Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu tại công ty cổ phẩn may nhà bè

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu tại công ty cổ phẩn may nhà bè


  Đồ án tốt nghiệp
  Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN MAY NHÀ BÈ


  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa . . . . . ii
  Quyết định . . . . . iii
  Nhận xétcủacơsở thựctập . . . iv
  Nhận xétcủa cánbộhướngdẫn . . . . . .v
  Lờicảm ơn . . . . . . vi
  LỜIMỞ ĐẨU .1
  Chương 1: NHỮNGVẤN ĐỀ LÝ LUẬNCƠBẢNVỀ THỊ TRƯỜNG VÀMỞ
  RỘNG THỊ TRƯỜNG . . . 4
  1.1 Nhữngvấn đềcơbảnvề thị trường: . . . . . . . .4
  1.1.1 Khái niệm thị trường . . . . . . . . . . .4
  1.1.2 Vai tròcủa thị trường . . . . . . . . . . . .5
  1.1.3 Chứcnăngcủa thị trường . . . . . . . . . .5
  1.1.4 Phương pháp nghiêncứu thị trường: . . . . . . . .6
  1.1.4.1Nội dungcơbảncủa công tác nghiêncứu thị trường trong kinh doanh
  xuất nhập khẩu . . . . 6
  a)Nghiêncứu đặc điểmcủa thị trường . . . . . . . . .7
  b) Nghiêncứu nhucầucủa người tiêu dùng . . . . . . . . .7
  c)Nghiêncứu xuhướngvận độngcủa thị trường . . . . . . .9
  d)Lựa chọn thị trườngmục tiêu . . . . . . . . . .9
  1.1.4.2 Phương pháp nghiêncứu th ị trường . . . 10
  a) Thu thập thông tin: . . . . . . . . . . . 10
  b) Xử lý thông tin: . . . . . . . . . . . 11
  1.2Nội dung và ý nghĩacủa việcmởrộng thị trường xuất khẩu 13
  1.2.1 Các chiếnlượccơbản nhằmmởrộng th ị trường tiêu thụsản phẩm . 13
  1.2.1.1 Chiếnlượctăng trưởngtập trung . . . . . . . . 13
  1.2.1.2 Chiếnlượctăng trưởngbằng cách đadạng hoá . . . . . 17
  1.2.2 Các chỉ tiêuvề đánh giá việcmởrộng thi truờng tiêu thụsản phẩm . 18
  1.2.2.1Sảnlượng và doanh thu hàng hoá . . . . . . . 18
  1.2.2.2Sản phẩmmới: . . . . . . . . . . 19
  1.2.2.3 Thị trườngmới: . . . . . . . . . . 19
  1.2.2.4 Thị phần hay phân suất thị phần: . . . . . . . . 19
  1.2.2.5Lợi nhuận vàtỷ suấtlợi nhuận . . . . . . . . 20
  1.2.3Mục tiêu và ý nghĩacủa việcmởrộng thị trường: . . . . 21
  1.2.3.1Mục tiêucủa việcmởrộng thị trường: . . . . . 21
  1.2.3.2 Ý nghĩacủa việcmởrộng thị trường . . . . . . 21
  1.2.4Mộtsố chính sáchhỗ trợ hoạt độngmởrộng th ị trường xuất khẩu . 22
  vii
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  129
  1.2.4.1 Chiếnlượcsản phẩm . . . . . . . . . . 22
  1.2.4.2 Chiếnlược giácả . . . . . . . . . . 24
  1.5.4.4 Chiếnlược xúc tiến . . . . . . . . . . 28
  Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG XUẤT
  KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA . . 29
  2.1Giới thiệu chungvề Công ty Cổ Phầnmay Nhà Bè. . 29
  2.1.1Sơlượcvề Công ty Cổ Phần may Nhà Bè . . . . . 29
  2.1.2Lịchsử hình thành và phát triểncủa Công ty Cổ Phần mayNhà Bè . 29
  2.1.3 Chứcnăng và nhiệmvụcủa công ty . . . . . . 30
  2.1.4Lĩnhvực hoạt động chủy ếu . . . . . . . . . 31
