Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một Số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm thủy sản của tỉnh Khánh Hòa sang thị

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một Số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm thủy sản của tỉnh Khánh Hòa sang thị


  Đồ án tốt nghiệp
  Đề tài: Một Số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm thủy sản của tỉnh Khánh Hòa sang thị trường Mỹ

  MỞ ĐẦU
  1.Sựcần thiếtcủa đề tài:
  Nước tanằm trong khuvực Đông Nam Ávới chiều dàibờ biển 3260 km trải
  suốt 13 độ theohướngBắc Nam. Vùng lãnhhảihơnmột triệu km2 mặtnước biển
  baogồm nhiều sông ngòi, đầm,vịnh với nguồnlợihảisảnrất phong phútạo điều
  kiện thuậnlợi cho ngành th ủy sản phát triểnmạnhcả bamặt: khai thác , nuôi trồng
  và chế biến. Thêm vào đó là hàng trămcửa sông đổ ra biểntạo nhiều vùngvới hàng
  triệu hamặtnước có khảnăng nuôi trồng và khai thác các loài đặcsản có giá trị
  kinhtế caotạo ra nhiều vùng công nghiệp nghề cá trải dàitừBắctới Nam.Với
  nguồnlợivốn có đó đãtạo cho ngành thủy sảnmột tiềmnăng tolớn trong định
  hướng phát triển kinhtếcủa đấtnước.Nền kinhtế Việt Nam đang trong tiến trình
  hội nhậpvới khuvực và thế giới,với phương châm“đadạng hóa th ị trường, đa
  dạng hóamối quanhệ kinhtế” thông qua con đường xuất khẩu để nâng cao tính
  cạnh tranh và hiệu quảcủasự phát triển.Trong nhữngnămgần đây ngành thủ y sản
  đãvươn lên thànhmột trong những ngành đi đầucảnướcvề kim ngạch xuất khẩu.
  Đượcsự quan tâmtạo điều kiện thuậnlợicủa cáccấp lãnh đạo cùngvớIsựnỗlực
  của các doanh nghiệp mà hiện nay sản phẩm thủ y sản đã cómặt trên nhiều quốc gia,
  đặc biệt là cómặt trên các th ị trườnglớn như EU,Mỹ , NhậtBản tạo điều kiện
  thuậnlợi chosự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đấtnước.
  . Cùngvới xuhướng phát triển kinhtế xuất khẩucủacảnước, xuhướnghội nhập
  kinhtế quốctế, các doanh nghiệp th ủy sảncủatỉnh nhà đã và đangnổlựchơnnữa
  đểsản phẩm thủy sản được bán trên th ị trường quốctế.Một trong những thị trường
  có ảnhhưởnglớn đốivớisự phát triển kinhtếcủa Việt Nam nói chung vàcủatỉnh
  Khánh Hòa nói riêng đó làMỹ . Đẩymạnh xuất khẩusản phẩm thủ y sản sang th ị
  trường này chẳng nhữngtạo điều kiện thuậnlợi để kinhtế ViệtNam đẩy nhanh tiến
  trìnhhội nhập, mà còn giatăngsự phát triển và nâng cao tínhcạnh tranhcủa hàng
  hóa Việt Nam. Hiện nay các doanh nghiệp đang phấn đấu xuất sang th ị trườngMỹ ,
  một thị trường khó tính nhưng có triểnvọngvơí tiềmnăng cao và đã cóbước đầu
  thâm nhập thị trường này . Nhìnlại xuất khẩu thủy sảncủatỉnh Khánh Hòa ta thấy
  trong 5 quatừ 2001-2005, ngành thủy sản Khánh Hòa luôn phát triển toàn diện trên
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  cáclĩnhvực, nhờ đó KNXK luôntăng tr ưởng là 13-15%/năm.Năm 2001 KNXK
  đạt 120 triệu USD, năm 2005 đạt 230 triệu USD, tănggấp đôi. Xuất khẩu thủ y sản
  quyết định giá mua, việc tiêu thụ nguyên liệu thủy sản,từ đó nó là độnglực thúc
  đẩy kinhtế toàn ngành thủ y sản phát triển, phụcvụ cho nhucầu cungcấp nguyên
  liệu cho ngành chế biến, phát triển thêm nhiều loài nuôimới, chuyểndịchcơcấu
  lao động vùng biển phùhợpvới nhucầu phát triển chungcủa toàntỉnh. KNXK
  đứng thứ ba socảnước (sau Cà Mau, Sóc Trăng), KNXKnăm 2005 là 230
  triệu/2650 triệu USDcảnước, chiếm 8,6%tổng KNXK ngành thủy sản ViệtNam.
