Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường EU tại Công ty Cổ phần Nha Trang S

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường EU tại Công ty Cổ phần Nha Trang S


  Đồ án tốt nghiệp
  Đề tài: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường EU tại Công ty Cổ phần Nha Trang Seafood – F17


  LỜI NÓI ĐẦU
  Bớc sang thếkỷ 21,nền kinhtế thế giới càng phát triểnmạnhmẽhơn, xu
  hớng toàncầu hoá kinhtế,hội nhập kinhtế quốctế ngày càng ảnhhởng sâu
  sắchơn và trở thànhmột xu thếtấty ếu, kinhtế thế giới làsự hòa quyệncủatấtcả
  cácnền kinhtếcủa nhiều quốc gia chứ không phảicủa riêngmột vài quốc gia
  nàocả. Việc giao thơng buôn bán giữa các quốc gia diễn radới các hình thức
  đadạng và phong phúhơn. Hiếm cómột quốc gia nào có thể phát triển màlại
  nằm ngoài cácmối quanhệ kinhtế đan xen đó.
  Nhưhầuhết các quốc gia đang phát triển khác trong khuvực và trên th ế
  giới, Việt Namcũng luôn tíchcực tham giahội nhập vàonền kinhtế toàncầu,
  bắtkịp xu th ếhội nhập kinhtế quốctế.Hội nhập kinhtế th ế giới là con đờng
  duy nhất để chúng ta khôngbịtụthậulại phía sau và để có thểtạo điều kiện đưa
  nớc tasớm trở thànhmộtnớc CNH-HĐH,vơn lên sánh ngang cùng các
  cờng quốcnăm châu. Muốn thực hiện điều này chúng tacần phải cómộtlợng
  vốnlớn. Và thúc đẩy xuất khẩu chính làmột trong cáclựa chọn hàng đầu để làm
  tăng nguồn ngoạitệ cho đấtnớc, bằng nguồn ngoạitệ ấy , chúng tasẽ đầutư cho
  các hoạt động kinhtế phát triển đấtnớc.
  Trong giai đoạnvừa qua, xuất khẩu Việt Nam liêntụctăng, vàmột trong
  các ngành chiếmtỷ trọng không nhỏ trongtổng kim ngạch xuất khẩucủacảnớc
  đó chính là ngành thuỷsản.V ới những đóng góp tolớncủa ngành thuỷ sản, Đảng
  và Nhànớc ta đã xác định xuất khẩu thuỷ sản chính làmột trong các ngành kinh
  tếmũi nhọncủacảnớc. Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ngày càng chú
  trọng đầutưcải tiến và đổimới thiếtbị công nghệ, ápdụng khoahọc công nghệ
  tiên tiến phùhợp vào chế biến, bêncạnh đó là các doanh nghiệp chế biến thu ỷ
  sản xuất khẩumới ra đời, ứngdụng các thànhtựu khoahọc công nghệ tiên tiến,
  nhằmtạo ra nhiều cácsản phẩm có khảnăngcạnh tranh cao. Để cho ngành thuỷ
  sản nói chung và các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu nói riêng có th ể
  phát triển ổn định vàbềnvững, không ngừngtăng kim ngạch xuất khẩu,tăng
  hiệu quả hoạt động kinh doanh thì đòihỏi phải có đợc thị trờng xuất khẩu thuỷ
  sản không những ổn định mà còncần phảirộnglớn. Chính vìvậy màBộ thu ỷ
  sản đã xác định: bêncạnh việc du y thì thị trờng xuất khẩu truyền thống thì các
  doanh nghiệpcần tìm kiếm nhiều thị trờng xuất khẩumới, có nhiều tiềmnăng
  về nhập khẩu thuỷ sản, và EU làmột trong cáclựa chọn hàng đầucủa các doanh
  nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam.Nếu trớc đây các doanh nghiệp
  hầuhết chỉtập trung xuất sang thị trờng NhậtBản (chiếm khoảng trên 60% kim
  ngạch xuất khẩu thuỷ sảncủa Việt Nam), thì nay các doanh nghiệp đã điều chỉnh
  để hàng thuỷsảncủa mình xuất sang nhiều các th ị trờng khác nhau, đặc biệt coi
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  Trang 2
  trọng làMỹ và EU, hình thànhmộtcơcấu thị trờng xuất khẩuhợp lý. EU là thị
  trờng nhập khẩu thuỷ sảnlớn nhất th ế giới vàcũng là th ị trờng khó tính nhất
  thế giới, vìvậy nếu giành đợcmột chỗ đứng ổn định trên th ị trờng này sẽ giúp
  các doanh nghiệp có th ể phát triển ổn định vàbềnvững.
