nam.
  3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu
  Luận văn khái quát về thực trạng hoạt động của các DNNVV Việt Nam. Từ đó đánh giá và khẳng định vai trò của DNNVV trong sự phát triển kinh tế đất nước. Cuối cùng, luận văn góp phần hoàn thiện thực tiễn về khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh cho DNNVV.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn được nghiên cứu dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; phương pháp điều tra thống kê; phương pháp so sánh kết hợp với những lý luận khoa học để làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp như: quy nạp, diễn giải để là rõ những luận điểm đã được đề cập.
  5. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài được đề cập ở hai lĩnh vực. Về không gian: luận văn chỉ tìm hiểu các DNNVV. Về thời gian: luận văn chỉ đề cập đấn vấn đề tiếp cận nguồn vốn của các DNNVV từ năm 2000 đến năm 2006
  Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các DNNVV được định nghĩa theo luật pháp của Việt Nam và những đối tượng khác có liên quan tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV.
  6. Kết cấu của luận văn:
  Luận văn gồm ba chương cùng với lời mở đầu và kết luận như sau:
  -
  Lời mở đầu.
  -
  Chương 1: Các hình thức huy động nguồn vốn kinh doanh cho DNNVV
  -
  Chương 2: Thực trạng huy động nguồn vốn kinh doanh trong các DNNVV Việt Nam.
  -
  Chương 3: Giải pháp nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh của DNNVV.
  -
  Kết luận.
  -
  Tài liệu tham khảo.


  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status