  2.1.5Cơcấutổ chứcbộmáy quản lýcủa Công ty . . . . . 32
  2.1.6Cơcấutổ chứcsản xuấtcủa Công ty . . . . 39
  2.1.7 Thuậnlợi, khó khăn và phươnghướng phát triển trong th ời giantớicủa
  Công ty. . . . . . . . . . . . . . 43
  2.1.7.1 Thuậnlợicủa Công ty. . . . . . . . . . 43
  2.1.7.2 Khó khăncủa Công ty: . . . . . . . . 43
  2.1.7.3 Phươnghướng phát triển trong thời giantớicủa Công ty. . . 44
  2.1.8Vị trí và vai tròcủa Công ty đốivới địa phương vànền kinhtế . . 44
  2.2 Đánh giá hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh doanh và tình hình tài chínhcủa
  Công ty qua cácnăm (2003 – 2005) . . 45
  2.2.1 Phân tích tình hình tài chínhcủa Công ty quabảng cân đốikế toán: 45
  2.2.2 Phân tích khảnăng thanh toáncủa Công ty . . . . . 47
  2.2.3 Đánh giákết quả hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa Công ty . 50
  2.3 Các đặc điểm kinhtế -kỹ thuật có ảnhhưởng đến hoạt độngsản xuất kinh
  doanhcủa Công ty Cổ Phần may Nhà Bè . . 52
  2.3.1Nguy ên phụ liệu . . . . . . . . . . 52
  2.3.2 Lao động . . . . . . . . . . . . 54
  2.3.3Vốn . . . . . . . . . . . . . 57
  2.3.4 Máy móc thiếtbị và công nghệcủa Công ty . . . . . 58
  2.3.4.1 Máymóc thiếtbị . . . . . . . . . . 58
  2.3.4.2 Công nghệ . . . . . . . . . . . 60
  2.3.5 Phương pháp quản lý . . . . . . . . . 61
  2.4 Các nhântố ảnhhưởng đến hoạt độngmởrộng th ị trường xuất khẩucủa
  Công ty . . . . . . 61
  2.4.1 Nhântố thuộcmôi trườngvĩ mô: . . . . . . . 61
  2.4.1.1 Điều kiệntự nhiên . . . . . . . . . . 61
  2.4.1.2 Môi trường chính trị . . . . . . . . . 62
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  130
  2.4.1.3 Môi trường quốctế . . . . . . . . . 63
  2.4.1.4 Môi trườngvăn hoá - xãhội . . . . . . . . 63
  2.4.1.5 Môi trường kinhtế . . . . . . . . . 64
  2.4.2 Nhântố thuộcmôi trường vi mô. . . . . . . . 64
  2.4.2.1Khách hàng . . . . . . . . . . . 64
  2.4.2.2 Đối thủcạnh tranh . . . . . . . . . . 65
  2.4.2.3 Các nhóm áplực xãhội . . . . . . . . . 65
  2.4.2.4 Cácsản phẩm thay th ế . . . . . . . . . 66
  2.5. Thực trạng thị trường xuất khẩucủa Công tyCổ Phần may Nhà Bè trong
  th ời gian qua:. . . . . 66
  2.5.1Kim ngạch xuất khẩu hàng maymặc . . . . . . . 66
  2.5.2Cơcấusản phẩm xuất khẩucủa Công ty . . . . . 67
  2.5.3Cơcấu thị trường xuất khẩucủa Công ty . . 72
  2.5.3.1 Tình hình xuất khẩucủa Công ty sang th ị trườngMỹ . . . 75
  2.5.3.2 Tình hình xuất khẩucủa Công ty sang th ị trườngNhậtBản . 78
  2.5.3.3 Tình hình xuất khẩucủa Công ty sang th ị trường EU . . . 81
  2.5.4Nội dungmởrộng th ị trường xuất khẩu . . 85
  2.5.4.1 Các chiếnlượccơbảnmởrộng thị trường tiêu thụ . . . 85
  a) Chiếnlượctăng trưởngtập trung: . . . . . . . 86
  b) Đốivới chiếnlược phát triển th ị trường: . . . . . . 89
  c) Đốivới chiếnlược đadạng hoá: . . . . . . . . 89