  Hiện nay , theohớng đi chungcủa toàn ngành, vàdựa trên những th ế
  mạnhcủa Công ty , bêncạnh việc du y trì thị trờng truy ền thống là NhậtBản, và
  tiếptục phát triển trên th ị trờngMỹ , Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods xác
  định EU là thị trờngmục tiêu, và đangtập trung nguồnlực đẩy mạnh xuất khẩu
  sang thị trờng này . Trong nhữngnăm gần đây kim ngạch xuất khẩu thuỷ sảncủa
  Công ty sang EU liêntụctăngmạnh,từngbớc thực hiệnmục tiêu đề racủa
  Công ty , tuy nhiêntỷ trọng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang th ị trờng này của
  Công ty chưalớn,vẫn chưa phát huy hếtnộilựccủa Công ty .
  Xuất pháttừ thực tiễn trên em đã chọn đề tài là “Mộtsố biện pháp nhằm
  đẩymạnh xuất khẩu thuỷsản sang thị trường EUtại Công tyCổ phần Nha
  Trang Seafood – F17”.
  Mục đích nghiêncứu:
  Với phần phân tíchcủa mình, em mong muốn những giải pháp em đưa ra
  có thể đóng gópmột phần nhỏ bé để góp phần đẩymạnh công tác xuất khẩu sang
  EU - th ị trờng tiềmnănglớnvề nhập khẩu thuỷ sản. Nhằmmởrộng thị trờng
  xuất khẩu,tăng kim ngạch xuất khẩucủa công t y , giúp Công ty hình thànhmột
  cơcấu th ị trờng xuất khẩuhợp lý, tăng hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh doanh,
  mởrộng quimôsản xuất, phát triển ổn định vàbềnvững.
  Đốitượng nghiêncứu:
  Nghiêncứuvề hoạt độngsản xuất kinh doanh chế biến thu ỷ sản xuất khẩu
  tại Công ty F17.
  Phương pháp nghiêncứu:
  Đề tài đợc phân tích và đánh giá chủy ếu là thông qua cácsố liệu,dữ
  kiện kinh doanhcủa Công ty cũng như quan sát phỏngvấn các đốitợng liên
  quan trong Công ty trêncơsở ápdụng các phơng pháp như: phân tích thống kê,
  so sánh đối chiếu, đồ thị, phỏngvấn, cùng cácsố liệu, tài liệu thứcấpcủa các
  trangweb liên quan và cáctạp chí chuy ên ngành.
  Phạm vi nghiêncứu:
  Là nghiêncứu hoạt độngsản xuất chế biến thuỷ sản xuất khẩucủa Công
  ty trong thời gian qua, trong đó đi sâu phân tích đánh giá tình hình xuất khẩucủa
  Công ty sang thị trờng EU,cũng như so sánh đối chiếuvới tình hình nhập khẩu
  của th ị trờng này (nhucầu, th ị hiếu tiêu dùng, xuhớng tiêu dùng, các ràocản
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  Trang 3
  nhập khẩu), nghiêncứuvề hoạt động xuất khẩu thuỷ sảncủa Việt Nam sang EU
  trong thời gian qua, để có đợc cái nhìn đầy đủhơn và trêncơsở đó em xin đề
  xuất những biện pháp nhằm góp phần đẩy manh hoạt động xuất khẩucủa Công
  ty sang thị trờng đầy tiềmnăng – EU .