  Xuất pháttừ những lý do trên, em đãlựa chọnvấn đề:
  "Mộtsố giải pháp góp phần đẩymạnh hoạt động xuất khẩusản phẩm thủy
  sản củatỉnh KhánhHòa sang thị trườngMỹ”làm đề tàicủa đồ ántốt nghiệp.
  2.Mục đích nghiêncứu:
  -Củngcố,bổ sung vàmởrộng kiến thức đãhọc ở nhà trường.Vậndụng
  nội dung lý thuy ết đãhọc nhằm giải quy ết nhữngvấn đềcủa thực tiễn đờisống kinh
  tế-xãhội.
  - Phân tích thực trạng tình hình xuất khẩusản phẩm thủy sảncủatỉnh
  Khánh Hòa sang thị trườngMỹ trong nhữngnămgần đây (2003-2005),từ đó chỉ ra
  được những điểmmạnh, nhữngtồntại,yếu kém cùng nhừng ý kiến chủ quan và
  khách quancủa emcủa ưu nhược điểm để làmcơsở cho việc đưa ra các giải pháp
  nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động xuất khẩusản phẩm thủy sản sang thị trường
  Mỹ củatỉnh nhà.
  - Qua nghiêncứu lý luận và phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩusản
  phẩm thủy sảncủatỉnh Khánh Hòa sang th ị trườngMỹ vàkếthợptừ những sáng
  tạocủabản thân, em đề ramộtsố giải pháp góp phần đẩymạnh hoạt động xuất
  khẩusản phẩm thủy sảncủatỉnh Khánh Hòa sang các thị trường nói chung và th ị
  trườngMỹ nói riêng.
  3. Đốitượng và phạm vi nghiêncứu:
  - Đốitượng nghiêncứu: nghiêncứu tình hình xuất khẩusản phẩm thủ y sản
  củatỉnh KhánhHòa sang thị trườngMỹ trongmối liênhệvớimôi trường.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - Phạm vi nghiêncứu: Vìvấn đề mà em đang nghiêncứurấtrộng, vì điều
  kiện thời gian và kiến thức cònhạn chế nên đồ án chỉtập trung đi sâu nghiêncứu
  thực trạng xuất khẩusản phẩm thủysảncủatỉnh Khánh Hòa trong banăm
  2003,2004,2005 đểtừ đó đưa ramộtsố giải pháp góp phần làm hoàn thiện hoạt
  động xuất khẩusản phẩm thủy sảncủatỉnh sang th ị trườngMỹ th ời giantới.Với
  giả địnhrằngvấn đề nuôi trồng, khai thác đáp ứng đầy đủ nguy ên liệu chovấn đề
  xuất khẩu, khâusản xuất được xem như làtốt. Tuy nhiên trong thựctế còn nhiều
  vấn đềvềvốn kinh doanh,cơ chế quản lý nhànước, nên đồ án không tránh được
  những thiếu sót
  4. Phương pháp nghiêncứu:
  - Phương pháp thống kê.
  - Phương pháp so sánh.
  - Phương pháp điều tra.
  6. Những đóng gópcủa đồ án :
  Vềmặt lý thuy ết, đồ án đãhệ thống hóa được nhữngvấn đềcơbảnvề hoạt động
  xuất khẩu.vềmặt thực tiễn, đồ án đã đề ramộtsố giải pháp nhằm góp phần đẩy
  mạnh hoạt động xuất khẩusản phẩm thủ y củatỉnh Khánh Hòa sang thị trườngMỹ
  trong thời giantới và đồng th ờicũng là tài liệu để các sinh viên khóa sau tham
  khảo.