  2.5.5 Đánh giá tình hìnhmởrộng thị trường xuất khẩucủa Công ty 89
  2.5.5.1Sảnlượng và doanh thucủa các th ị trường chính . . . . 89
  2.5.5.2Sản phẩmmới . . . . . . . . . . . 91
  2.5.5.3 Thị trườngmới . . . . . . . . . . . 91
  2.5.5.4 Thị phần hay phân suất thị phần . . . . . . 91
  2.5.5.5Lợi nhuận vàtỷ suấtlợi nhuận . . . . . . . . 92
  2.5.6Mộtsố chính sáchhỗ trợ hoạt độngmởrộng th ị trường xuất khẩutại
  Công ty Cổ Phần may Nhà Bè. . . 93
  2.5.6.1 Chính sáchsản phẩm . . . . . . . . . . 93
  2.5.6.2 Chính sách giácả: . . . . . . . . . . 94
  2.5.6.3 Chính sách phân phối . . . . . . . . . 96
  2.5.6.4 Chính sách chiêu th ị . . . . . . . . . 96
  2.5.7 Đánh giá chungvề tình hìnhmởrộng th ị trườngcủa công ty Cổ Phần may
  Nhà Bè . . . . 99
  2.5.7.1 Thànhtựu đạt được . . . . . . . . . . 99
  2.5.7.2 Nhữnghạn chế còntồntạicủa Công ty . . . . . . 100
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  131
  Chương 3:MỘTSỐ BIỆN PHÁP NHẰMMỞRỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT
  KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ . . 102
  3.1 Biện pháp 1: Đẩymạnh công tác nghiêncứu thị trường . 102
  3.1.1 Lý do phải đẩy mạnh công tác nghiêncứu thị trường . . 102
  3.1.2Nội dungcủa biện pháp: . . . 103
  3.1.3Hiệu quả kinhtếmanglại . . . 104
  3.2 Biện pháp 2:Bảo đảm nguồn ngu y ên liệu . . 104
  3.2.1 Lý do đề suất biệp pháp . . . . 104
  3.2.2Nội dung biện pháp . . . 105
  3.2.3Hiệu quả kinhtếmanglại . . . 107
  3.3. Biện pháp 3: Đàotạo nguồn nhânlực và thu hútlựclượng lao động có tay
  nghề cao . . . . 108
  3.3.1 Lý do đề suất biện pháp . . . . 108
  3.3.2Nội dung biện pháp . . . 108
  3.3.3Hiệu quả kinhtếmanglại . . . 110
  3.4 Biện pháp 4:Cải tiếnkỹ thuật, đổimới công nghệ, ápdụng thànhtựu khoa
  học vàosản xuất . . . . 110
  3.4.1 Lý do đề suất biện pháp: . . . 110
  3.4.2Nội dung biện pháp: . . . 110
  3.4.3Hiệu quả kinhtếmanglại: . . 111
  3.5 Biện pháp 5:Tăngcường đầutư cho hoạt động chiêu thị: . . 112
  3.5.1Sựcần thiết phảităngcường cho hoạt động chiêu thị: . . 112
  3.5.2Nội dung biện pháp: . . . 112
  3.5.3Hiệu quả kinhtếmanglại: . . 116
  3.6 Biện pháp 6:Xây dựng chính sáchsản phẩmhợp lý . . 116
  3.6.1 Lý do đề suất biện pháp: . . . 116
  3.6.2Nội dung biện pháp: . . . 118
  3.6.2.1 Xây dựnglạicơcấusản phẩm của Công tymột cáchhợp lý: . 118
  3.6.2.2 Nâng cao tínhcạnh tranhcủasản phẩm maymặc xuất khẩu: . 119
  3.6.3Hiệu quả kinhtếmanglại: . . 120
  Mộtsố kiến nghị . . . . . 121
  1. Đốivới Công ty: . . . . . . . . . . . 121
  2. Đốivới Chính Phủ: . . . . . . . . . . . 122
  KẾT LUẬN. . . . . 124
  TÀI LIỆU THAMKHẢO . . . . 125
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  132
  MỤCLỤCBẢNG BIỂU
  BẢNG 1:BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY QUA
  BẢNG CÂN ĐỐIKẾ TOÁN.