  Nội dung vàkếtcấucủa chuyên đềgồm 3 chương như sau:
  Chơng 1:Cơsở lý lu ận.
  Chơng 2: Tình hình hoạt độngsản xuất kinh doanh và thực trạng hoạt
  động xuất khẩucủa Công ty sang EU
  Chơng 3:Mộtsố biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thuỷ sản
  của Công t y sang EU


  CHƯƠNG I
  CƠSỞ LÝ LUẬN
  I – LÝ LUẬN CHUNGVỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
  1. Khái niệm xuất khẩu
  Xuất khẩu là hoạt động kinhtế trong đó các chủ th ể kinh doanhcủa các
  nớc bán cácsảncủamình cho các chủ th ể kinh doanh khác ởnớc ngoài trong
  những điều kiện nhất định.
  2.Vai tròcủa hoạt động xuất khẩu
  2.1. Xuất khẩutạo nguồnvốn chủyếu cho nhập khẩu phụcvụ công nghiệp
  hoá đấtnước.
  Công nghiệp hoá đấtnớc theo nhữngbớc đi thíchhợp là con đờngtất
  y ếu để khắc phục tình trạng nghèo nàn và chậm phát triểncủanớc ta. Để công
  nghiệp hoá đấtnớc trongmột thờì gian ngắn, đòihỏi phải cósốvốnlớn để nhập
  khẩumáy móc, thiếtbị công nghệ tiên tiến.
  Nguồnvốn để nhập khẩu có th ể đợc hình thànhtừ các nguồn như:
  + Đầutưnớc ngoài.
  + Vaynợ, viện trợ.
  + Thutừ hoạt động dulịch, hoạt động thu ngoạitệ.
  + Xuất khẩusức lao động
  Các nguồn đầutưnớc ngoài, vay nợ, viện trợ tu y quan trọng, nhưngrồi
  cũng phải trảbằng cách này ha y cách khác ở th ờikỳ sau này . Nguồnvốn quan
  trọng nhất để nhập khẩu, công nghiệp hoá đấtnớc là nguồnvốn thutừ hoạt
  động xuất khẩu.
  Ởnớc ta, th ời kì 1986-1990 nguồn thuvềtừ hoạt động xuất khẩu đảm
  bảo trên 55% nhucầu ngoạitệ cho nhập khẩu, thời kì 1991- 1995 là 75,3%, thời
  kì 1996-2000 là 84,5%.
  Trongtơng lai nguồnvốn bên ngoàisẽtăng lên. Nhưngmọicơhội đầu
  tư, vaynợcủanớc ngoài và cáctổ chức quốctế chỉ thuậnlợi khi các chủ đầutư
  nớc ngoài cho vay thấy đợc khảnăng xuất khẩu – nguồnvốn duy nhất để trả
  nợ trở thành hiện thực.
  2.2. Xuất khẩu đóng vai trò trong việc chuyểndịchcơcấu kinhtế, thúc đẩy
  sản xuất phát triển.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  Trang 5
  Cơcấu xuất khẩu và tiêu dùng trên thế giới đã và đang cósự thay đổi
  mạnhmẽ. Đó là thành quảcủa cuộc cáchmạng khoahọc, công nghệ hiện đại. Sự
  chuy ểndịchcơcấu kinhtếhợp lý trong quá trình công nghiệp hoá phùhợpvới
  sự phát triển kinhtế thế giới làtấty ếu đốivớinớc ta.
