Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Dân số - KHHGĐ huyện Bảo Yên- tỉnh Lào Cai đến nă

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Dân số - KHHGĐ huyện Bảo Yên- tỉnh Lào Cai đến nă


  Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Dân số - KHHGĐ huyện Bảo Yên- tỉnh Lào Cai đến năm 2012

  MỤC LỤC


  Trang

  ĐẶT VẤN ĐỀ 1

  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 4

  I. Dân số và kế hoạch hoá gia đình(DS&KHHGĐ): 4

  1. Khái niệm Dân số và KHHGĐ: 4

  2.Vai trò của công tác dân số-KHHGĐ đối với sự phát triển của xã hội: 4

  3. Quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lê Nin, các hội nghị quốc tế và của Đảng, Nhà nứơc ta về công tác Dân số-KHHGĐ: 4

  3.1.Quan điểm của chủ nghĩa Mac- Lê Nin: 4

  3.2.Quan điểm của các hôị nghị quốc tế: 6

  3.3.Quan điểm của đảng và nhà nước ta: 7

  II. Nội dung công tác DS-KHHGĐ. 9

  1. Nhóm nhân tố ảnh hưởng tới công tác DS-KHHGĐ 9

  1.1.Nhóm nhân tố ảnh hưởng tới mức sinh: 9

  1.2. Nhóm nhân tố ảnh hưởng tới mức chết: 9

  1.3. Nhóm nhân tố ảnh hưởng tới di dân: 9

  1.4. Nhóm chính sách dân số: 10

  2. Nội dung công tác Dân số- KHHGĐ. 11

  2.1 Mục tiêu 11

  2.2. Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số KHHGĐ. 11

  2.3. Phối hợp tổ chức thực hiện. 12

  2.4. Tổ chức bộ máy: 13

  2.5. Công tác kiểm tra : 14

  III. Một số tiêu thức đánh chất lượng công tác DS-KHHGĐ. 14

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUỴÊN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI 15

  I. Tình hình thực hiện chiến lược DS-KHHGĐ ở Việt Nam. 15

  1. Khái quát về hệ thống chính sách dân số Việt Nam trong thời gian qua. 15

  2. Tình hình thực hiện chiến lược DS-KHHGĐ đến năm 2000 17

  2.1 Kết quả đạt được 17

  2.2. Hạn chế tồn tại: 20

  2.3. Những nguyên nhân dấn đến thành công của chương trình. 21

  2.4. Những nguyên nhân chính làm hạn chế kết quả chương trình. 22

  3. Tình hình thực hiện chiến lược Dân số Việt Nam 2001 - 2010 (giai đoạn 2001 - 2005). 22

  3.1.Tình hình thực hiện 22

  3.2. Nguyên nhân chính làm hạn chế kết qủa chương trình: 23

  II. Thực trạng công tác DS - KHHGĐ ở huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai. 23

  1. Điều kiện tự nhiên: 23

  2. Tình hình kinh tế: 24

  2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp: 24

  2.2. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: 25

  2.3.Trong lĩnh vực tài chính: 25

  3. Tình hình về xã hội. 25

  3.1 Tình hình lao động và việc làm: 25

  3.2 Tình hình về dân số: 25

  3.3 Công tác y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân: 27

  3.4 Tình hình giáo dục: 31

  3.5 Văn hoá thông tin- truyền thanh truyền hình: 33

  3.6. Tình hình tôn giáo: 34

  3.7 Tình hình di dịch cư: 35

  4. Thực trạng công tác Dân số-KHHGĐ huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai. 35

  4.1 Chương trình nâng cao năng lực của bộ máy quản lý DS - KHHGĐ(VDS01). 36

  4.2 Chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ(VDSO2). 49

  4.3 Chương trình nâng cao chất lượng công tác thông tin- giáo dục- truyền thông ( VDS 03). 51

  III. Đánh giá quá trình thực hiện công tác DS-KHHGĐ ở huyện 54

  1. Kết quả đạt được: 54

  1.1. Tổ chức bộ máy làm việc từng bước được hoàn thiện. 54

  1.2 Công tác thông tin giáo dục truyền thông mở rộng và đẩy mạnh. 55

  1.3. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác DS-KKHGĐ ngày càng được nâng cao: 55