  5.Bốcụccủa đồ án:
  - Tên đề tài: “Mộtsố giải pháp góp phần đẩymạnh hoạt động xuất
  khẩusản phẩm thủysảncủatỉnh Khánh Hòa sang thị trườngMỹ”.
  - Ngoài phầnmở đầu,kết luận, tài liệu tham khảo, nội dungcủa đồ ángồm
  3 chương:
  Chương1:Mộtsố lý luậncơbảnvề xuất khẩu.
  Chương2: Thực trạng tình hình xuất khẩusản phẩm thủ y sảncủatỉnh Khánh
  Hòa sang thị trườngMỹ trong nhữngnăm gần đây (2003-2005).


  CHƯƠNG 1
  MỘTSỐCƠ SỞ LÝ LUẬNVỀ
  XUẤT KHẨU
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  I.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM,TÍNHTẤTYẾU KHÁCH QUANCỦA
  HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG:
  I.1.1. Khái niệmvề hoạt động ngoại thương:
  Trên thế giới không th ể có quốc gia nào hoạt động độclập không có quanhệvới
  các quốc gia bên ngoài. Đặc biệt là tronglĩnhvực kinhtế, do cósựtồntạicủa quan
  hệ hàng hóa, tiềntệ ngày càng phát triểnmạnhmẽ,vượt ra khỏi phạm vicủamột
  đấtnước. Vìvậy đòihỏi các quốc gia muốn phát triểnmạnhvề kinhtếcủanước
  mình đòihỏi phải có quanhệvới các đối tácnước ngoài. Do đó hoạt động thương
  mại quốctếtồntại khách quan.
  Trongcơ chế thị trường, không chỉ ở phạm vi kinhtế quốc dânmới có hoạt
  động ngoại th ương màcả các doanh nghiệpcũng tham gia.Bởi vì các doanh nghiệp
  là chủ th ểcủasản xuất kinh doanh hàng hóa, nó có chứcnăng thươngmại. Hoạt
  động ngoại thươngcủa doanh nghiệpmộtmặtnằm trong khuôn khổcủa hoạt động
  thươngmạicảnước, m ặt khác có tính chất y êucầu riêng.
  Hoạt động kinhtế đối ngoại baogồm các hoạt độngcơbản sau: ngoại thương,
  hợp tác đầutư,dịchvụ mà trọng tâm là ngoại thương. Ngày nay, ngoại thương
  không chỉ đơn thuần làlưu thông hàng hóa trong và ngoàinước mà còn hoạt động
  kinhtế đối ngoại khác tham gia vào phân công lao động quốctế.
  Hoạt động thươngmại quốctếcủa doanh nghiệp hay hoạt động ngoại th ương
  của doanh nghiệp làsự trao đổi hàng hóa trên thị trường thông qua mua bán.
  Hoạt độngcủa ngoại thương nói chung có hai chứcnăngcơbản:
  - Làmột khâucủa quá trình táisản xuất xãhội, có chứcnăngtạovốn cho
  quá trìnhmởrộngvốn đầutư trongnước, chuyển hóa giá trịsửdụng làm thay đổi
  cơcấuvật chấtcủatổngsản phẩm xãhội và thu nhập quốcnội, thích ứngvới nhu
  cầu tiêu dùng và tíchlũ y góp phần nâng cao hiệu quảcủanền kinhtếbằng việctạo
  ramôi trường thuậnlợi cho hoạt độngsản xuất kinh doanh.
  - Làmột ngành kinhtế đảm nhận khâulưu thông hàng hóa giữa trong và
  ngoàinước thì chứcnăngcơbảncủa ngoại thương là: xuất khẩu hàng hóa trong
  nước ranước ngoài và nhập khẩu hàng hóa ởnước ngoài vàonước mình,nối liền
  một cáchhữucơ th ị trường trong và nhoàinước, thỏa mãn nhucầucủasản phẩm
  với người tiêu dùng trong và ngoàinước.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  I.1.2. Đặc điểmcủa hoạt động ngoại thương:
  Hoạt động ngoại th ương cómộtsố đặc điểm sau:
  - Thị trường lànước ngoài và chủ thểmua bán là khách hàng, bạn hàng và
  cáctổ chức kinhtếnước ngoài. Khi đóng vai trò là người bán donh nghiệp có quan
  hệ giaodịch bán hàng cho cá nhân, hãng thươngmại hoặc hãng xuất khẩu, hãng
  môi giới.