  Có hai cách nhìn nhậnvề tác độngcủa xuất khẩu đốivớisản xuất và
  chuy ểndịchcơcấu kinhtế:
  -Một là, xuất khẩu chỉ là việc tiêu thụ nhữngsản phẩm thừa dovợt quá
  nhucầunội địa. Trong trờnghợpnền kinhtế cònlạchậu và chậm phát triển
  nhưnớc ta,sản xuấtvềcơbản chưa đáp ứng đủ nhucầu tiêu dùng. Nếu chỉ thụ
  động chờsự “ thừa ra”củasản xuất thì xuất khẩuvẫn chỉ nhỏ bé vàtăng trởng
  chậm chạp.Sản xuất vàsự thay đổicơcấu kinhtếsẽ diễn rarất chập chạp.
  - Hai là, coi thị trờng và đặc biệt là thị trờng th ế giới làhớng quan
  trọng đểtổ chứcsản xuất. Quan điểm này chính là xuất pháttừ thị trờng th ế
  giới, từ nhucầucủa thị trờng th ế giới đểtổ chứcsản xuất. Điều đó tácdụng tích
  cựctới chuyểndịchcơcấu kinhtế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Sự tác động nà y
  tớisản xuất thể hiện ở:
  + Xuất khẩutạo điều kiện cho các ngành khác phát triển thuậnlợi. Chẳng
  hạn như khi phát triển ngành thuỷ sản thìsẽ kéo theosự phát triểncủa công
  nghiệp chế biến, nuôi trồng, khai thác thu ỷ sản.
  + Xuất khẩutạo ra khảnăngmởrộng th ị trờng tiêu thụ, góp phần cho
  sản xuất phát triển và ổn định.
  + Xuất khẩutạo điều kiệnmởrộng khảnăng cungcấp đầu vào chosản
  xuất, nâng caonănglựcsản xuất trongnớc.
  + Xuất khẩutạo ra những tiền đề kinhtếkỹ thuật nhằmcảitạo và nâng
  caonănglựcsản xuất trongnớc. Điều này muốn nói đến xuất khẩu là phơng
  tiện quan trọng đểtạo ravốn,kỹ thuật, công nghệtừ th ế giới bên ngoài vào Việt
  Nam, nhằm hiện đại hoánền kinhtế đấtnớc, tạo ramộtnănglựcsản xuất mới.
  + Thông qua xuất khẩu hàng hoá chúng tasẽ tham gia vào cuộccạnh tranh
  trên thị trờng thế giớivềcả giácả và chấtlợng. Cuộccạnh tranh này đòihỏi
  chúng ta phảitổ chứclạisản xuất, hình thànhcơcấusản xuất luôn thích nghivới
  thị tr ờng.
  + Xuất khẩu còn đòihỏi các doanh nghiệp phải luôn đổimới công nghệ và
  hoàn thiện công tác quản trịsản xuất - kinh doanh, thúc đẩy sản xuấtmởrộng thị
  trờng.
  2.3. Xuất khẩu có tác động tíchcực đến việc giải quyết công ăn việc làm,cải
  thiện đờisống nhân dân.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  Trang 6
  Tác độngcủa xuất khẩu đến đờisống nhân dân th ể hiện ở nhiềumặt.
  Trớchết xuất khẩu lànơi thu hút hàng triệu lao động vào làm việcvơimức thu
  nhập không th ấp. Xuất khẩu còntạo ra nguồnvốn để nhập khẩu hàng tiêu dùng
  thiếty ếu phụcvụ đờisống và đáp ứng nhucầu tiêu dùng ngàymột phong phú
  của nhân dân.
  2.4. Xuất khẩu làcơsở đểmởrộng và thúc đẩy quanhệhợp tác đối ngoạicủa
  nước ta.