  1.4. Mạng lưới dịch vụ KHHGĐ từng bước hoàn thiện cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. 56

  1.5. Tỷ suất sinh có xu hướng giảm nhanh: 56

  2. Hạn chế và tồn tại: 57

  2.1. Bộ máy tổ chức ra đời muộn: 57

  2.2 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp chưa được quan tâm đúng mức: 57

  2.3 Tỷ lệ giảm sinh chưa bền vững. 58

  2.4 Các trang thiết bị, sản phẩm truyền thông chưa đáp ứng được nhu cầu. 58

  3. Nguyên nhân dẫn đến thành công của chương trình: 58

  3.1. Xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ với nguyện vọng người dân: 58

  3.2. Nhận thức của các lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp về công tác DS-KHHGĐ được nâng cao: 58

  3.3 Môi trường xã hội tạo ra những thuận lợi cơ bản cho việc triển khai các hoạt động của chương trình: 59

  3.4 Kinh phí hoạt động đã đáp ứng được một phần yêu cầu hoạt động. 59

  3.5. Tổ chức bộ máy làm công tác dân số-KHHGĐ được thành lập và nhanh chóng bắt nhịp được công việc. 59

  4 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế kết quả của chương trình: 59

  4.1 Phong tục tập quán của người dân. 59

  4.2 Kinh phí cho công tác tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. 60

  4.3 Chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác DS_KKHGĐ chưa được quan tâm. 60

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC DS-KHHGĐ HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI ĐẾN NĂM 2010 61

  I. Các quan điểm và mục tiêu chiến lược dân số ở Việt Nam. 61

  1. Chiến lược dân số Việt Nam 2001-2010. 61

  1.1 Quan điểm: 61

  1.2. Mục tiêu: 62

  II. Mục tiêu công tác DS-KHHGĐ huyện Bảo Yên đến năm 2010. 63

  1. Mục tiêu chung: 63

  2. Mục tiêu cụ thể: 64

  2.1. Mục tiêu 1 64

  2.2. Mục tiêu 2. 64

  III. Một số giải pháp cụ thể: 64

  1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác DS-KHHGĐ: 64

  2. Kiện toàn, củng cố bộ máy làm việc: 65

  2.1 Đối với UBDS,GĐ&TE huyện. 65

  2.2 Đối với Ban dân số các xã, thị trấn. 66

  3. Tăng cường và đổi mới công tác thông tin giáo dục truyền thông. 67

  3.1. T ăng cường công tác thông tin cho cácc ấp lãnh đạo 67

  3.2. Nâng cao năng lực và kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông: 67

  3.3. Nâng cao chất lượng trong công tác truyền thông: 68

  3.4. Mở rộng các hình thức thức truyền thông. 68

  3.5. Đổi mới nội dung và mở rộng phạm vi tuyên truyền. 69

  3.6. Thực hiên tốt việc kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện công tác DS-KHHG Đ trên địa bàn 70

  4. Nâng cao chất lượng và mở rộng dịch vụ SKSS/KHHGĐ: 70

  4.1 Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ: 71

  4.2. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các biện pháp tránh thai. 72

  4.3. Thực hiện tốt chính sách khuyến khích: 72

  5. Nhóm giải pháp hỗ trợ: 72

  6. Tăng cường vai trò của cộng đồng; 73

  7.Tài chính và hậu cần: 73

  8. Làm tốt công tác quản lý dân cư: 74

  9. Đào tạo nghiên cứu: 74

  IV. Một số kiến nghị: 74

  1. Đối với Nhà nước. 75

  2. Đối với tỉnh. 75

  3. Đối với huyện. 75

  KẾT LUẬN 77  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Dân số - KHHGĐ huyện Bảo Yên- tỉnh Lào Cai đến nă
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Dân số - KHHGĐ huyện Bảo Yên- tỉnh Lào Cai đến nă sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status