  BẢNG 2: PHÂN TÍCH KHẢNĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY
  BẢNG 3: ĐÁNH GIÁ KẾTQUẢHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤTKINH DOANHCỦA
  CÔNG TY
  BẢNG 4:CƠCẤU MẶTHÀNG NHẬPKHẨU CỦA CÔNG TY
  BẢNG 5:CƠCẤU THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨUCỦA CÔNG TY
  BẢNG 6: TÌNH HÌNHSỐLƯỢNG LAO ĐỘNGTẠI CÔNG TY
  BẢNG 7: TÌNH HÌNHGIỚI TÍNH LAO ĐỘNGCỦA CÔNG TY
  BẢNG 8: TÌNH HÌNH CHẤTLƯỢNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
  BẢNG 9: PHÂN TÍCH HIỆUQUẢSỬDỤNG VỐN CỦA CÔNG TY
  BẢNG 10:HIỆN TRẠNG SỬDỤNG THỰCTẾ MÁY MOC THIẾTBỊ CHỦYẾU
  CỦA CÔNG TY
  BẢNG 11:KNXK HÀNG MAYMẶCCỦA CÔNG TY
  BẢNG 12:CƠCẤU MẶTHÀNG XUẤTKHẨU CỦA CÔNG TY
  BẢNG 13:CƠCẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨUCỦA CÔNG TY
  BẢNG 14: SO SÁNH XUẤT KHẨU QUA CÁC THỊ TRƯỜNGCỦA CÔNG TY
  BẢNG 15:BẢNG PHỐIHỢPSẢN PHẨMVỚI THỊ TRƯỜNGCỦA CÔNG TY
  BẢNG 16:CƠCẤU MẶTHÀNG XUẤTKHẨU CỦA CÔNG TY SANG THỊ
  TRƯỜNG MỸ
  BẢNG 17:CƠCẤU MẶTHÀNG XUẤTKHẨU CỦA CÔNG TY SANG THỊ
  TRƯỜNG NHẬTBẢN
  BẢNG 18:CƠCẤU MẶTHÀNG XUẤTKHẨU CỦA CÔNG TY SANG THỊ
  TRƯỜNG EU
  BẢNG 19:SỐLƯỢNG VÀ DOANH THUCỦA CÔNG TY TẠI 3 THỊ TRƯỜNG
  CHÍNH LÀ MỸ, NHẬTBẢN, EU.
  BẢNG 20: THỊ PHẦNTƯƠNG ĐỐICỦA CÔNG TY
  BẢNG 21:LỢINHUẬN VÀ TỶ SUẤTLỢINHUẬN CỦA CÔNG TY
  BẢNG 22: SO SÁNH GIÁ CẢMỘTSỐMẶTHÀNG MAYMẶC CHỦYẾU CỦA
  CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY MAYMẶC KHÁC TRÊN THỊ
  TRƯỜNG TP.HCM
  vii
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  133
  MỤCLỤCSƠ ĐỒ
  SƠ ĐỒ 1:TỔ CHỨCBỘ MÁY QUẢN LÝCỦA CÔNG TY
  SƠ ĐỒ 2:CƠCẤUTỔ CHỨCSẢN XUẤTCỦA CÔNG TY
  SƠ ĐỒ 3:SƠ ĐỒTỔNG QUÁTVỀ QUYTRÌNHSẢN XUẤT SẢN PHẨMCỦA CÔNG
  TY
  MỤC LỤC BIỂU ĐỒ
  BIỂU ĐỒ 1:CƠCẤU MẶTHÀNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY
  BIỂU ĐỒ 2:CƠCẤU THỊ TRƯỜNG XUẤTKHẨU CỦA CÔNG TY
  viii
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  134
  CÁC KÝ HIỆU VIẾTTẮT
  LN :Lợi nhuận
  HĐKD: Hoạt động kinh doanh
  XK : Xuất khẩu
  NK : Nhập khẩu
  DTT : Doanh thu thuần
  VKD :Vốn kinh doanh
  CCDV :Cungcấpdịcvụ
  DT : Doanh thu
  ĐVT : Đơnvị tính
  NPL : Nguyên phụ liệu
  VLĐ :Vốnlưu động
  VCĐ :Vốncố định
  KNXK : Kim ngạch xuất khẩu


  LỜIMỞ ĐẨU
  1. Tínhcấp thiết và ý nghĩacủa đề tài
  Sân chơi kinh doanh ngày nay là toàncầu, các biên giới quốc gia không phải là
  biên giới kinh doanhnữa. Những tiếnbộvề khoa hoạckỹ thuật và những biến động
  lớnvề tình hình chính trị thế giới đã thúc đẩy quá trình toàncầu hóa diễn ra nhanhhơn,
  sự phát triểncủa quốc gia không thể tách khỏisự phát triểncủa thế giới. Trướcbối
  cảnh đó cáctập đoàn kinhtế, các Công ty ởtấtcả cácnước trên th ế giớidầndần
  chuyểntừ nhãn quan hành động trongnước sanghội nhập toàncầu và lúc nàymởcửa
  nền kinhtế trở thành xu th ế khách quancủa thời đại. Thực chấtcủa việc phát triển
  mạnhcủanền kinhtếmở chính là việc phát triểnmạnh các hoạt động kinhtế đối ngoại
  trong đó ngoại thương đặc biệt là xuất khẩu giữavị trí trọng tâm có vai tròrất quan
  trọng, là độnglực trực tiếp chosựtăng trưởng và phát triển kinhtếcủamột đấtnước.