  Chúng ta thấy xuất khẩu và các quanhệ kinhtế đối ngoại có tác động qua
  lại phụ thuộclẫn nhau. Có th ể hoạt động xuất khẩu cósớm hơn các quanhệ kinh
  tế đối ngoại khác vàtạo điệu kiện thúc đẩy các quanhệ này phát triển. Chẳnghạn
  xuất khẩu và công nghệsản xuất hàng xuất khẩu thúc đẩy quanhệ tíndụng, đầu
  tư,mởrộngvậntải quốctế mặt khác chính các quanhệ đối ngoạitạo tiền đề
  cho việcmởrộng các hoạt động xuất khẩu.
  Tómlại, đẩymạnh xuất khẩu đợc coi là có ý nghĩa chiếnlợc để phát
  triển kinhtế đấtnớc và th ực hiện công nghiệp hoá đấtnớc.
  2.5. Vai tròcủa xuất khẩu đốivới doanh nghiệp
  Giúp doanh nghiệpmởrộng th ị trờng tiêu thụsản phẩm.
  Giúp doanh nghiệpnắmbắt thị hiếucủa ngời tiêu dùngnớc ngoài để
  cải thiệnsản phẩm sao cho phùhợpvới nhucầu.
  Xuất khẩu có vai trò thúc đẩy đổimới trang thiếtbị và công nghệsản xuất.
  Bởi vì thị trờng thế giới luôn đòihỏi nhữngsản phẩm có chấtlợng ngày càng
  cao vàvệ sinh an toàn ngàymộttốthơn. Dovậy, doanh nghiệp muốn phát triển
  bềnvững lâu dài thì đòihỏi doanh nghiệp phải đổimới trang thiếtbị, công nghệ,
  máy móc, bêncạnh đócần phải nâng cao tay nghề, trình độ ngời lao động, nâng
  cao hiệu quả công tác quản lý.
  Xuất khẩu giúp doanh nghiệp phân tánrủi ro trong kinh doanh.
  Xuất khẩu còn giúp kéo dài chukỳ sốngcủasản phẩm.
  Nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu đợc coi làmộty ếutố quan trọng
  để kích thíchsự phát triểncủa doanh nghiệp. Xuất khẩu giúp doanh nghiệptăng
  doanh thu,tănglợi nhuận,tăng hiệu quả kinhtế xã hôị, cho phép doanh nghiệp
  mởrộng quimôsản xuất, nâng cao thu nhập cho ngời lao động.
  Xuất khẩu giúp cho doanh nghiệp nâng caovị th ế và uy tín trên thơng
  trờng th ế giới.
  3. Các hình thức xuất khẩu
  3.1. Xuất khẩu tr ực tiếp
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  Trang 7
  Là hình thức xuất khẩu mà doanh nghiệp phảitự lo bán trực tiếp cácsản
  phẩmcủa mình ranớc ngoài. Hình thức này th ờng ápdụng đốivới doanh
  nghiệp có trình độ và qui môsản xuấtlớn, đợc phép xuất khẩu trực tiếp, có kinh
  nghiệm trên th ơng trờng th ế giới,sản phẩmcủa doanh nghiệp có đã đợc
  khách hàng trên th ế giới ưa chuộng, thông thạo các nghiệpvụ xuất khẩu. Xuất
  khẩu trực tiếp thờng đemlạilợi nhuận cao cho doanh nghiệp vì doanh nghiệp
  không phải chiasẻlợi nhuận cho các trung gian. Nhưng bêncạnh đó doanh
  nghiệpcũngsẽgặp không ítrủi ronếu không am hiểuvề thị trờng xuất khẩu,
  không am hiểuvề khách hàng và đối thủcạnh tranh, thiếu kinh nghiệm trong
  xuất khẩu.