  - Các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu phảicạnh tranh gay gắt
  với các đối thủvề chấtlượng, giácả và phương thức mua bán. Để đảm bảo hiệu quả
  đòihỏi phải nâng caocạnh tranh.
  - Việc thanh toán giữa cáctổ chức kinhtếcủa cácnước phải dùngbằng
  ngoạitệ có giá trị chuyển đổi. Chính vìvậy sự thay đổi giữa trị giáhối đoái, sự biến
  độngcủa thị trườngtiềntệ quốctế có ảnhhưởngrấtmạnh đến hoạt động xuất nhập
  khẩu.
  - Hoạt động th ươngmại quốctế không chỉ ảnhhưởngcủa các quanhệ
  kinhtế mà còn chịu ảnhhưởngrấtmạnhcủa các quanhệ chính trị- xãhội quốctế.
  Chính sách khuyến khích xuất khẩu và các chính sáchbảohộsản xuất trongnước là
  các chính sách tác động đến hoạt động thươngmạI quốctếcủa doanh nghiệp.
  I.1.3. Tínhtấtyếu khách quancủa hoạt động thươngmại quốctế:
  Trên thế giới không có quốc gia nào có thể hoạt động độclập mà không có quan
  hệvới cácnước bên ngoài. Đặc biệt là tronglĩnhvực kinhtế, do cósựtồntạicủa
  quanhệsản xuất hàng hóa, tiềntệ ngày càng phát triểnmạnhmẽ,vượt ra khỏI
  phạm vimột đấtnước. Vìvậ y đòihỏi các quốc gia muốn phát triểnnền kinhtếcủa
  mình phải có quanhệvới đối tác bên ngoài. Do đó hoạt động thươngmại quốctế
  tồntại khách quan.
  Trong các hình thức hoạt động thươngmại, th ươngmại quốctếcủamỗi quốc
  giacũng như các doanh nghiệp chiếmvị trí quan trọng, là hình thức phổ biến, luôn
  tồntại, phát triển cùngvới xu thếtự do hóa thươngmại, quốctế hóa đờisống kinh
  tế thế giới và nâng cao quyềntự chủcủa doanh nghiệp.
  Mọi doanh nghiệp chịusự ảnhhưởngcủa thươngmại quốctế, tuy nhiênmức
  độ có khác nhau. Đốivới các doanh nghiệpcó quanhệ trực tiếpvới th ị trườngnước
  ngoài, hoạt động thươngmại quốctế ảnhhưởng đến đầu vào, đầu ra, quy mô, tính
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  chất, hiệu quả sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không
  quanhệ trực tiếpvới thị trườngnước ngoàicũng chịu ảnhhưởngcủa hoạt động
  thươngmại quốctế vì phảicạnh tranhvới hàng hóa và đối thủnước ngoài.
  Hoạt động thươngmại quốctếcủamỗi quốc gia vàmọi doanh nghiệp làtấty ếu
  khách quan.Nắmbắt được điều này , nên muốn phát triển kinhtế nhanhcải thiện
  đờisống thìmột trong những điều tiên quyết là phảimởrộngnền kinhtếvới bên
  ngoài, xác định rõ vai tròcủa ngoại thương. Đảng và nhànước đangcốgắngmở ra
  những biện pháp nhằmmởcửa kinhtế.
  I.2. VAI TRÒ,NHIỆMVỤCỦA HOẠT ĐỘNGNGOẠI THƯƠNG:
  I.2.1. Vai tròcủa hoạt động ngoại thương:
  Tiếp nhận ứngdụng công nghệ tiên tiến, hiện đạicủanước ngoài để phát triển
  sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp.
  Tạo ngoạitệ để nhập máy móc, thiếtbị, công nghệ hiện đạitạo điều kiện táisản
  xuấtmởrộng thực hiệntự cân đối,tự trang trải ngoạitệ và có tíchlũ y cho táisản
  xuất kinh doanhmởrộng.