  Việt Namcũng đãbắt nhịpvới xu thế này cho nên Đảng và Nhànước đã đưa chủ
  trương làmbạnvớitấtcả cácnước trên thế giới thông qua chính sách”đadạng hóa th ị
  trường, đa phương hóa quanhệ kinhtế”,cần thiết phải tìm được th ị trường ổn định,
  lâu dài thông quahợp tác phân công lao động quốctế và xuất khẩu hàng hóa.
  Có thể nóirằng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là chìa khóamởcửa giao
  dịch quốctế trong xuhướng hiện nay , đặc biệt giúp cho các doanh nghiệpmởrộng th ị
  trường xuất khẩu, có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp nói riêng vànền kinhtế
  Việt Nam nói chung. Trong nhữngnămgần đây cùngvớimộtsốsự kiện kinhtế chính
  trị trọng đại diễn ra như Việt Nam trở thành thành viên chính thứccủa ASEANnăm
  1995, hiệp định thươngmại Việt –Mỹ được kýkết và có hiệulực thi hành ngày
  10/12/2001, đến nay quanhệ này ngày càng phát triểnhơn và Việt Nam đang trong
  nhữngbước cuối cùngcủa vòng đàm phán gia nhậptổ chức thươngmại thế giới
  (WTO) đã càng góp phần thúc đẩy hoạt động giaodịch mua bán giữa Việt Namvới
  cácnước trên thế giới diễn ra nhanhhơn, mạnhhơn và quy môlớnhơn. Hàng hóa Việt
  Nam đãdầndần khẳng định đượcvị thế vàsứccạnh tranhcủa mình trên th ị trường
  quốctế. Trong đó ngànhDệt may Việt Nam đã đóngmột vai trò quan trọng trongsự
  phát triển kinhtế đấtnước.
  Trong thậpkỷ vừa qua, đượcsự quan tâmcủa Đảng và Nhànước cùngvớisựnỗ
  lựccủa ngànhDệt may nước ta đã có nhữngbước phát triểnvượtbậc, cóvị trí chiến
  lược trongnền kinhtế quốc dânxứng đángvớivị thếcủa nó đã được xác địnhmột
  cáchvững chắc trong cácvăn kiệncủa Đảng như làmột ngành kinhtếmũi nhọncủa
  đấtnước. Ngoài ra chính sách khuyến khích, đẩymạnh xuất khẩucủa Nhànước nên
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  2
  dẫn đếnsự ra đời hàng loạtcủa các doanh nghiệpdệtmay xuất khẩu. Đến nay cảnước
  cóhơn 2000 doanh nghiệp làm hàngdệt, may xuất khẩu.
  Dosự giatăngrất nhanhcủa nhiều doanh nghiệpdệt may xuất khẩu nênsựcạnh
  tranh giữa các doanh nghiệp này càng trở nên gay gắt trong đó Công ty Cổ Phần may
  Nhà bè. Vìvậy muốntồntại và phát triển đòihỏi Công ty phải cóhướng đi phùhợp
  với thời đại hay nói cách kháccần phải xây dựng chiếnlượcsản xuất kinh doanhhợp
  lý, đặc biệt là chiếnlượcmởrộng thị trường xuất khẩu vì đây làlĩnhvực hoạt động
  chủy ếucủa Công ty .
  Trong quá trình hình thành và phát triểncủa Công ty từ trước đến nay bêncạnh
  những thànhtựu đã đạt được trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thì Công ty
  cũng đã trải qua không ítvấp ngã, khó khăn: nguồn nguy ên liệu đầu vào không đủ
  phụcvụ chosản xuất, máy móc thiếtbị, qu y trình công nghệsản xuất chưa cao,gặp
  rủi ro trong thanh toán, khó khăn trong công tác tìm kiếm thị trường tiêu thụsản
  phẩm Vìvậy vấn đề đặt ra là giải pháp nào để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng
  maymặccũng như việcmởrộng th ị trường xuất khẩucủa Công ty trong thời giantới
  góp phần đưa Công ty Cổ Phần may Nhà Bè trở thànhmột trong những doanh nghiệp
  xuất khẩu hàng may mặc hàng đầucủa Việt Nam trên thị trườngnước ngoài. Xuất
  pháttừ nhận thứcvềtầm quan trọngcủavấn đề trên em quyết định chọn đề tài:
  “MỘTSỐ BIỆN PHÁP NHẰMMỞRỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨUTẠI
  CÔNG TYCỔ PHẨN MAYNHÀ BÈ”làm đề tàitốt nghiệpcủa mình.