  3.2. Xuất khẩu gián tiếp (uỷ thác xuất khẩu )
  Đây là hình thức xuất khẩu qua trung gian. Doanh nghiệpsẽuỷ quyền cho
  một doanh nghiệp kinh doanh nghiệpvụ hàng hoá làm nghiệpvụ xuất khẩu hàng
  cho mình. Bên nhậnu ỷ thácsẽ tiến hành kýkếthợp đồng và thực hiệnhợp đồng
  xuất khẩuvới bên thứ ba và nhận phíu ỷ thác.Với hình thức này thì doanh
  nghiệp đã chiasẻmột phầnlợi nhuận cho nhà nhậnu ỷ thác. Hình thức nà y
  thờng phổ biếnvới những doanh nghiệp có qui môsản xuất nhỏ, chưa có đủ
  điều kiện để thực hiện xuất khẩu trực tiếp, hoặc không đợc phép xuất khẩu trực
  tiếp, chưa có kinh nghiệm trong việc xuất khẩu, hoặc chưa quen biết th ị trờng,
  khách hàng, chưa thông thạo các nghiệpvụ xuất khẩu.
  4.Tổ chức công tác xuất khẩu trongmột doanh nghiệp
  4.1. Nghiêncứu thị trường
  Bấtkỳmột doanh nghiệp nào khi tiến hành bánsản phẩmcủa mìnhtới
  một thị trờng nào đó thì đều phải tiến hành tìm hiểu, nghiêncứuvề thị trờng
  đó. Doanh nghiệp có thể bán hàngtại th ị trờngnội địa hoặc là đem xuất khẩu
  hàng hoá, và việc xuất khẩu hàng là phứctạphơn nhiều sovới việc tiêu thụtại
  thị trờngnội địabởi vì xuất khẩu chịu ảnhhởngcủarất nhiều nhântố, không
  chỉcủahệ thống pháp luật, các chính sách tài chính tiềntệ, thuế quan . trong
  nớc mà còn chịucủacả thị trờng xuất khẩu.
  Bêncạnh đó, nhucầu, thị hiếu,sở thích,mức độ chi trả .của thị trờng
  từngnớc là khác nhau.Hệ thống pháp lu ậtcũng ảnhhởng không nhỏtới việc
  xuất khẩucủa doanh nghiệp. Chính vìvậy các doanh nghiệpcần phải tiến hành
  nghiêncứu th ị trờng xuất khẩu để thu th ập đợc các thông tincần thiết như: nhu
  cầu tiêu dùngcủa ngời dânvề hàng hoácủa doanh nghiệp,mức thu nhập bình
  quân đầu ngời,hệ thống kênh phân phối, đối thủcạnh tranh, nhucầu nhập khẩu
  củanớc đó,hạn ngạch, các qui địnhcủa chính phủnớcsởtạivề việc nhập
  khẩu hàng hoá đó .


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.GS.TS. Bùi XuânLưu: Giáo trìnhKinhtế ngoại thơng-NXBGiáodục-2002
  2.GS.TS. Đặng Đình Đào: Giáo trình kinhtế ngoại thơng-NXB Thống kê-2003
  3. Hoàng Minh Đờng và những ngời khác: Quản trị kinh doanh th ơngmại-
  NXBGiáodục- 2003
  4. TS. Trơng Đình Chiến: Quản trị Marketing trong doanh nghiệp-
  NXBGiáodục
  5. Bài giảng các môn :
  Mai Thị Linh:Nghệ thuật đàm phán và giaodịch trong kinh doanh
  Nguyễn Ngọc Du y : Quản trị kinh doanh quốctế
  ThS. Nguy ễn Thị Thanh Vinh: Nghiệpvụ ngoại thơng
  VõHoànHải: Quản trị doanh nghiệp thơngmại
  6. Các trangweb liên quan
  http://www.vcci.com.vn
  http://vinanet.com.vn
  www.fistenet.gov.vn
  7.Tạp chí ThơngMại Thủ y Sản cácsố: 2/2004, 2/2005, 7/2005, 12/2005,
  2/2006,3/2006,4/2006,5+6/2006.
  8. Các luậnvăn khóa trớc


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường EU tại Công ty Cổ phần Nha Trang S
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường EU tại Công ty Cổ phần Nha Trang S sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status