  Góp phần phát triển quanhệ kinhtế quốc dâncủa đấtnước và th ực hiện chiến
  lượchướngvề xuất khẩu.
  Là phươnghướngcơbản đểtăngcường và nâng cao hiệu quảsản xuất kinh
  doanhcủa doanh nghiệp. Hoạt động thươngmại quốctế giúp các doanh nghiệp
  vươn ra thị trường thế giới,tăng khảnăngcạnh tranh trên th ị trường quốctế.
  Hoạt động ngoại thương đóng vai trò vào việc chuyểndịchcơcấu kinhtế, thúc
  đẩy sản xuất phát triển,tạo điều kiện cho ngành kinhtế khác phát triển.
  Tạo ra khảnăngmởrộng thị trường tiêu thụ, góp phần chosản xuất phát triển
  ổn định. Thúc đẩy các doanh ngiệp xuất nhập khẩu phải luôntự đổimới, hoàn thiện
  công việc quản trịsản xuất và kinh doanh.
  I.2.2Nhiệmvụcủa hoạt động ngoại thương:
  Dựa trêncơsở chứcnăngcủa ngoại thương và đặc điểmcủa hoạt động thương
  mại quốctế, vàcũng xuất pháttừ những nhiệmvụmục tiêu phát triển kinhtế trong
  thời kì này mà hoạt động thươngmại quốctếcủa doanh nghiệp có nhiệm vụcơbản
  sau:
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - Nâng cao hiệu quảsản xuất kinh doanh, thúc đẩy quá trình công nghiệp
  hóa đấtnước.
  - Góp phần giải quy ết nhữngvấn đề quan trọng nhưvốn, việc làm, công
  nghệ, sửdụng tài ngu y ên có hiệu quả
  - Đảmbảo nâng cao hiệu quả kinhtếcủa hoạt động thươngmại quốctế
  của doanh nghiệp.
  - Thực hiện theo đúng luật và các chinh sáchcủa nhànướcvề hoạt động
  xuất nhập khẩu.
  I.3MỘTSỐVẤN ĐỀ LÝ LUẬNCƠBẢN VỀ XUẤTKHẨU:
  I.3.1. Khái niệmvề xuất khẩu:
  Hoạt động kinh doanh xuất khẩu là chìa khóamở ra cánhcửa giaodịch quốctế
  chomột quốc gia. Hoạt động xuất khẩu được thừa nhận làmột hoạt độngrấtcơbản
  củanền kinhtế đối ngoại, là phương tiện thúc đẩy sự phát triển kinhtếcủa các quốc
  gia trên thế giới. Đốivới quá trình phát triển đi lêncủabất kì quốc gia nào trên thế
  giới, xuất khẩu luôn giữ vai trò quan trọng chosự phát triển đi lêncủa quốc gia đó.
  I.3.2. Hình thức xuất khẩu:
  Các hình thức chủy ếu sau:
  I.3.2.1Xuất khẩu trực tiếp:
  Sơ đồ 1: Mô hình xuất khẩu trực tiếp.
  - Cáctổ chức kinh doanh xuất khẩu bán hàng trực tiếp cho cáctổ chức
  kinhtếnước ngoài hoặc trực tiếp nhận hàngcủa cáctổ chức này .
  -Hợp đồng bên bán có nghĩavụ chuy ển quy ềnsởhữu hàng hóa cho bên
  mua qua biên giới, bên mua có nhiệmvụ thanh toán cho bên bánmột khoản tiền
  ngang giá trị hàng hóabằng các phương thức thanh toán quốctế.
  NGƯỜI BÁN NGƯỜI MUA
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com


  Tàiliệu tham khảo
  1. số liệu thống kê và báo cáocủa các doanh nghiệp
  2. bài giảng “kinhtế thủy sản “ thầy Dương Trí Thảo
  3. bài giảng “quản trị doanh nghiệp II”.TSNguy ễn Thị Kim Anh
  4. các luậnvăn khóa trước


  Xem Thêm: Một Số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm thủy sản của tỉnh Khánh Hòa sang thị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một Số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm thủy sản của tỉnh Khánh Hòa sang thị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status