Giải pháp nâng cao Hiệu qủa cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất của NHNo&PTNT huyện Lục yên- Tỉnh Yên bái

MỤC LỤC
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1. Hộ sản xuất. . 6
1.1.1. Khái niệm hộ sản xuất 6
1.1.2. Đặc điểm kinh tế hộ. 6
1.1.3. Vai trò của kinh tế hộ trong sự phát triển kinh tế của nước ta 7
1.2. Tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ. 8
1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 8
1.2.2.Vai trò của vốn tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ 7
1.3 . Hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ . 9
1.3.1- Quan niệm về hiệu quả cho vay đối với kinh tế hộ . 9
1.3.2- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay vốn. . 11
1.3.3- Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ.14
Chương 2 : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN - TỈNH YÊN BÁI . 18
2.1. NHNo&PTNT Huyện Lục yên với sự phát triển kinh tế của huyện.18
2.1.1-Tình hình phát triển kinh tế của huyện Lục yên . 18
2.1.2-Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lục yên và tình hình hoạt động của chi nhánh 19
2.2. Thực trạng hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Lục yên . 24
2.2.1. Hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Lục yên. 24
2.2.2. Hiệu quả cho vay kinh tế hộ tại NHNo huyên Lục Yên. . 28
2.2.3. Tình hình nợ quá hạn hộ sản xuất 30
2.2.2.2. Một số tồn tại và nguyên nhân trong việc cho vay hộ sản xuất
2.3. Đánh giá hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất . 31
2.3.1. Những kết quả đạt được 31
2.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân 33
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN 37
3.1. Định hướng hoạt động của NHNo&PTNT huyện Lục yên năm 2007. 37
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất đối với NHNo&PTNT huyện Lục Yên . 38
3.2.1.Thực hiện tốt quy trình nghiệp vụ tín dụng kinh tế hộ 38
3.2.2.Thực hiện tôt chính sách thu hút và phát triển nguồn vốn . 40
3.2.3.Đa dạng hoá các phương thức cho vay và đơn giản hoá các thủ tục cho vay. 41
3.2.4. Tăng cường việc kiểm tra , kiểm soát việc sứ dụng tiền vay 42
3.2.5.Tăng cường đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ và có chính sách hợp lý đối với cán bộ tín dụng 43
3.3. Một số kiến nghị . 44
3.3.1- Kiến nghị với Nhà nước 44
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước . 45
3.3.3 - Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam . 46
Kết luận 48
Tài liệu tham khảo . 50


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao Hiệu qủa cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất của NHNo&PTNT huyện Lục yên- Tỉnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao Hiệu qủa cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất của NHNo&PTNT huyện Lục yên- Tỉnh sẽ giúp ích cho bạn.