  2. Mục đíchcủa đề tài
  -Củngcố,bổ sung vàmởrộng kiến thức đã được trangbị ở nhà trường,hệ thống
  và khái quát lý lu ận chungvề thị trường vàmởrộng thị trường xuất khẩucủa doanh
  nghiệp trongnền kinhtế thị trường.
  -Vậndụngnững kiến thức đã đượchọc ở trường vào giải quyết nhữngvấn đề
  trong thực tiễncủa đờisống kinhtế xãhội.
  - Phân tích, đánh giá tình hình xuất khẩu vàmởrộng thị trường xuất khẩucủa
  Công ty trong nhữngnăm qua. Trêncơsở đó th ấy được những thànhtựu đã đạt được
  và nhữnghạn chế còntồntạicũng như những nguy ên nhân khách quan và chủ quan
  tác động đến hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa Công ty .
  3. Đốitượng nghiêncứu và phạm vi nghiêncứu
  Đốitượng nghiêncứu: Đề tài nghiêncứumởrộng th ị trường xuất khẩu hàng may
  mặccủa Công ty Cổ Phầnmay Nhà Bè.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  3
  Phạm vi nghiêncứu:Mởrộng thị trường làmột chuỗI các khâutừ nghiêncứu th ị
  trường, nguồn ngu y ên liệu đầu vào, khảnăng tài chínhcũng như nguồn nhânlựccủa
  Công ty cho đến khâu tiêu thụ.
  4. Phương pháp nghiêncứu
  Trong quá trình thực hiện đồ ántốt nghiệp em đãsửdụng các phương pháp sau:
  - Phương pháp phân tích kinhtế, xãhội
  - Phương pháp thống kê.
  - Phương pháp so sánh và toán kinhtế.
  - Phương pháptổnghợp.
  - Phương pháp chênhlệch.
  5. Bốcụccủa đề tài
  Ngoài phầnmở đầu,kết luận, tài liệu tham khảo, phụlụcnội dungcủa lu ậnvăn
  được chia làm 3 chương:
  Chương1: NHỮNGVẤN ĐỀ LÝ LUẬNCƠBẢNVỀ THỊ TRƯỜNG VÀMỞ
  RỘNG THỊ TRƯỜNG.
  Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG XUẤT
  KHẨUCỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA.
  Chương 3:MỘTSỐ BIỆN PHÁP NHẰMMỞRỘNG THỊ TRƯỜNGXUẤT
  KHẨUTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ


  Chương 1
  NHỮNGVẤN ĐỀ LÝ LUẬNCƠBẢNVỀ THỊ TRƯỜNG VÀ
  MỞRỘNG THỊ TRƯỜNG
  1.1Nhữngvấn đềcơbảnvề thị trường
  1.1.1 Khái niệm thị trường
  Thị trường làmột phạm trù kinhtế ra đờitừnền kinhtế hàng hoá. Nói đến th ị
  trường người ta hình dung đó lànơixảy ra các hoạt động kinh doanh mua bán. Thị
  trườnggắn liềnvớisản xuất vàlưu thông hàng hoá, ở đâu cósản xuất vàlưu thông
  hàng hoá ở đó có th ị trường.
  Tuy nhiên thị trường được nhiều nhà kinhtế nghiêncứuvới nhiều cách tiếpcận
  khác nhau, nhiềumục đích và nhiều giai đoạn phát triểncủa th ị trường. Và trênmỗi
  khíacạnh,lĩnhvực thị trườnglại được định nghĩa khác nhau.
  Theo CacMac, th ị trường lànơi thực hiện giá trị hàng hoá, thị trường không còn
  bị giớihạnvề không gian và thời gian và điạ điểmcụ th ể, nói cách khác th ị trường là
  tổng hoà nhữngmối quanhệvề cungcầu hàng hoá.
  Theo khái niệm hiện đạicủa Samuelson thì:”Thị trường làmột quá trình mà
  người mua và người bánmột thứ hàng hoá tác động qualạivới nhau để xác định giá
  cả vàsốlượng hàng hoá”.
  Theo MC Cathy thì”Thị trường có th ể hiểu làmột nhóm khách hàng tiềmnăng
  với những nhucầutươngtự và những người bán đưa rasản phẩm khác nhauvới cách
  thức khác nhau để thoả mãn nhucầu đó”
  Với nhiều định nghiã khác nhauvề th ị trường nhưngtổng quát nhất có thể hiểu
  đây là toànbộ các giaodịch mua bán hàng hoádịchvụ giữa người có hàng hoá và
  những ngườicần hàng hoá.
  Trên thựctế, thị trường chỉ có thể ra đời, tồntại và phát triển k hi có đầy đủ 3y ếutố:
  -Một là, phải có khách hàng, điều đó có nghĩa là thị trường không phải là khu
  vực đại lý.
  - Hai là, khách hàng phải có nhucầu chưa được thoả mãn. Đây chính là độnglực
  chủy ếu thúc đẩy khách hàng mua hàng hoá vàdịchvụ.
  - Ba là, khách hàng phải cósức mua,tức là phải có tiềntệ mua hàng.Nếu chỉ có
  nhucầu nhưng không có tiền thì quá trình mua bán, trao đổi không được thực hiện. ở
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  5
  nhữngnước, những vùng kinhtế kém phát triển, thu nhậpcủa dâncư thấp thìsức mua
  rất nhỏ bémặc dù nhucầu chưa được thoả mãncủahọ không phải là thấp.
  1.1.2 Vai tròcủa thị trường
  - Đốivớisản xuất hàng hoá: Thị trường là khâulưu thông, lànơi kiểm tra các
  chi phísản xuất vàlưu thông có được xãhội thừa nhận hay không
  - Đốivới kinh doanh: Thị trường làmộtbộ phậncủa môi trường kinh doanh. Nó
  giúp các doanh nghiệp nhận biết được nhucầu xãhội, tiếpcận để thích ứngvới nhu
  cầu và để th ẩm định hiệu quả kinh doanhcủa doanh nghiệp.
  - Đốivới quản lý kinhtếvĩ mô: Thị trường làcăncứ để Nhànước hoạch định các
  chính sách điều tiết kinhtếvĩ mô hoạt độngcủanền kinhtế và điều tiếtvĩ mô đốivới
  các doanh nghiệp thông quamôi trường kinh doanh.
  Vìvậy thông qua thị trường, ngườimua và người bán đều cómộtmục đích duy nhất đi
  đến giải quy ết bavấn đề kinhtếcơbản:
  + Những lo ại hàng hoá vàdịchvụ nàocần đượcsản xuất ?
  + Những lo ại hàng hoá vàdịchvụ đósản xuất cho ai ?
  + Khốilượng hàng hoá vàdịchv ụcần đượctạ o ra là bao nhiêu vàtạo ra như thế nào?
  1.1.3Chứcnăngcủa thị trường
  Thị trường là khâutấty ếucủa quá trình táisản xuất hàng hoá. Ở đâu cósản xuất
  hàng hoá, ở đó phải có thị trường. Thị trường là”cầunối”giữasản xuất và tiêu dùng,
  là”tấmgương”phản ánh và đánh giá hiệu quảsản xuất kinh doanhcủamọi doanh
  nghiệp. Chứcnăngcủa thị trường chính là những tácdụng khách quanvốn có vàbắt
  nguồntừbản chấtcủa nó đốivới quá trình táisản xuất hàng hóa. Thị trường có các
  chứcnăng:
  - Chứcnăng thừa nhận:Bấtcứ doanh nghiệp nào,sản phẩm hay dịchvụ làm
  ra không phải đểhọ tiêu dùngmà là để bán. Khisản phẩm,dịchvụ đem bán thì đómới
  là hàng hoá. Hàng hoá được thông qua chứcnăng thừa nhậncủa th ị trường. Hàng hoá
  không bán đượctức là th ị trường không thừa nhận. Muốn được th ị trường thừa nhận
  thì hàng hoá đó phải phùhợpvới nhucầu tiêu dùngvề chủng lo ại,sốlượng, chất
  lượng, mẫumã, giácả và nghệ thuật bán hàng.
  - Chứcnăng thực hiện:Mọi hoạt độngmua bán đều diễn ra trongmột không gian
  và thời gian nhất định. Thông qua thị trường,nơi diễn racạnh tranh trong các hoạt
  động mua – bán, giá trị và giá trịsửdụngcủa hàng hoá được thực hiện,từ đó,mối
  quanhệlợi ích kinhtếcủa người bán và người muacũng được thực hiện, đó chính là
  điều kiệncần thiếtbảo đảm quá trình táisản xuất hàng hoá được diễn ra thông suốt
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  6
  bình thường. Chứcnăng thực hiệncủa thị trường diễn ramột cách khách quandưới tác
  độngcủa quy luật giá trị và quy lu ật cung –cầu.Từ đó, nóbảo đảm chomọi hoạt động
  sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Xétvềtổng th ể,sự thực hiện đócủa thị trường làsự
  thực hiệntổng khốilượng hàng hoá cung ứng ra thị trường trongmột thời gianvớimột
  cơcấu và quanhệ cung –cầu thíchhợp. Thông qua việc thực hiện mà thị trường cân
  bằng cung -cầu hàng hoá, hình thành giá trị trao đổicủa hàng hoá
  - Chứcnăng điều tiết và kích thích: Thị trường có qu y luật vàcơ chếvận hành
  của nó. Chính nhờ các quy luật vàcơ chế đómà th ị trường thực hiện được chứcnăng
  điều tiết và kích thích. Thông quacạnh tranh giữa các ngành, thị trường điều tiết di
  chuyểnvốntừ ngành sinhlợi th ấp sang ngành sinhlợi nhiều, nhờ đómộtsố lo ạisản
  phẩm đượctăng lênvềsốlượng, trong khimộtsốsản phẩm kháclại giảmvề khối
  lượngsản xuất.Sựvận động này góp phầntạo rasự cânbằng cung –cầu hàng hoá và
  dịchvụ. Thông quacạnh tranh trongnộibộ ngành thị trường kích thích các doanh
  nghiệptậndụnglợi thế và thờicơ, đồng th ời phải tính toánkỹ chi phísản xuất vàlưu
  thông để có th ể thu đượclợi nhuận siêu ngạch.
  - Chứcnăng thông tin: Chứcnăng thông tin là chứcnăng phát tín hiệucủa th ị
  trường đốivớisản phẩm và tiêu thụmột loại hàng hoá,dịchvụ nào đó. Đó là những
  thông tinrất quan trọng,cần thiết đốivới quản lý kinhtếvĩ mô và đốivới người mua,
  người bán. Đó là những thông tinvềtổngsố cung, tổngsốcầu, vềcơcấu cungcầu, giá
  cả thị trường, điều kiện mua, bán, v. v đốivớimột loại hàng hóadịchvụ nào đó.
  Những thông tin này làcăncứ quan trọng giúp các doanh nghiệp đưa ra các quy ết
  địnhvề chiếnlược kinh doanh để có hiệu quả,tối đa hoálợi nhuận; đồng thời, còn là
  độnglực thúc đẩy ápdụng tiến độkỹ thuật, đổimới quá trình công nghệ, nâng cao
  chấtlượng hàng hoá, đổimớimặt hàng,cải tiếnlưu thông và thực hiệnvăn minh
  thương nghiệp.
  Bốn chứcnăngcủa thị trường cómối quanhệmật thiếtvới nhau.Mỗi hiệntượng
  kinhtế diễn ra trên thị trường đều thể hiệnbốn chứcnăng này . Do đó khó có thể đánh
  giá chứcnăng nào là chủy ếu.
  1.1.4 Phương pháp nghiêncứu thị trường
  1.1.4.1Nội dungcơbảncủa công tác nghiêncứu thị trường trong kinh doanh
  xuất nhập khẩu
  Nghiêncứu thị trường là công việc có ý nghĩarất quan trọng quyết địnhsựtồntại
  và phát triểncủabấtkỳmột doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu nào. Vì thế công
  tác nghiêncứu th ị trường phải được tiến hành thường xuy ên và liêntục trong suốt quá
  trình hoạt động kinh doanhcủa Doanh nghiệp.  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Diệp, Chiếnlược và chính sách kinh doanh, Nhà
  xuấtbản thống kê.
  2. Trường ĐạiHọcKinhTế QuốcDân, Marketing quốctế.
  3. GSVũ Thế Phú (1996), Marketingcănbản, Nhà xuấtbản giáodục,HàNội.
  4. Mộtsố tài liệu trên Internet.
  5. Luậnvăn các khoá trước.
  6. Tạp chí thươngmại.
  7. Báo tiếp thị Sài Gòn.
  8. Tạp chí Kinhtế Châu Á Thái BìnhDương.
  9. Báo nghiêncứu kinhtế.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu tại công ty cổ phẩn may nhà bè
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu tại công ty cổ phẩn may nhà bè sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status